مدل علی د‌لبستگی شغلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و جذابیت سازمانی با نقش واسطه‌ای وفاداری سازمانی در معلمان دوره ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تدوین مدل علی دلبستگی شغلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و جذابیت سازمانی با نقش واسطه‌ای وفاداری سازمانی در معلمان دوره ابتدایی بود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و جامعه آماری این مطالعه شامل معلمان مدارس ابتدایی شهرستان پاوه (۱۴۶ نفر) در سال تحصیلی 1400-1401 بود که 109 نفر بود به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و PLS انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد مدل علی دلبستگی شغلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و جذابیت سازمانی با نقش واسطه‌ای وفاداری سازمانی از برازش مطلوبی برخوردار بود (GOF=0/68). همچنین نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی، جذابیت سازمانی و وفاداری سازمانی بر دلبستگی شغلی در سطح اطمینان 95 درصد اثر مستقیم مثبت و معنی‌داری دارند و ویژگی‌های شخصیتی نه تنها به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم از طریق میانجیگری وفاداری سازمانی بر دلبستگی شغلی اثر مثبت و معنی‌داری دارد. نتیجه‌گیری: مدل علی دل‌بستگی شغلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و جذابیت سازمانی با نقش واسطه‌ای وفاداری سازمانی در معلمان دوره ابتدایی شهر پاوه برازش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Causal Model of Job Attachment Based on Personality Traits and Organizational Attractiveness with the Mediating role of Organizational Loyalty in Elementary School Teachers

نویسندگان [English]

  • Shokofeh Mohammadi 1
  • Ali Abdi 2
  • Yaser Sayadi 3
1 Master student, Department of educational sciences, Payame Noor University, Tehran, IRAN
2 Assistant Professor, Department of educational sciences, Payame Noor University, Tehran, IRAN.
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The present study was to develop a causal model of job attachment based on personality traits and organizational attractiveness with the mediating role of organizational loyalty in elementary school teachers. We apply the present study in terms of purpose, and the statistical population of this study included primary school teachers in Paveh city (simple random sampling selected 146 people) in the academic year. We used the research tool and the data SPSS and PLS software to do the research. The results showed that the causal model of job attachment based on personality traits and organizational attractiveness with the mediating role of organizational loyalty had a good fit (GOF = 0.68). The results indicated that personality traits, organizational attractiveness, and organizational commitment have a positive and significant direct effect on job attachment at a 95% confidence level, and personality traits directly and indirectly through the mediation of organizational loyalty on job attachment. It has a positive and significant effect. The causal model of job attachment based on personality traits and organizational attractiveness fits with the mediating role of organizational loyalty in primary school teachers in Paveh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Attachment
  • Organizational Attractiveness
  • Elementary Teachers
  • Organizational Loyalty
  • Personality Traits
آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول؛ قنواتی، مهدی. (1391). مدلسازی مسیری – ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم افزار Smart PLS. انتشارات نگاه دانش. چاپ اول.
ابراهیمی، الهام؛ نجاتی کریم‌آباد، الناز و شجاع، علی. (1398). تحلیل کارایی علامت‌دهی بر جذابیت سازمان برای متقاضی؛ تبیین نقش نگرش و هویت‌یابی متقاضی. نشریه علمی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 11 (4): 205 – 179.
اسمعیلی، محسن؛ ریحانی، محمد و نامجو، علی. (1391). رابطه سلامت سازمانی با دل‌بستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی. مجله مدیریت فردا، 2 (129): 86 – 72.
بداغی‌بهلولی، مریم. (1398). بررسی و رتبه‌بندی سازه‌های موثر بر دل‌بستگی شغلی کارکنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت منابع انسانی، گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مؤسسه آموزش عالی پارس
برمکی، هاجر؛ پارسامعین، کوروش و کلانتری، مهدی. (1397). مدل علی دل‌بستگی شغلی مشاوران براساس توانایی انطباق پذیری شغلی و میانجی‌گری حمایت‌های سازمانی در مدارس شهر تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62 (8): 306-313.
برمکی، هاجر؛ پارسامعین، کوروش و کلانتری، مهدی. (1398). ارائه مدل دل‌بستگی شغلی مشاوران بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با میانجی‌گری حمایت‌های اجتماعی و سازمانی در مدارس شهر تهران. مجله روان شناسی اجتماعی، 13 (53): 13-23.
بهزادی، الهام؛ نعامی، عبدالرضا و بشلیده، کیومرث. (1393). بررسی رابطه فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون. فصلنامه دست‌آوردهای روان شناختی، 20(2): 256-233.
ترکیان، بنفشه و کریمی، فریبا. (1398). مدل روابط بین فضیلت و وفاداری سازمانی با بهزیستی روان‌شناختی و دل‌بستگی شغلی (مورد مطالعه: معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان). فصلنامه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 2 (77): 64 – 55.
رنگریـز، حسین؛ سجاد، عاطفه و لطیفی جلیسه، سلیمه. (1397). سازه‌های مؤثر بر دل‌بستگی شغلی کارکنان با رویکرد فراتحلیل. فصـلنــامه مــشاوره شغـلی و سازمـانی، 10 (37): 146 – 117.
شمس، سیدجعفر؛ فرهمندی، ایمان؛ نیشابوری، علی‌اصغر و طلایی، علی‌عباس. (1396). بررسی نقش تعدیلگری وفاداری سازمانی بر رابطه بین معنویت در محیط کار و دل‌بستگی شغلی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 3 (78): 64 – 81.
شمسائی، محسن. (1399). بررسی سازه‌های فردی و سازمانی مؤثر بر اشتیاق شغلی و وفاداری سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، گرایش توسعه منابع انسانی، دانشگاه ایوان کی، دانشکده علوم انسانی.
شمع‌ریزی، سیدعباس. (1399). بررسی تصویر سازمانی بر وفاداری سازمانی با توجه به نقش میانجی جذابیت سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور، واحد یزد.
طیبی ثانی، سیدمصطفی؛ سیاوشی، محمد و عامریان، حسین. (1398). طراحی و برازش الگوی ساختاری کارایی عدالت سازمانی بر تعهد شغلی با نقش واسطه‌ای دل‌بستگی شغلی در کارکنان فدارسیون‌های ورزشی. مجله علوم حرکتی و رفتاری، 2(1): 60 – 45.
عیوضی، حبیت. (1400). کارایی جذابیت سازمانی برانگیزه خدمت‌رسانی عمومی با نقش واسط درهم آمیختگی شغلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، رشته رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشگاه پیام نور واحد همدان، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
غمشادزهی، پری و ناستی‌زایی، ناصر. (1398). بررسی رابطه بین معنویت در کار و دل‌بستگی شغلی با نقش میانجی وفاداری سازمانی (مطالعة موردی: معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خاش). فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 20 (4): 56 – 46.
فرهنگی، علیاکبر؛ فتوت، بنفشه؛ ابدارزاده، پدرام و سرحدی‌نژاد، مریم. (1396). نقش ویژگیهای شخصیتی بر درگیری شغلی با میانجی‌گیری کیفیت زندگی کاری. مجله پژوهش‌های مدیریت عمومی، 2 (10): 28 -5.
فیض‌آبادی فراهانی، زهرا و میرهاشمی، مالک.(1390). پیش‌بینی درگیری شغلی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی در کارکنان بانک‌های خصوصی و دولتی شهر تهران. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 2(12): 60 – 51.
قاسمی، سعید. (1395). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با وفاداری سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل، ایران؛ مازندران
قنبری، سیروس و پاکیزه، الهام. (1395). نقش معنویت سازمانی در بهبود دل‌بستگی شغلی معلمان. اولین کنفران بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم.
کریمیان، مهدی و شیخ‌الأسلامی، نادر. (1394). ارزش‌های انسانی و جذابیت سازمان و نقش تعدیل کننده ارتباطات. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21، ایران، تهران.
کشتکاران، علی و همکاران. (1391). دلبستگی شغلی و سازه‌های موثر بر آن در پرستاران بیمارستان‌های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 6 (2): 156 – 147.
گرگانی، مریم و حسن زاده، محسن. (1400). کارایی ویژگی‌های شخصیتی بر دل‌بستگی شغلی. پنجمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره، ایران، شیروان.
محمدی‌دهکردی، مهسا. (1397). شناسایی سازه‌های مؤثر بر وفاداری سازمانی (مطالعه موردی شرکت کاریزان‌گستر پارت). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر.
ملکی، زهرا؛ اشکان، ساناز؛ عاشوری، جمال و یوسفی، نورالله.(1392). رابطه صفات شخصیت، جهت‌گیری مذهبی و شادکامی با سلامت عمومی دانشجویان پرستاری. نشریه پرستاری ایران، 26(86): 100-90.
یعقوبی، محسن. (1393). بررسی سازه‌های مؤثر بر دلبستگی کاری در سازمان‌های دولتی ایران. پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، تحصیلات تکمیلی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
یوسف‌زاده، سمیه؛ مهداد، علی و مهدی‌زادگان، ایران. (1390). مقایسه تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی و عملکرد وظیفه اعضای هیات علمی. فصلنامه یافته‌های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی)، 6 (20): 118 – 109.