رابطه اقدامات آماده‌سازی شغلی (برنامه‌ریزی شغلی و اکتشاف شغلی) با اشتغال‌پذیری ادراک‌شده با نقش میانجی هویت شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی تهران غرب

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه اقدامات آماده‌سازی با اشتغال‌پذیری ادراک شده با نقش میانجی هویت شغلی در بانک کشاورزی شعب غرب تهران انجام شد. روش: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، به روش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش  کلیه کارکنان شعب غرب تهران که تعداد آن در سال 1399، 150نفر بود که حجم نمونه آماری با استفاده  از نمونه‌گیری تصادفی ساده 132 نفر تعیین گردید. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه هویت شغلی فرانکو و تاوارس (2013)، پرسشنامه آماده‌سازی شغلی استامپ و هارتمن (1983) و پرسشنامه اشتغال‌پذیری ادراک‌شده رائول وارنولد (2007) بود که روایی آن به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ محاسبه گردید. داده‌های به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه شماره دو تجزیه و تحلیل شد. یافته­ ها: نتایج تحقیق نشان داد اقدامات آماده‌سازی شغلی (برنامه‌ریزی شغلی و اکتشاف شغلی) با اشتغال‌پذیری  ادراک‌شده با نقش میانجی هویت شغلی در سطح معناداری کمتر از 01/0رابطه معنی‌داری دارد. نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری نمود که با فراهم نمودن شرایط لازم برای هویت‌بخشی به شغلی در کنار اقدامات لازم برای آماده‌سازی شغلی (برنامه‌ریزی شغلی و اکتشاف شغلی) بر اشتغال‌پذیری کارکنان اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Preparation Measures (job planning and job exploration) and Perceived Employability with the Mediating Role of Job Identity

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Safari 1
  • hajieh rajabi farjad 2
  • sedegh Totiyan 3
1 Islamci Azad University
2 Associate Professor, Department of Human Resources Management, Amin police University
3 faculty
چکیده [English]

This study investigated the relationship between preparation measures and perceived employability with the mediating role of job identity in west Tehran’s Keshavarzi Bank. This research used the descriptive-survey method. The statistical population of this study was all the employees of west Tehran’s Keshavarzi Bank, whose number was 150 in 2021. A random sample of 132 people was used to determine the statistical sample size. The tools were Franco and Tavares’s Job Identity Questionnaire (2013), Stump & Hartmann’s Job Preparation Questionnaire (1983), and Rothwell & Arnold’s Self-Perceived Employability Scale(2007). We calculated its face and content validity and reliability using Cronbach’s alpha. We analyzed the data using the Structural Equation Model and Smart PLS software. The results showed that job preparation measures (job planning and job exploration) have a significant relationship between perceived employability and the mediating role of job identity(p<0.01). According to the results, it could be concluded that providing the conditions for job identification and the measures required for job preparation (job planning and job exploration) to employ employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Identity
  • Job Discovery
  • Job Preparation
رضاییان، علی و حاتمی، سکینه (1390). ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی، مجله طب نظامی، دوره 13، شماره 14،ص 221-217.
زاهدی، شمس السادات و حسن‌پور، اکبر (1388). پژوهشی پیرامون عوامل فردی موثربر قابلیت استخدام کارکنان در بخش دولتی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 4، شماره 13، ص 46-25.
زاهدی، شمس السادات؛ روشندل، طاهر؛ حسن‌پور،اکبر (1389). عوامل سازمانی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان های دولتی، فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، دوره 9، شماره 1، ص62-78.
زین الدینی میمند، زهرا (1396). نقش برنامه ریزی در پیشبرد عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور استان لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی. 
سپهوند، رضا، سلگی، زهرا، اکبری‌پشم، فاطمه (1397). تأثیر جهت‌گیری و برنامه‌ریزی مسیر شغلی متنوع بر اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 24، شماره 1، ص۹۰-۷۱.
سعادت، اسفندیار (1397). مدیریت پیشرفت کارکنان، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 9 و 30.
شیخ اسماعیلی، سامان و حزباوی، سنا (1395). ارایه الگوی عوامل موثر بر جهت گیری کارراهه شغلی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، دوره 8، شماره 1، ص 78-55.
عریضی سامانی، حمیدرضا، ذاکر فرد، منیرالسادات و نوری، ابوالقاسم (1388). رابطه بین کار راهه شغلی با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی: بررسی موردی کارکنان زن و مرد واحد های پژوهش و توسعه شرکت های صنعتی، فصلنامه ی مطالعات اجتماعی روان شناختی روان شناختی زنان، دوره 7، شماره 1، ص 93-63.
کعب عمیر، نوری؛ احمدی، سید محسن؛ اکبرزاده؛ مهدی (1400). بررسی نقش میانجی اکتشاف مسیر شغلی در رابطه هوش هیجانی و یقین مسیر شغلی در دانش‌آموزان کلاس نهم. مشاوره شغلی و سازمانی، 13 (2)، 96-81.