بررسی نقش جوّسازمانی نوآورانه بر تاب آوری سازمانی با میانجی‌گری دانش آفرینی سازمانی (مطالعه موردی معلمان مقطع متوسطه دوم استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 نویسنده مسئول؛ دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران. ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش جوّ سازمانی نوآورانه بر تاب­آوری سازمانی بواسطه دانش آفرینی سازمانی بود. روش: روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کوواریانس محور بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2687 نفر بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبتی و با استفاده از فرمول کوکران 337 نفر تعیین شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های جوّ سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (1978)، تاب‌آوری سازمانی پرایاگ و همکاران (2018) و دانش‌آفرینی سازمانی مدل نوناکاو تاکوچی (2018) استفاده شد. یافته­ ها: نشان داد جوّ سازمانی نوآورانه اثر مثبت و معنادار بر تاب­آوری سازمانی بواسطه دانش آفرینی سازمانی در سطح (001/0) دارد. ضریب همبستگی بین جوّ نوآورانه سازمانی با تاب­آوری سازمانی (69/0)، دانش آفرینی سازمانی با جو ّنوآورانه سازمانی (70/0)، دانش آفرینی سازمانی با تاب­آوری سازمانی (75/0)، در سطح (001/0) معنادار است. جوَ سازمانی نوآورانه بر تاب‌آوری سازمانی معلمان از طریق دانش آفرینی سازمانی با اثرکل و ضریب (89/0 ) و با اثر غیرمستقیم و ضریب (73/0)، در سطح (001/0) معنی­دار بود. نتیجه­ گیری: با توجه به یافته ­های پژوهش؛ جوّ سازمانی نوآورانه می­تواند زمینه خلاقیت و نوآوری را فراهم نماید، موجب تحول و تغییرات توسعه-ایی در مدرسه شده و عملکرد معلمان را بالا ببرد و نهایتاً زمینه تحقق اهداف سازمانی را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Innovative Organizational Environment in Organizational Resilience Mediating by Organizational Knowledge Creation (Case Study: Secondary School Teachers in Chaharmahal and Bakhtiari Province)

نویسندگان [English]

  • nadrin heidari 1
  • Fakhrul Sadat nasiri 2
  • Siroos Ghanbari 3
1 Ph.D. student of Educational administration, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajai teacher training university. Tehran , Iran
3 Professor, Department of Educational sciences, Bu- Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the role of innovative organizational climate on organizational resilience mediated by organizational knowledge creation. The study population was all secondary school teachers in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Based on Cochran’s formula, a sample of 337 teachers was selected by proportional stratified random sampling. The quantitative research method is correlation studies and covariance-based structural equation modeling approach. Organizational knowledge creation was used to collect data from organizational knowledge creation questionnaires, organizational resilience, and innovative organizational climate. Cronbach’s alpha techniques and confirmatory factor analysis evaluated the reliability and validity of the questionnaires. The results showed that a creative organizational environment and organizational resilience affect teachers’ OKC (p<0.05). A creative organizational climate positively and significantly affects organizational stability through organizational knowledge creation at the level of 0.001. The correlation coefficient between the innovative organizational environment with organizational resilience (0.69), organizational knowledge creation with innovative organizational climate (0.70), and organizational knowledge creation with organizational strength (0.75) is meaningful (p<0.01). Creative organizational environment affects teachers’ organizational resilience through OKC with a total effect and a coefficient of 0.89 with an indirect effect and a coefficient of 0.73 (p<0.01). According to the research findings, a creative organizational atmosphere can provide the basis for creativity and innovation, change the school, raise teachers’ performance, and provide the basis for realizing organizational goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative Organizational Climate
  • Organizational Resilience
  • Organizational Knowledge Creation
الوانی، مهدی (1400). مدیریت عمومی. تهران: نشرنی، چاپ سی و چهارم.
آذری آرانی قاسم، رضایی نور جلال (1398). توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از ترکیب روش های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری. فناوری آموزش (فناوری و آموزش). (3) 13.
باواخانی، آناهیتا؛ رضایی شریف آبادی سعید (1399). توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت های دانش بنیان ایران.‎ مجله کتاب داری و اطلاع رسانی . 22(1). 121-150.
امیری مقصود، الفت لعیا، فیضی کامران، صالحی ابرقویی محمدعلی (1397). طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت).11(44). 35-65
اسدپور احمدعلی؛ شفیع زاده حمید؛عبدالهی معصومه، پیرزاد، علی اکبر؛ ممیز،  شیوا (1397). پیش بینی اشتیاق کاری پرستاران براساس جو سازمانی نوآورانه، حمایت سازمانی ادراک شده و رهبری خدمتگزار.‎ مدیریت پرستار. 7(1): 51-60.
استادی ایرج مرضیه، سلیمان پورعمران محبوبه (1396). رابطه تاب­آوری سازمانی با رقابت پذیری و مزیت رقابتی پایدار مورد مطالعه: شرکت سیمان بجنورد. آینده پژوهی مدیریت (پژوهش­های مدیریت), 28(108), 103-125.
توکلی، عبدالله؛ معتمدی گلوگاهی (1399). تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر نوآوری راهبردی با توجه به نقش تعدیلگر جوّ سازمانی نوآورانه. مجله مدیریت سرمایه اجتماعی7(1), 87-109.‎
تقی پور ظهیر، علی (1400). مبانی و اصول آموزش و پرورش. انشارات آگه.
حسینی پور، سیدوحید؛ سید جوادین، سید رضا؛ نظریان، بلال. (1398). تبیین رابطه بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و جو سازمانی نوآورانه مدل سیگل و کایمر. مجله توانمندسازی سرمایه انسانی. 1(2). 85-95
حیدری فرد، رضا؛ زین آبادی، حسن رضا، بهرنگی؛ محمد رضا؛ عبدالهی, بیژن. (1395). فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی. دوماهنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 7(26). 53-75
حسینی، ابوالحسن؛ جعفری بازیار، فاطمه. (1398). تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. 28(91). 9-30
روشن‌زاده ، مصطفی، نفر،مریم؛  تاج‌آبادی؛ علی، محمدی، سمیه (1400). پیش‌بینی جو سازمانی نوآورانه با استفاده از ابعاد رهبری اخلاقی: یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی. 15(46). 1-12
رستگار، عباسعلی؛ باقری قره بلاغ، هوشمند؛عین علی، محسن. (1398). واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. 10(40), 107-128.
صفرزاده، سحر؛ نادری، فرح؛ عسگری، پرویز عنایتی، میرصلاح الدین؛ حیدریی علیرضا. (1393). رابطۀ عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جوّ سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روان‌شناختی و رفتار ـ مدنی سازمانی. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 15(56), 56-68.‎
صمدیان، ابوالفضل؛ ناظم، فتاح؛ صابرگرکانی، افسانه (1399). ارائه مدلی به منظور شناسایی و رتبه‌بندی موانع جوّ سازمانی نوآورانه در دانشگاه آزاد (مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت فرهنگی شماره 3 (پیاپی 49) 133-145.
گل­وردی، مهدی. تاب آوری ملی: مروری بر ادبیات تحقیق. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن). 7(25). 293-310
عمادزاده ، مصطفی (1400). اقتصاد آموزش و پرورش. جهاد دانشگاهی .
محمدی شهرودی، حامد؛ رحیم نیا، فریبرز؛ ملک‌زاده، غلامرضا؛ خوراکیان، علیرضا. (1397). پیامدهای روانشناختی و غیر روانشناختی تاب‌آوری سازمانی: ترغیب‌کننده‌هایی برای حرکت به سمت تاب‌آورشدن سازمان‌ها. پژوهش نامه روانشناسی مثبت. 4 (1). 63-78
ناظم، امیرحسین؛ ورکانی، ابوطالب مطلبی؛ ناظم، فتاح. (1400). طراحی مدلی برای نوآوری و فناوری در دانشگاه­های دریایی. فصلنامه علوم و فناوری دریا.25(2). 59-71
نوروزی حسین، خامه چی حامد، درویش فاطمه (1399). بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر تاب­آوری­سازمانی با تاکید بر میانجی­گری سرمایه اجتماعی. مدیریت پرستاری. 9(3). 101-109.