اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی میکند. و تمامی دست اندر کاران فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، از قبیل نویسندگان، داوران، هیات تحریریه و مسئولان، کادر دفتری مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود را در راستای تحقق این موازین به کار خواهند بست. 

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه دقیق مشخصات نویسندگان کلیه حقوق معنوی آن ها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این مجله توسط سایرین ممانعت به عمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفا مسئولین مجله به مجلات ارسالی دسترسی خواهند داشت. 

داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم گیری در مورد وجاهت علمی مقالات در هر مرحله از بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می گردد. 

حفظ مردانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران همواره به صورت محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و تا زمان مزبور به جز مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.