اهداف و چشم انداز

مجله مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی به انتشار مقاله های اصیل پژوهشی با نوآوری های جدید در زمینه مسیر شغلی، کارآفرینی، رضایت شغلی و ... می پردازد و با هدف ارتقای سطح دانش و گسترش فعالیت های پژوهشی محققان، اعضای هیات علمی و دانشجویان، و از سوی دیگر کاربرد یافته های پژوهشی برای حل مشکلات زندگی در حیطه کار و حرفه و خانواده می پردازد. بنابراین اهم اهداف این فصلنامه انتشار مقاله هایی در قلمروهای متنوع شغلی و سازمانی است.که برگرفته از پژوهش های ناب مداخله ای و کارآزمایی های بالینی با حداقل دوره پیگیری (Follow up) باشند و نتایج علمی قابل استفاده ای را برای حل مشکلات زندگی فراهم آورند. همچنین برگرفته از پژوهش های بدیع مقایسه ای و بنیادی باشند و زمینه هایی را کشف کنند که نتایج آنان بنیادی و کاربردی باشد و به تولید علم و سطح دانش تخصصی محققان و جامعه بینجامد. و امکان مبادله اطلاعات علمی بین محققان و تقویت نهضت تولید علم و کاربرد آن را در زمینه های مختلف و سطح ملی و بین المللی فراهم آورند.