دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر 1401، صفحه 9-186