اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد قهرمانی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

m-ghahramanisbu.ac.ir

سردبیر

سیمین حسینیان

مشاوره دانشگاه الزهرا

hosseins1381yahoo.com

مدیر داخلی

تقی پور ابراهیم

مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

t_pourebrahimsbu.ac.ir

مدیر اجرایی

افسانه تاجیک

مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید بهشتی

a.tajik83yahoo.com
09129264046

اعضای هیات تحریریه

محمدحسن پرداختچی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

m-pardakhtchisbu.ac.ir

سید احمد احمدی

استاد روانشناس دانشگاه اصفهان

s.ahmadahmadiesf.ac.ir

حسن پاشاشریفی

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

h.pashasharifiyahoo.com

سیمین حسینیان

استاد مشاوره دانشگاه الزهرا

hosseins1381yajoo.com

عصمت دانش

استاد روانشناس دانشگاه شهید بهشتی

esmat_daneshsbu.ac.ir

شهریار شهیدی

استاد روانشناس بالینی و سلامت دانشگاه شهید بهشتی

s-shahidisbu.ac.ir

کورش فتحی واجارگاه

استاد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

k-fathicc.sbu.ac.ir

عبدالله شفیع آبادی

استاد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

ashafiabadiyahoo.com

زهرا صباغیان

استاد آموزش پرورش دانشگاه شهید بهشتی

z-sabbaghiansbu.ac.ir

شکوه نوابی نژاد

استاد روانشناس دانشگاه خوارزمی

navabinajadsaba.tmu.ac.ir

محمود حیدری

روانشناس عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

m-heydarisbu.ac.ir