مدل یابی روابط ساختاری مهارت‌های تدریس معلمان بر اساس رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری توانمند سازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی رشته مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران

3 دبیر آموزش و پرورش خراسان شمالی

چکیده

هدف: امروزه منابع انسانی، مهمترین و ارزشمندترین سرمایه‌های سازمانی هستند که بر موفقیت و بالندگی سازمانها تاثیر میگذارند. توانمند سازی معلمان به دلیل نقش و اهمیتی که در فرآیند تعلیم و تربیت دارند، می تواند نقش بسزایی در بهبود بخشی فعالیت‌های نظام آموزشی داشته باشد و باعث شکل گیری نظام آموزشی موثر، باداوام و با کیفیت شود، لذا پژوﻫﺶ حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف تدوین مدل ﺳﺎﺧﺘﺎری مهارت‌های تدریس معلمان بر اساس رفتار شهروند سازمانی با میانجی‌گری توانمند سازی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. روش: پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 380 معلم شاغل در دبیرستان های کلان شهر کرج در سال تحصیلی 98-1397 بودند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مهارت‌های تدریس حاجی زاده(1390)، توانمند سازی اسپریتزر(2012) و رفتار شهروندی سازمانی دیپائولا و همکاران(2004) استفاده شد. با به کارگیری نرم‌افزارهای PASW و LISRE از تحلیل مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی با داده ها برخوردار است و مهارت‌های تدریس با میانجیگری توانمند سازی اثر غیر مستقیم و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. همچنین غیر از مؤلفه تکنولوژی آموزشی بقیه ابعاد مهارت‌های تدریس، اثر مستقیمی بر توانمند سازی معلمان دارند. نتیجه گیری: با توجه با یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که برای رشد رفتار شهروندی سازمانی در معلمان باید به توانمند سازی آنها توجه داشت و برای رشد توانمند سازی باید مهارت هایی مانند طراحی، ارزشیابی و روش تدریس را تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Structural relationships of Teachers' Teaching Skills based on Organizational Citizenship Behavior Mediated by Empowerment

نویسندگان [English]

  • Sara AbediKooshki 1
  • siavash Talepasand 2
  • Ahad Jafarnezhad 3
1 Graduate of PhD in Educational Administration, semnan University, semnan, Iran
2 Faculty of Psychology and Education, Semnan University, Semnan, Iran
3 North Khorasan Education Secretary
چکیده [English]

Today, human resources are the most important and valuable organizational assets that affect the success and growth of organizations. Empowering teachers because of their role and importance in the process of education can play a significant role in improving the activities of the education system and lead to the formation of an effective, sustainable, and quality education system, so the present study models teacher teaching skills based on organizational citizen behavior mediated by empowerment. The present study is applied and descriptive-correlational research according to the purpose. Random cluster sampling selected three hundred teachers working in high schools in the metropolitan area of Karaj in the academic year. Hajizadeh’s Teaching Skills Questionnaire, Spritzer Empowerment, Organization, and the Organizational Citizenship Behavior Questionnaire were used to collect data. We analyzed data using structural equation model analysis through PASW and LISREL software.The findings showed that the model fits well with the data and that teaching skills with the mediation of empowerment have an indirect and significant effect on organizational citizenship behavior. Also, besides educational technology, other dimensions of teaching skills directly affect teachers’ empowerment. According to the research, for developing organizational citizenship behavior in teachers, attention should be paid to their empowerment. For the development of assignments, skills such as design, evaluation, and teaching methods should be strengthened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Teaching Skills
  • Teacher
امجدزبردست، م.، و عزیزی، س.، و شریعتی، ا. (1398). جو سازمانی به عنوان میانجی بین رهبری خدمتگزار مدیران مدارس و رفتار شهروند سازمانی. مدیریت مدرسه 7(1)،40-63.
حمزئیان, ع.، حیدری, ح ر.، باقری قره بلاغ, ه.، و فهیم راد, ر. (1398). واکاوی نقش اخلاق کار اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان راهنمایی و رانندگی با تأکید بر نقش میانجی اشتیاق شغلی. پژوهش‌های مدیریت انتظامی, 14(3), 569-590.
زین آبادی، ح. (1389). رهبران تحول بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان), 8(2), 115-141.
صالحی، ک.، بازرگان، ع.، صادقی، ن.، و شکوهی‌ یکتا، م. (1394). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی. مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, 5(9), 59-100.
علی محمدی, غ ع.، جباری, ن.، و نیازآذری, ک. (1398). توانمندسازی حرفه‌ای معلمان در چشم‌انداز آینده و ارائة مدل. نوآوری‌های آموزشی, 18(1), 7-32.
میرکمالی، س.، نارنجی ثانی، ف.، و اسدی، س. (1398). ارزیابی وضعیت صلاحیت‌های حرفه ای معلمان «از دیدگاه» ابتدایی استان مرکزی. مدیریت مدرسه 7(3 ),، 69-86.
واعظی، ر.، و سبزی کاران، ا. (1389). بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران – منطقه تهران. پژوهش نامه مدیریت تحول (پژوهش نامه مدیریت), 2(3), 153-178.