اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد قهرمانی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

m-ghahramanisbu.ac.ir

سردبیر

سیمین حسینیان

مشاوره دانشگاه الزهرا

hosseins1381yahoo.com

مدیر داخلی

تقی پور ابراهیم

مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

t_pourebrahimsbu.ac.ir

مدیر اجرایی

افسانه تاجیک

مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید بهشتی

a.tajik83yahoo.com
09129264046

اعضای هیات تحریریه

محمدحسن پرداختچی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

m-pardakhtchisbu.ac.ir

سید احمد احمدی

استاد روانشناس دانشگاه اصفهان

s.ahmadahmadiesf.ac.ir

سیمین حسینیان

استاد مشاوره دانشگاه الزهرا

hosseins1381yajoo.com

عصمت دانش

استاد روانشناس دانشگاه شهید بهشتی

esmat_daneshsbu.ac.ir

شهریار شهیدی

استاد روانشناس بالینی و سلامت دانشگاه شهید بهشتی

s-shahidisbu.ac.ir

کورش فتحی واجارگاه

استاد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

k-fathicc.sbu.ac.ir

عبدالله شفیع آبادی

استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

ashafiabadiyahoo.com

محمود حیدری

روانشناس عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

m-heydarisbu.ac.ir