دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 9-188