جهت‌گیری‌های روان‌شناختی و عملکردی افراد کارآفرین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.29252/jcoc.2021.215241.0

چکیده

زمینه: امروزه توسعه کارآفرینی در هر کشوری یکی از نشانه‌های شکوفایی اقتصادی می‌باشد. برای رسیدن به کارآفرینی موفق و توسعه پایدار باید تعامل زمینه با موضوع را مدنظر داشت. در ایران، پژوهشهای بسیاری از لحاظ بررسی شرایط زمینه‌ای و نتایج کارآفرینی در سیستم اقتصادی انجام شده است. با اینحال بررسی جامعی در مورد ویژگی‌های فردیِ یک کارآفرین که عنصر اصلی در ایجاد و تداوم کارآفرینی پایدار می‌‌باشد صورت نگرفته است. هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی جهت‌گیری‌ها و ویژگی‌های فردی (شامل ویژگی‌های روان‌شناختی، عملکردی و ارزشی) افراد کارآفرین است. روش:  برای این منظور، با استفاده از روش مرور روایتی، مقالات مرتبط به موضوع، جمع‌آوری شدند و پس از لحاظ کردن معیارهای مورد نیاز برای ورود به تحقیق، 62 مقاله فهرست شدند و نتایج آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس یافته‌های پژوهش در قالب ویژگی‌های شخصیتی، عملکردی و ارزشی مورد دسته بندی قرار گرفتند. یافته­ ها:  مرور پژوهشها نشان داد که درمورد بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی و عملکردی کارآفرینان، در بین پژوهشگران توافق نظر وجود دارد. نتیجه­ گیری: افراد کارآفرین توانسته‌اند مجموعه‌ای کامل از فراصلاحیت‌های شناخته شده انسانی  را بدست آورند که به آنها این توانایی را می‌دهد که با تکیه بر توانمندی های درونی خویش و استفاده بهینه از سرمایه های مادی و معنوی پیرامون خود دست به اقداماتی بزنند که علاوه بر کسب منافع مادی، به ایجاد مسیرهای نوین و راه گشا در حیطه تولید و آفرینش شغلی بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological Characteristics and Performance in Entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • Iman Yusefzadw
  • Mohammad Reza Abedi
  • Parisa Nilforooshan
University of Isfahan
چکیده [English]

Entrepreneurship development in any country is one sign of economic prosperity. We should consider the interaction between entrepreneurship and context to reach sustainable entrepreneurship. In Iran, we have conducted several studies about analyzing the context and entrepreneurial outcomes of the economic system; however, comprehensive research needs to be undertaken about an entrepreneur’s characteristics, which is a critical factor in sustainable entrepreneurship. The present study explores entrepreneurial individuals’ unique characteristics (including psychological, value, and performance characteristics). For this purpose, we collected the published academic papers on entrepreneurship using a narrative review method. After reviewing the criteria for entering the present study, 62 published academic papers were included. We categorized the findings into personality, performance factors, and values. A narrative review of the literature showed that there is a consensus among researchers about many of the personal characteristics of entrepreneurs. Entrepreneurs have acquired some meta-competencies that provide them with actions that lead to career creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur
  • Psychological Characteristics
  • Performance factors
  • Values
  • Narrative Reviews
زارعی، ف.، نوری، ا.، و مولوی، ح. (1389). بررسی رابطه شخصیت پویا با نیات کارآفرینی و موفقیت در کارکنان حوزه ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 7(2)، 206–215.
عربیون، ا.، عبدالله‌زاده، غ.، و شریف‌زاده، م. (1394). تحلیل محتوای پژوهشهای کارآفرینی در ایران. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، 7(2)، 79–103.
کریمی، س. (1396). نقش نیمرخ شخصیت کارآفرینانه و عوامل انگیزشی در توسعه قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی در دانشگاههای غرب کشور. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 7(1)، 17–33.
ملبوس‌باف، ر.، و عزیزی، ف. (1389). مرور سیستماتیک چیست و چگونه نگاشته می‌شود. پژوهش در پزشکی، 34(3)، 203–207.