تعداد مقالات: 246
126. اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار

دوره 12، شماره 44، پاییز 1399، صفحه 87-106

10.29252/jcoc.12.3.87

شاهرخ مکوند حسینی؛ سیده زهرا مداح کرانی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ پرویز صباحی؛ محمود نجفی


128. اندازه گیری فرسودگی در دانش آموزان متوسطدازه گه: سیاهه فرسودگی مسلش-زمینه یابی دانش آموزان

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 91-116

مصطفی جنت فریدونی؛ طیبه شریفی؛ محمد نیکخواه؛ جواد خلعتبری


130. بررسی رابطه ولی– فرزندی و اختلالات برون نمود در کودکان با مادر شاغل و غیر شاغل

دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 92-103

آناهیتا خدابخشی کولایی؛ شهرزاد حسنی؛ محمدرضا فلسفی نژاد


131. پیش‌بینی اثربخشی مدیران مدارس براساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 93-110

ناصر ناستی زایی؛ سمیه دهمرده


133. رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان بانک

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 93-123

مریم دولتی؛ دکتر هادی رزقی شیرسوار


136. رابطه بین ساختار توانمندساز مدارس با خشنودی شغلی معلمان و اثربخشی مدارس مقطع ابتدایی شهرستان قرچک

دوره 11، شماره 40، پاییز 1398، صفحه 99-114

10.29252/jcoc.12.3.99

امیرحسن کوهی؛ ابوالفضل هاشمی؛ علی مینائی؛ امین دهقان


140. اثر فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد شغلی و نوآوری: نقش واسطه ای هوش سازمانی

دوره 9، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 116-144

آسیه شاهوردی شهرکی؛ عبدالکاظم نیسی؛ اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


145. اثربخشی مشاوره گروهی با روش حل مسأله با تأکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوجین

دوره 5، شماره 7، پاییز 1390

ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺸﺎورز اﻓﺸﺎر؛ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮش ﻛﻨﺶ؛ زﻫﺮا ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺸﻲ؛ ﺷﻜﻮه ﻧﻮاﺑﻲ ﻧﮋاد؛ ﺑﺎﻗﺮ ﺛﻨﺎﺋﻲ ذاﻛﺮ


146. اثربخشی آموزش هدفگذاری شغلی بر انتخاب شغل دانشجویان

دوره 5، شماره 8، زمستان 1390

زﻫﺮا ﻗﺎﺳﻤﻲ؛ ﻣﺠﻴﺪ ﺻﻔﺎری ﻧﻴﺎ؛ ﻛﻴﻮﻣﺮث ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ


147. بررسی مقایسهای استرس شغلی دبیران تربیت بدنی مدارس دولتی راهنمایی

دوره 5، شماره 9، بهار 1390

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﭘﻮرﻗـﺎز؛ ﻣﻬـﻴﻦ ﻛﻴﺨـﺎﻧﮋاد؛ اﻛﺒـﺮ ﻓﺮﺟﻲ ارﻣﻜﻲ


148. تبیین رابطه عملکرد وظیفه و رفتارهای شهروندی براساس نقش تعدیل‌کننده سلامت روان‌شناختی

دوره 6، شماره 20، بهار 1393

علی مهداد؛ محسن گل پرور؛ پریا الله پناه؛ اصغر آقایی


150. مقایسه اثربخشی رویکردهای سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 94-107

عبدالرحیم کسایی اصفهانی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ سیمین حسینیان