پیش بینی تجربه غرقه‌شدن‌در‌کار بر اساس سرمایه روان شناختی‌ : میانجی‌گری حمایت سازمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی. استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی تجربه غرقه‌شدن‌در‌کار بر اساس سرمایه روانشناختی با میانجی‌گری حمایت سازمانی انجام شد.روش: روش پژوهش همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت نفت در سال 1400-1401 بودند و 320 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تجربه غرقه‌شدن‌در‌کار(طلابیگی،1393)، پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و پرسشنامه پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگ(1986) بود . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از الگویابی معادلات ساختاری‌‌، با کاربرد نرم‌افزار AMOS 14 و SPSS 24 استفاده شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که حمایت سازمانی در رابطه بین تجربه غرقه‌شدن‌در‌کار و سرمایه روان‌شناختی نقش میانجی‌ دارد(001/0 ≥P). نتیجه‌گیری: تجربه غرقه شدن کاری مرتبط برای دستیابی به اهداف فردی و سازمانی مفید و ارزشمند است. لازم به ذکر است که دو مفهوم عمده مطالعه حاضر ذکر می‌شود. اولاً، در زمینه طراحی شغل، متخصصان منابع انسانی ممکن است مشاغل را به گونه‌ای شناسایی و طراحی کنند که غرقه شدن درونی و انگیزه بهینه را در بین کارکنان تقویت کند تا خروجی خلاقانه آنها تسریع شود. ثانیا، روانشناسان صنعتی/ سازمانی می‌توانند ماژول‌های آموزشی را طراحی و توسعه دهند که ممکن است سرمایه روانشناختی و غرقه شدن مربوط به کار را با تقویت خود تحریکی و انگیزه درونی کارکنان از طریق حمایت سازمانی، تقویت کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction the experience of Flow at work based on psychological capital: Mediating organizational support

نویسندگان [English]

  • samaneh kameli 1
  • mehdi zare bahramabadi 2
  • Rahim Davari 3
1 PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department Behavioral Sciences, The Institute of Humanities Research and Development, SAMT Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to predict the experience of Flow at work based on job self-efficacy mediated by organizational support. Methods: The research method was correlational and structural equations. The statistical population was all employees of the oil company in 1401-1400 and 320 people were selected as a sample using simple random sampling method. Data collection tools were the experience of Flow at work Questionnaire (Talabeigi, 2014), the Lutans Psychological Capital Questionnaire (2007) and the Eisenberg Organizational Support Questionnaire (1986). Structural equation modeling was used to analyze the data using AMOS 14 and SPSS 24 software. Results: The results showed that organizational support plays a mediating role in the relationship between experience of Flow at work and psychological capital (00 0.001). P). Conclusion: The experience of work related flow is beneficial and valuable for the attainment of both individual and organizational goals. Two major implications of the present study need to be mentioned. Firstly, in the context of job design, the HR practitioners may identify and design the jobs in a manner that foster intrinsic flow and optimum motivation among the employees so as to accelerate their creative output. Secondly, industrial/organizational psychologists could design and develop training modules which may foster the PsyCap and work related flow by enhancing self stimulation and intrinsic motivation of the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • experience of Flow at work
  • organizational support and psychological capital
افجه، سیدعلی اکبر.، یزدان شناس، مهدی.، زرگران خوزانی، فاطمه. (۱۳۹۸). تبیین الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک شده، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). ۲۸(۹۱)، ۸۷-۱۱۸. magiran.com/p2002613
باستانی‌‌، سوسن.، طلابیگی، مژده. (1395). فرهنگ سازمانی و تجربه غرقه‌شدن‌در‌کار. سومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران. انجمن جامعه شناسی ایران.
تاجی, هاله.، مهداد، علی. (1398). پیش بینی ادراک خودکارآمدی و اشتیاق شغلی از طریق تعالی یابی شغلی و ادراک حمایت سازمانی. مشاوره شغلی و سازمانی. 11(39), 89-100. doi: 10.29252/jcoc.11.2.89.
رزم جویی، پروین.، زارعی، رضا. (۱۳۹۷). نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی کاری، فصلنامه روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. ۹(۳۳)، ۷۱-۸۵. magiran.com/p1937385.
سعیدی، حسین.، عاشوری، جمال. (۱۳۹۵). ارتباط سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی با سلامت روان(مورد پژوهی کارکنان نیروی انتظامی جنوب شرق تهران)، مجله علوم مراقبتی نظامی. ۳(۲)، ۹۰-۹۹. magiran.com/p1600960.
طلابیگی،مژده(1393).بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تجربه غرقه‌شدن‌در‌کار. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
زهرا، فروغی کلدره.، بهمن، اکبری.، سامره، اسدی مجره. (۱۴۰۰). رابطه سرمایه روان‌شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با اضطراب از طریق میانجی گری تعهد سازمانی در پرستاران زن. سلامت اجتماعی. 8(3), 483-495. https://doi.org/10.22037/ch.v8i3.31378.
میرز، لاورنس اس.، گامست، گلن، گارینو، آ. جی. (1394). پژوهش چند متغیری کاربردی. ترجمه حسن پاشاشریفی،حمید رضاحسن‌آبادی، بلال ایزانلو و مجتبی حبیبی. تهران: رشد.
هاشم\\\\ مطوری، حمید. (۱۳۹۶).بررسی رابطه سرمایه روان‌شناختی و حمایت سازمانی ادراک شده با اشتیاق شغلی پرستاران، نشریه روان پرستاری. ۵(۲)، ۴۵-۵۱. magiran.com/p1722908