دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-142 
نقش وسواس در رشد مسیر شغلی، تصمیم‌گیری شغلی و هویت شغلی دانشجویان

صفحه 1-20

10.48308/jcoc.2022.100620

فاطمه سلطان زاده جزی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ احمد صادقی


بررسی نقش ذهن آگاهی و اشتیاق شغلی در پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری پرستاران

صفحه 95-112

10.48308/jcoc.2022.103025

سمیه سعیدی؛ یعقوب وکیلی؛ فریناز عمادی؛ معصومه گودرزوند چگینی؛ دکتر رقیه نوری پور لیاولی


رسالت مسیر شغلی از منظر قرآن کریم: (مطالعه موردی سوره حضرت یوسف)

صفحه 131-142

10.48308/jcoc.2022.103027

دکتر نوشین پردلان؛ صدف خلیجیان؛ شکوفه خمسه زاده؛ حمید حیدری؛ هانیه قویدل