دوره

14
شماره‌

49
تعداد مقالات

268
تعداد نویسندگان

589
تعداد مشاهده مقاله
129,820
تعداد مقالات ارسال شده
625
تعداد مقالات رد شده

551
درصد عدم پذیرش

43
تعداد مقالات پذیرفته شده

279
درصد پذیرش

36

 

 

عضویت در شبکه های اجتماعی:

http://Researchbib.com/view/issn/2645_3320

https://www.linkedin.com/school/shahid-beheshti-university/mycompany/

www.academia.edu

/https://civilica.com/l/20797

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

 

 

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

 

 اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی 

 

این مجوز امکان انتشار ، ترکیب مجدد ، تغییر جزئی و آثار اشتقاقی اثر شما را فقط برای مقاصد غیرتجاری می دهد. هرچند کارهای جدید آنها باید به اثر شما اشاره کند و غیرتجاری باشد اما نباید به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند.

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-170 

طراحی مدل قدرت رویاپردازی کارکنان دانشگاهی با رویکرد داده بنیاد

صفحه 141-170

10.29252/jcoc.2022.226100.1127

محمدامین ترابی؛ سیدرضا سیدجوادین؛ مرتضی جعفری زارع؛ رامونا میرحاجیان‌مقدم؛ ندا جمالی منفرد


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط