فراتحلیل همبسته‌های نگرش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل همبسته‌های نگرش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر فراتحلیل بود. کلیدواژه‌های نگرش کارآفرینی، ذهنیت کارآفرینی و تفکر کارآفرینی در فاصله سال‌های 1389 تا 1399در پایگاه‌های علمی داخلی؛ پژوهشگاه علوم و فناوری، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه اطلاعات علمی نور با استفاده از موتور جستجوگر گوگل اسکولار جستجو شدند.  نمونه پژوهش 21 مقاله دارای ملاک‌های ورود به پژوهش بود. ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش اندازه اثر ضریب همبستگی پیرسون (z فیشر) برای مدل اثرهای ثابت و نرم افزار جامع فراتحلیل انجام شد. یافته‌ها: میانگین اندازه اثر کلی در مطالعه حاضر  برای مدل اثرات ثابت 496//0 و برای اثرات تصادفی 512/0، که هر دو معنادار بودند (01/0p<). میانگین اندازه اثر 496/0 به عنوان اندازه اثر متوسط تا زیاد تفسیر شد. نتیجه‌گیری: ویژگی‌های شخصیتی، مولفه‌های شناختی، معنوی، انعطاف‎پذیری، مخاطره‌پذیری و خودکارآمدی، عوامل اجتماعی، آموزشی و خانوادگی در نگرش کارآفرینی دانش‌آموزان تاثیر دارند. بنابراین به متخصصان حوزه توسعه کارآفرینی پیشنهاد می‌شود به منظور بهبود و تقویت مولفه‌های تاثیرگذار در نگرش کارآفرینی، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای مناسب تدوین شوند و زمینه بکارگیری این برنامه‌ها در مدارس فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Entrepreneurial Attitude correlations in High School Students

نویسندگان [English]

  • فرهادی Farhadi 1
  • Hosssin Abdollahi 2
  • mohammad Azizi 3
  • Mortaza Taheri 4
1 Department of educational management. faculty of psychology and education, allameh Tabatabaei university, Tehran, Iran,
2 Department of educational management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran,
3 department of entrepreneurship, Tehran university, Tehran, Iran
4 Allameh Tabatabaei university
چکیده [English]

Aim: Present study aimed to Meta analyzes Entrepreneurial Attitude correlations in High School Students. Method: method was Meta-analysis. The keywords of Entrepreneurial Attitude, mindset and thinking from 2010 to 2020 searched in internal databases such as Iran doc, SID and Noor by Google Scholar. Research sample were 59 papers that met include criteria. Research tool was a meta-analysis checklist. Data were analyzed using effect size model (Fisher’s Z) for fixed effect model and meta- analysis software. Results: the mean in present study for fixed effect model was 0.496 and for random effect model was 0.512, that they were significant (P<0.01). The mean of effect size (0.496) interpreted as an effect size medium to high. Conclusion: The traits of personality, the components of flexibility, risk ability, self- efficacy and the factors of social. Educational, family effect Entrepreneurial Attitude in Students. Therefore, it was suggested to expertise of Entrepreneurial that they develop the packages of educational and counseling for improving the effective components in Entrepreneurship and was used in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Analysis
  • Entrepreneurial Attitude
  • High School Students
احمدی، پرویز؛ باباشاهی، جبار؛ و خداشناس، لیلاسادات. (1390). بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و کارآفرینی. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 1(3): 21-1.
آرمان، مهدی. (1394). بررسی اثر هوش هیجانی بر عملکرد کارآفرینی از طریق نقش واسط نگرش نسبت به کارآفرینی و ویژگی های شخصیتی (مطالعه موردی: کارآفرینان شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت، گرایش مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد.
امامی، امیر. (1398). علل تاثیرگذار در انتقال قصد به عمل در خلق ارزش کارآفرینانه. توسعه کارآفرینی، 12(3): 339-321.
امینی شلمزاری، راضیه؛ و صادقی، احمد. (1400). مسیر تولد کارآفرینی تحصیلی: تحلیل زمینه ای، کشف فرآیندها و مکانیزم ها در شرکت های دانش بنیان اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 13(48): 90-69.
اوتادی، محمد؛ و صفری، سعید. (1398). بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شاهد). مجله توسعه کارآفرینی، 12 (4): 500-520.
برماس، حامد؛ مهرابی‌رزوه، فاطمه؛ و حسینی‌اصلی، فاطمه. (1390). بررسی تاثیر مشاوره شغلی بر تغییر نگرش و افزایش رفتار کارآفرینانه و اشتغال‌زایی دانشجویان.  فصلنامه تازه‌های روان‌شناسی صنعتی سازمانی، 2(7): 95-85.
بهاروند، فتانه؛ و گوران، میلاد. (1399). تبیین مدل ارتباط بین  هوش معنوی و نگرش به کسب و کار. فصلنامه مدیریت کسب و کار، 45: 293-272.
حسینی‌نسب، سید داوود؛ خدیوی، اسدالله؛ و موسی‌زاده، عبدالله. (1389). بررسی رابطه مولفه‌های سازمان یادگیرنده با نگرش کارآفرینی دانشجویان. علوم تربیتی، 3(12): 46-29.
حشمتی‌فر، لیلا؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ و عابدی، احمد. (1400). فراتحلیل همبسته‌های روان‌شناختی کارآفرینی در ایران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 13(46): 70-55.
حکمت اندیش، علی. (1393 ). مبانی کارآفرینی. انتشارات هشت کتاب ، قم.
داوری، علی؛ رضایی کلیدبری، حمیدرضا؛ محمدی آلمانی، امین؛ و پورناصرانی، امیر. (1392). عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانة مهارت آموزان آموزش‌دیده در مراکز فنی و حرفه ای، مطالعة موردی: مرکز آموزش مهارت‌های پیشرفتة گیلان. آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در چشم‌انداز پژوهش آموزش فنی و حرفه ای و کارآفرینی جلد پنجم. همایش بین‌المللی مهارت آموزی و اشتغال: تهران.
 رحیمی، موگویی؛ موذنی، فرزاد؛ و موذنی، حسین . (1395). ارزیابی و تحلیل نگرش به کسب و کار در دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
شهرکی، فاطمه؛ و باقرپور، معصومه. (1398). رابطه کیفیت زندگی مدرسه با توسعه قابلیت‌های کارآفرینی و اهداف پیشرفت دانش آموزان. فصلنامه علمی مهارت آموزشی، 7(28): 26-8.
صفری جعفرلو، جمیدرضا؛ قربانی، محمدحسین؛ و زارعیان، حسین. (1396). مدل یابی تأثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، 46: 230-213.
عبداللهی، حسین؛ آقامحمدی، جواد؛ عباس‌پور، عباس؛ و دلاور، علی. (1396). تحلیل ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(1): 70-49.
عریضی، حمیدرضا؛ براتی، هاجر؛ دری، بهروز؛ و قاسمی، وحید. (1394). الگوی تحلیل مسیر بین سلسله مراتب نیازها، عدالت توزیعی، نگرش نسبت به کار، ویژگی‌های کار با تعهد به تغییر و آمادگی برای تغییر. چشم انداز مدیریت دولتی، 22: 82-61.
عزیزی، محمد؛ و طاهری، مرتضی. (1393). تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد و ویژگی‌های کارآفرینانه دانشجویان. مجله نوآوری و ارزش آفرینی، 4: 71-82.
عزیزی، محمد؛ و مختاری، نگار. (1396). آموزش کارآفرینی برای دانستن، انجام دادن و بودن در دوره ابتدایی با رویکرد تلفیقی. توسعه کارآفرینی، 10(4):654-635.
عسکری‌فرد، کاظم؛ ابراهیمی، ابوالقاسم؛ علوی، سیدمسلم. (1397). ارائه الگوی آموزشی توسعه توانمندی‌های کارآفرینانه در دانش آموزان با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی. توسعه کارآفرینی، 11(1): 120-101.
 عسگری قدس، محمد و صالحی، سمیه. (1391). نگرش کارآفرینانه. چاپ یکم، نشر میانکوشک.
عسگری‌پور گلوبک،‌ حسین، بخشنده، قاسم؛ و شهرکی، طاهره.  (1392). بررسی ‌تاثیر ‌نگرش ‌به‌ کسب ‌و کار ‌بر ‌مهارت‌های ‌کارآفرینانه ‌دانشجویان‌ (مطالعه‌ موردی: ‌دانشگاه های‌ غیر پزشکی ‌شهرستان چابهار). ‌دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.  قم:‌ دانشگاه‌ پیام‌نور.
علوی‌کیا، سیدسیامک؛ نصرالهی وسطی، لیلا؛ و گلابی، فاطمه. (1394). تاثیر سرمایه اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی. فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 25: 192-166.
غیاثی، عبدالرحیم. (1394). بررسی رابطه سبک‌های حل‌مساله و تمایل به کارآفرینی دانشجویان. توسعه کارآفرینی، 8(1): 158—139.
غیاثی، عبدالرحیم. (1395). تأثیر باور به خودکارآمدی و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 3(39): 3-15. 
قرایی‌مقدم، امان‌الله؛ و کرمانی پور، محسن. (1397). جامعه شناسی و آموزش و پرورش. تهران: نشر ابجد.
لعلی سرابی، امیرعلی؛ دارائی، محمدرضا؛ و رجبی، اعظم. (1393). بررسی تاثیر نگرش کل‌گرایی بر عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه‌ریزی، آموزش و استانداردسازی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین .
مجیدی‌دیزج، حسن؛ و خسروس، کیانوش. (1398). بررسی تاثیر عوامل شخصیتی و تسهیل‌گری محیطی بر انگیزه‌های کارآفرینی. مجله مدیریت بازاریابی، 42: 116-102.
محمودی، فیروز؛ حسین‌زاده نباتی، مریم؛ و ادیب، یوسف. (1399). رابطه نگرش به درس کار و فناوری با مولفه‌های نگرش کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز. توسعه کارآفرینی، 13(1): 118-101.
مهدوی درواری، سیدحسین؛ و چرمچیان لنگرودی، مهدی. (1396).  عامل‌های موثر بر مهارت‌های کارآفرینی آموزشگران کشاورزی آموزشکده‌های فنی و کشاورزی ساری. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 40: 95-84.
مهرابی، ا. (1396). کارآفرینی در مدارس. مجله رشد معلم، 1(3): 30-28.
میرزائیان آرانی، الهام. (1401). رابطه سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی خود با انگیزش پیشرفت با نقش میانجی تحول مثبت نوجوانی در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان.
نائیجی، محمدجواد؛ و اسفندیاری، زینب. (1394). تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد و خوش‌بینی بر تصمیم به شروع فعالیت‌های نوآورانه: نقش میانجی ادراک از خطر. توسعه کارآفرینی، 8(3): 550-531.
نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ و مرادی‌سفر، اکرم. (1397). بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه ای معلمان با روحیه و انگیزه کارآفرینی دانش آموزان. فصلنامه توسعه حرفه ای معلم، 3(1): 119-105.
هومن، حیدرعلی.  (1387). شناخت روش علمی در علو م رفتاری.  تهران: سمت.
الهیاری، عباسعلی. (1393). بررسی نقش نوآوری و خودشکوفایی در پیش‌بینی کارآفرینی دانشجویان. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 147-138.
یزدان‌پناه، مسعود؛ و زبیدی، طاهره. (1396). تاثیر ویژگی‌های کارآفرینی بر نیت کارآفرینانه در دانشگاه رامین خوزستان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 23(2): 131-115.
یوسف‌زاده، ایمان؛ عابدی، محمدرضا؛ و نیلفروشان، پریسا. (1401). جهت‌گیری روان‌شناختی و عملکردی افراد کارآفرین. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 14(52): 56-37.