راهنمای نویسندگان

 برای دسترسی به فرم تعهدنامه اینجا را کلیک کنید.

برای دسترسی به فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.

برای دسترسی به فرم راهنمای نویسندگان اینجا را کلیک کنید.

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات می رساند به استناد آیین نامه شماره ۱۶۲۲۲۹  مورخ

۱/ ۲/ ۱۴۰۰ از ابتدای خرداد ماه هزینه‌های پرداختی نویسندگان محترم به شرح ذیل می‌باشد.

1000000 ریال بابت هزینه داوری مقاله و 

5500000 ریال بابت چاپ و انتشار مقاله پس از بررسی مقاله و زمان ارسال اکسپت و تعیین نوبت چاپ دریافت می گردد. 

صفحه اول مقاله

1.  عنوان فارسی مقاله:  با قلم B Nazanin اندازه 14 Bold نوشته شود و باید حداقل 5 و حداکثر 15 کلمه، و شامل متغیرهای اصلی پژوهش، جامع، مانع، جذاب، کوتاه و گویا باشد و به طور خلاصه مضمون اصلی، متغیرها یا مسائل نظری مورد پژوهش و رابطۀ بین آن ها را نشان دهد.

2. مشخصات نویسندگان به فارسی: زیر عنوان فارسی مقاله، نام و نام خانوادگی مسئول و دیگر نویسندگان، به ترتیب با قلمB Nazanin  اندازه 10 Bold  و مرتبه علمی و نام دانشگاه همراه با شماره تماس و پست الکترونیکی (Email)،  آن ها در اندازه 10  B Nazanin در پاورقی نوشته و تاریخ ارسال مقاله قید می شود.

3.چکیده­ها: به دو زبان­ فارسی و انگلیسی، حداقل دارای 150 و حداکثر 200 کلمه، شامل هدف، روش، یافته­ها و نتیجه­گیری  باشد .لازم است هر یک از چکیده­های فارسی و انگلیسی، در صفحۀ جداگانه­ای در یک پاراگراف نگاشته و در چارچوبی که در زیر می­آید، تنظیم شود.

4. کلیدواژه­ها: شامل 3 تا 5 واژه از متغیرهای اصلی پژوهش و به ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده­ ارائه و تنظیم  شود.

 

چکیده فارسی

هدف: در اندازه 11 B Nazanin

روش:  در اندازه 11 B Nazanin : شامل روش پژوهش مثلاً همبستگی، آزمایشی و ...، جامعه آماری و تعداد آن حتما قید شود، نمونه آماری و تعداد آن، روش نمونه گیری و ابزارهای مورد استفاده همراه با نام سازنده / گان و سال ساخت آن­ها است.

یافته­ها: در اندازه 11 B Nazanin : علاوه بر یافته ها لازم است در پژوهش­های آزمایشی و مداخله­ای، پیگیری نیز انجام و به نتایج حاصل از پیگیری دراین قسمت اشاره شود.

نتیجه­گیری: در اندازه 11 B Nazanin : علاوه بر نتیجه­گیری، پیشنهاداتی کاربردی با توجه به نتایج پژوهش ارائه شود.

کلید واژه ­ها:در اندازه 11  B Nazanin: ایتالیک، به ترتیب حروف الفبا و صرفاً باید محدود به واژه­های عنوان باشد.

 

صفحه دوم مقاله

5. عنوان لاتین مقاله: عنوان انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه 13 Bold و باید دقیقاً مطابق با عنوان فارسی تنظیم شود.

6. مشخصات نویسندگان به انگلیسی:زیر عنوان انگلیسیمقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان به ترتیب به زبان انگلیسی با قلم Times New Roman اندازه 10 Bold  و مرتبه علمی و نام دانشگاه و ایمیل آدرس آن ها در اندازه 10 Times New Roman  در پاورقی نوشته شود.

7. چکیده انگلیسی: با قلم Times New Roman اندازه 11 و لازم است دقیقاً مطابق با عنوان فارسی و صرفا در چارچوب و عنوان واژه­های زیر تنظیم شود.

Abstract

Aim: در اندازه 11Times New Roman

Methods: در اندازه 11  Times New Roman

Results: در اندازه 11  Times New Roman

Conclusion: در اندازه  11  Times New Roman

Key words: در اندازه 11  Times New Roman

صفحات سوم تا صفحات آخر مقاله

 1. 8.  مقدمه در اندازه 12 B Nazanin و Bold
 • ·        در این بخش موارد زیر در اندازه 12 B Nazaninباید منظور شود.

الف. تشریح ابعاد، حدود، جنبه­های مجهول، مبهم و بیان مسأله؛

ب‌. پیشینه پژوهش؛

ت‌. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش؛

ث‌. هدف/های پژوهش؛

ج‌. سؤال/ ها یا فرضیه/ های پژوهش.

 

 1. 9.              روش­ در اندازه 12 B Nazanin و Bold
 • ·     در این بخش باید موارد زیر در اندازه 12 B Nazanin در یک پاراگراف ذکر  و تنظیم شود

الف. طرح یا روش پژوهش به عنوان مثال از نوع همبستگی، پس­رویدادی و نظایر آن؛

ب‌.  جامعه آماری

ت‌.  تعداد جامعه آماری حتما قید شود؛

ث‌.  روش نمونه گیری و نحوه تعیین تعداد نمونه آماری؛

ج‌.   حجم نمونه

ح‌.   معیارهای حذف و انتخاب آزمودنی­ها

خ‌.   این قسمت به گونه­ای نگاشته شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند.

د‌.              پژوهش­های آزمایشی و مداخله­ای حتماً باید پیگیری داشته باشند و نتایج حاصل از پیگیری در چکیده ها، یافته­ها و نتیجه­گیری بیان شود.

 

 1. 10.         ابزار پژوهش در اندازه 12 B Nazanin و Bold
 • ·    در این بخش باید موارد زیر در اندازه 12 BNazaninذکر شود

الف. ابزارهای پژوهش شماره گذاری شود؛

ب. در بخش معرفی ابزارها، لازم است اطلاعات منسجمی درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد مؤلفه­های آن و ذکر شماره سوال­های هر مولفه، پایایی و روایی، شیوه اجرا و نمره گذاری به­طورکامل ارائه شود

پ. ضریب آلفای کرونباخ نیز برای هریک از ابزارهای پژوهش محاسبه و گزارش شود.

ت. در صورت مداخله و استفاده از رواندرمانگری، مشاوره یا آموزش، هر یک از جلسات مداخله به­طورمختصر و مفید در پاراگراف­های 3 الی 4 خطی جداگانه و قابل فهم به­گونه ای توضیح داده شود که سایر پژوهشگران بتوانند آن را تکرار کنند.

 1. 11.  شیوه اجرای پژوهش: شامل توضیحات روشنی دربارۀ شیوه انجام پژوهش از آغاز تا اتمام آن و مراحل گردآوری اطلاعات بد.ن ذکر مطالب تکراری باشد.

 

12.یافته­ها در اندازه 12 B Nazanin و Bold

 • ·    در این بخش موارد زیر در اندازه 12 B Nazaninمنظور می شود

الف. ویژگی­های جمعیت­شناختی آزمودنی­ها به­طورکامل در یک پاراگراف، بدون ارائه جدول بیان شود؛

ب‌.              روش تجزیه و تحلیل داده ها ذکر شود؛

ت‌.   ارائه جدول ها و نمودارهای ضروری طبق منبع معرفی شده زیر و مانند نمونه ارائه شده زیر باشد.

 

نیکل، آدلاید. آ. ام.، و پکسمن، پنی. ام. (1388). راهنمای عملی تهیه و نمایش جدول­های آماری در پژوهش رفتاری. ترجمه حیدر علی هومن و علی عسگری، انتشارات سمت. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2001).

 

نمونه جدول

جدول 1. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای مقایسه پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری

در افسردگی و رضایت زناشویی در گروه آزمایش

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

مجذور اتا

افسردگی

مفروضه کرویت

697/1387

2

848/693

*62/16

624/0

گرین هاوس–گیرز

697/1387

408/1

324/985

*62/16

624/0

هایان- فیلد

697/1387

570/1

676/883

*62/16

624/0

حد پایین

697/1387

000/1

697/1387

*62/16

624/0

رضایت زناشویی

مفروضه کرویت

515/713

2

758/356

**317/11

531/0

گرین هاوس–گیرز

515/713

349/1

762/528

**317/11

531/0

هایان- فیلد

515/713

485/1

581/480

**317/11

531/0

حد پایین

515/713

000/1

515/713

**317/11

531/0

*P< 05/0    **P<01/0

 

ث‌.   عنوان جدول در اندازه 11 B Nazanin و Bold در بالای جدول و  متن آن اندازه 11  B Nazanin و  توضیحات مربوط به هر جدول باید در زیر جدول در اندازه 12 B Nazanin آورده شود.

ج‌.   در صورت ارائه جدول ها و نمودارها، لازم است از نوشتن مجدد اعداد و ارقام موجود در جداول، در متن جداً خودداری و فقط به نتایج جدول، در زیر جدول اشاره شود.

چ. عنوان نمودار یا شکل در اندازه 12 B Nazanin و Bold در زیر آن و توضیحات مربوطه  نیز در اندازه 12 Nazanin B در زیر نمودار یا شکل آورده شود.

ح‌.   جدول­ها و نمودارها و توضیحات زیر آن­ها به­شیوه­ای ارائه شود که امکان تحلیل یافته­ها توسط خواننده مقاله وجود داشته باشد. به­علاوه مقاله از کمترین تعداد لازم جدول، شکل و نمودار برخوردار باشد.

 

 1. 13.         بحث و نتیجه­گیری در اندازه 12 B Nazanin و Bold
 • ·    در این بخش موارد زیر در اندازه 12 BNazaninمنظور می شود.

الف. بحث و نتیجه­گیریبراساس یافته­های مستند و بر پایه هدف­های پژوهش نوشته شود. در این قسمت یافته­ها با پیشینه مقایسه و نتایج تبیین می شوند. بحث، جمع­بندی و راه کارهایی برای حل مشکلات مربوط به حیطة پژوهش بیان و در انتها در یک پاراگراف یک نتیجه­گیری کاربردی نیز ارائه شود.

ب‌.              از تکرار مجدد سؤال­ها، فرضیه­ها و اعداد و ارقام پژوهش در این قسمت خودداری و فقط به نتایج حاصل از آزمون آن­ها اشاره شود.

پ. لازم است شباهت­ها و تفاوت­های بین نتایج پژوهش با پژوهش­های قبلی روشن شود. محدودیت­ها، پیشنهادها و راه کارها و تلویحات کاربردی مورد بحث قرار گیرد.

 

 1. 14.         منابع در اندازه 12 B Nazanin و Bold

الف.  فهرست مآخذ فارسی (در اندازه 5/11 B Nazanin ) و انگلیسی (با قلم Times New Roman در اندازه 5/10) تهیه و فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به روش APA تنظیم شود.

ب. دقت شود تمام منابعی که در متن مقاله سال انتشار آن داخل پرانتز نوشته شده است باید در فهرست منابع بیاید.

پ. منابعی که در متن نیست نباید در فهرست منابع نوشته شود و بالعکس و منابع باید جدید و به روز باشد.

ت‌. لازم است در تدوین مقاله بیشتر از مجله­های علمی-پژوهشی انگلیسی و فارسی معتبر استفاده شود، نه از پایان­ نامه­ ها و کتاب­ها. در مجموع استفاده از پایان­ نامه­ه ا و کتاب­ها فقط حدود ده درصد منابع را به خود اختصاص دهد.

ث. شیوه استناددهی در متن بر مبنای APA باشد. در اولین جا در متن باید برای اولین بار اسامی 5 نفر اول همکاران به فارسی ذکر و در موارد بعدی «و همکاران» و در پاورقی همان صفحه لاتین آن نوشته شود. به این شکل: این توانایی نقشی اساسی در زندگی اجتماعی دارد (ریف، کتلر و ویفرینگ[1]، 2010). در دفعات بعدی می توان پس از نوشتن نام نویسنده اول برای بقیه «و همکاران» نوشت. به این شکل: نیروی برانگیزنده رفتارهای اجتماعی است که انسجام گروهی را در پی دارد (جولیفی و فارینگتن[2]، 2004؛ ریف و همکاران، 2010). 

ج.  شیوه نگارش فهرست منابع و آوردن نقطه، ویرگول و خط فاصله ها دقیقاً بر مبنای الگوی APA رعایت شود.

چ. در نوشتن فهرست منابع و مآخذ به موارد زیر از قبیل نقطه، وریگول، فاصله و ایتالیک که به رنگ سبز است توجه شود.

ح. در منابع انگلیسی و فارسی اگر منبع مقاله است، دوره، سال و شماره صفحه باید با توجه به الگوی زیر نوشته شود.

مقاله

احمدی فروشانی، سیدحبیب الله.، یزدخواستی، فریبا.، و عریضی، حمیدرضا. (1392). اثربخشی روان­نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان. فصلنامه روان­شناسی کاربردی. تابستان،2(پیاپی 26): 23-7.

 

Simonsen, B., Myers, D., Everett, S., Sugai1, G., Spencer, R., & LaBreck, C. (2012). Explicitly teaching social skills schoolwide: Using a matrix to guide instruction. Journal of  Intervention in School and Clinic, 47(5): 259-266.

کتاب

برنشتاین، فیلیپ. اچ.، برنشتاین. مارتین. تی. (1382). شناخت درمانی گروهی. ترجمه حمیدرضا رستمی. انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی ذهن. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1999).

Calapinto, J. (2012). Handbook of family therapy: Structional family therapy, in A. Gurman and D. Kinskern(eds) .Vol. 2, Milton Keynes: Open University Press.

پایان نامه

مختارپور، حسن. (1389).مقایسۀ شیوع انواع اختلال های رفتاری  دانش آموزان  نارسا خوان و عادی در مقطع ابتدایی. پایان نامه  کارشناسی ارشد. رشته روان­شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

 • پیوست­ها:

الف.لازم است نویسنده مسئول در انتهای منابع مقاله خود، پرسشنامه­ ها و سایر برنامه های مورد استفاده را به­ طورکامل پیوست نماید.

ب. لازم است پرسشنامه­ ها در اندازه 9 B Nazaninدر جدول تایپ و پیوست شود.

مواردی دیگری که باید در نگارش و تایپ مقاله رعایت شود:

 • تمام ویرگول­ها، نقطه­ها و علائم نگارشی بلافاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود، نه برعکس. یعنی نقطه (.)، نقطه ویرگول (؛) و ویرگول (،) به کلمه قبل چسبیده از کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد.
 • تمام پانویس ها در همان صفحه آورده شود و زیر هر صفحه با شماره 1 آغاز شود.
 • نیم فاصله­ها رعایت شود ( برای درج نیم فاصله از گرفتن همزمان کلید Ctrl و کلید – استفاده کنید) به­عنوان مثال: می شود (غلط) / می­شود (صحیح) است.
 • تمامی اعداد به کار رفته در متن باید فارسی باشد.
 • فاصله بین خطوط یک سانتی متر باشد.
 • · از آوردن واژه ها و مخفف واژه های لاتین در متن جداً خودداری و از معادل واژه های فارسی استفاده شود.
 • · تعداد صفحات مقاله براساس الگوی حاضر حداقل 15 و حداکثر 18 صفحة وزیری (5/16 × 5/23) و به صورت تایپ شده در محیط word باشد.
 • · در مقاله­های برگرفته از پایان­نامه­ها یا طرح­های پژوهشـی دانشگاه­ها و سازمـان­ها، ذکر برگرفته­شده از پایان­نامه یا طرح­های پژوهشی و تاریخ دفاع از پایان­نامه و تاریخ اتمام پژوهش الزامی است.
 • تمام عنوان ها در اندازه 12 B Nazanin و Boldو  متن مقاله در اندازه 12 B Nazanin در محیط Word نوشته شود.

 [1]. Rieffe, Ketelear & Wiefferink

[2]. Jolliffe & Farrington