تأثیر شخصیت پیشنگر بر مسیر شغلی پروتیئنی و بدون مرز با تأکید بر جهت گیری هدف و فرا مهارت (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان استان لرستان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترا گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شخصیت پیشنگر بر مسیر شغلی پروتیئنی و بدون مرز با نقش میانجی جهتگیری هدف و فرا مهارت در شرکت های دانش بنیان استان لرستان انجام شد . روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی_  پیمایشی از نوع همبستگی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان اداری شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری استان لرستان می باشد که تعداد آن در سال 1401، 120 نفر بود و حجم نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 95 نفر تعیین گردید. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه شخصیت پیشنگر بیتمن و کرنت (1393)، پرسشنامه مسیر شغلی پروتیئنی و مسیر شغلی بدون مرز بریسکو و همکاران (2006)، پرسشنامه جهت گیری هدف وانده واله (1997) و پرسشنامه محقق ساخته فرامهارت برگرفته از پژوهش لوچاب و ناس (2019) بود . یافته ها:  نتایج تحقیق نشان داد، شخصیت پیشنگر بر مسیر شغلی پروتیئنی و بدون مرز با نقش میانجی های جهت گیری هدف و فرا مهارت در سطح معناداری کمتر از 05/0.رابطه معناداری دارد. نتیجه گیری:  بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود، شرکت های دانش بنیان به کارکنان خود فرصت دهند تا دانش و معلومات لازم را کسب کنند، همچنین محیطی را فراهم کنند تا کارکنان بتوانند خلاقیت، شناخت ایده های نو برای توسعه فرایندهای شغلی، به روز کردن مهارت ها و قابلیت های اکتسابی را به دست آورند و  زمینه لازم برای تجربه فرصت های شغلی جدید  برای آن ها فراهم شود،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of prophetic personality on protein and borderless career path with emphasis on goal orientation and Meta-skills (case study: Knowledge-based Companies in Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aref Nezhad 1
  • Amir Hoshang nazarpouri 1
  • Leila Yarahmadi 2
1 Associate Prof, Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences,Univercity of Lorestan
2 PhD Student, Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences,Univercity of Lorestan, Lorestan
چکیده [English]

This Study was conducted with the purpose of investigating the influence of the prophetic personality on the protean and borderless career path with the mediating role of goal orientation and trans-skills in knowledge-based companies in Lorestan province.  This research was carried out in terms of purpose and descriptive- survey method of correlation type. The statistical research population of managers and administrative staff of knowledge-based companies active in the science and technology park of Lorestan province, whose number was 120 people in 2022, and the statistical sample size was determined using simple random sampling of 95 people. The main tools for data collection are Bateman and Current questionnaire (2013), protean career path Questionnaire and borderless career path Questionnaire by Brisco et al. (2006), goal orientation questionnaire by Vande Wale (1997) ,and the questionnairecreated by the Faramahart researcher was taken from the research of Luchab and Nas (2019) was used. The results  of the research showed that personality predicts the protean and positive and borderless career path with the role of mediators of goal orientation and meta- skills at a significant level. Less than 0/05 has a significant relationship. According to the obtained results, it is suggested that knowledge-based companies give their employees the opportunity to acquire the necessary knowledge and information;  Also, provide an environment so that employees can be creative, recognize new ideas for the development of job processes, update their acquired skills and capabilities, and provide them with the necessary ground to experience new job opportunities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • prognostic personality
  • protein career path
  • borderless career path
  • goal orientation
  • meta-skills
پورتیمور فرد تبریزی، فرزین، جمشیدی، لاله (1393). بررسی عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان مستقر درمرکز رشد علم و فناوری دانشگاه سمنان، نشریه صنعت و دانشگاه، 23 (7)، 52-37.
جعفری، محمد؛ شریعت نژاد، علی؛ موسوی، سیده نسیم؛ ولی نژاد، رضا. ( 1399). بررسی تأثیر مدیریت استعداد آینده محور بر موفقیت مسیر شغلی، تبیین نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده نگر، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نوزدهم، شماره 63، صص 86-73.
جوادین، سید رضا؛ حسنقلی، طهمورث؛  قلی پور، آرین؛ حاجی کریمی، عباسعلی؛ کریمی جعفری، فاطمه (1396)، طراحی مدل انطباق پذیری مسیر شغلی (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی شازند)، پژوهش های مدیریت عمومی، تابستان.
خائف الهی، احمد و شرافت، شاهپور (1393). تأثیر ابعاد شغلی با توجه به عوامل شغلی بر پیامد های سازمانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه امام حسین (ع شماره 4: 182-157.
سپهوند، رضا؛ عارف نژاد، محسن؛ قربانی، زهرا (1397). اثر ارزش های کاری بر جهت گیری مسیر شغلی متنوع با نقش میانجی شخصیت نیروی کار (مورد مطالعه: شرکت نرم افزاری همکاران سیستم)، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره دهم، شماره 35، تابستان، ص 27-9.
سپهوند، رضا، عارف نژاد، محسن، شاه سیاه، ندا (1398). تعیین رابطه بین جهت گیری انگیزاننده هدف با گرایش به مسیرهای شغلی بدون مرز و متنوع (مورد مطالعه: شرکت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا)، فصلنامه مشاوره شغلی سازمانی، دوره 11، شماره 39، تابستان،52-29.
سپهوند، ر و عارف نژاد، م.  (1396)، اثر جهت گیری مسیر شغلی متنوع بر قابلیت استفاده از نقش میانجی سرمایه شغلی (مطالعه موردی : ترخیص کاران گمرک شهید رجایی هرمزگان )، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت دولتی ،9 ، 4، 788-687.
عبدالهی، بیژن؛ رنگریز، حسن؛ عباسیان، حسین؛ رحمانی، فاعزه (1399). مضامین استخراجی مسیر پیشرفت شغلی کارکنان بر مبنای جهت گیری شغلی متنوع: مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوای استقرایی، مجله علوم روانشناختی، دوره نوزدهم، شماره 90، تابستان، شهریور، ص 687-697.
 عبدالهی، بیژن، بهرامی، آذر (1397)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مراحل مسیر شغلی، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول شماره 12.
فرهی، علی؛ سلطانی، محمد رضا؛ نصرالهی، محمد (1397)، ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال دهم، شماره 4، زمستان، 78-51.
کریمی، کامبیز؛ کاکابرایی، کیوان؛ محمدی، علی؛ علی پناه، قباد (1397). تأثیر کمال گرایی و جهت گیری هدف بر اضطراب امتحان دانش آموزان متوسطه، رویکر های نوین آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، سال سیزدهم، شماره1، شماره پیاپی27، بهار و تابستان.
محمدی، بهنام (1395). بررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی با میانجی گری رفتار های پویا در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت.