طراحی و تبیین راهبردهای رهبری سلامت محور در شرکت‌های دولتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی، ‌دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیارمدعوگروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران،دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی،تهران ،ایران

3 مهدی خیراندیش استادمدعوگروه مدیریت دولتی،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران،استاد دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

امروزه، سرمایه‌های انسانی از جایگاهی ویژه در شرکت‌های دولتی برخوردارند و حفظ سلامت جسمی و روانی آن‌ها اهمیتی ویژه دارد. نتایج مطالعات نشان می دهد که رهبران نقش مهمی در ایجاد محیط کاری سالم برای کارکنان دارند که در تئوری های رهبری، سبک رهبری سلامت محور به عنوان سبکی جدید به این مورد اشاره دارد. هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی راهبردی رهبری سلامت محور در شرکت‌های دولتی است. این پژوهش از جهت هدف توسعه­ای -کاربردی و در دسته پژوهش‌های آمیخته (ترکیبی) قرار دارد. در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم برای ایجاد الگوی پژوهش استفاده شد که بدین منظور با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. در بخش کمی نیز با روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم­افزار Smart PLS به اعتبارسنجی الگوی راهبردی پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 158 نفر از مدیران و خبرگان نظرخواهی به عمل آمد. براساس یافته­ها، چهار راهبرد شامل مدیریت کیفیت زندگی کارکنان، اقدامات شغلی، سبک مدیریت و رهبری و راهبردهای محیطی شناسایی شدند و کلیه راهبردهای شناسایی شده تایید شدند. همچنین، اولویت راهبردها به ترتیب راهبردهای محیطی، اقدامات شغلی و مدیریت کیفیت زندگی با مقادیر بارهای عاملی 808/0، 650/، و 640/0 است. درنهایت، نتایج تحقیق نشان داد که سلامت کارکنان و رهبران، ماحصل مجموعه ای از شرایط فوق است و رهبران سالم برای ارتقای سطح سلامت در سازمان باید به صورت توامان این موارد را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining health-oriented leadership strategies in public companies

نویسندگان [English]

  • shima safarmohammadluo 1
  • Alireza Koshki Jahromi 2
  • mahdi kheirandish 3
1 PhD student, Department of Public Administration, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor Department of Public Administration, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Associate Professor of Allameh Tabataba'i University, ,Tehran,Iran.
3 Visiting Professor Department of Public Administration, School of Management and Economics, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Professor Shahid Satari University, Tehran,Iran.
چکیده [English]

Today, human capitals have a special place in government companies and maintaining their physical and mental health is of particular importance. The results of the studies show that leaders play an important role in creating a healthy work environment for employees, which in leadership theories refers to the health-oriented leadership style as a new style. The purpose of this research is to design a strategic model of health-oriented leadership in public companies. This research has a developmental-applicative purpose and is in the category of mixed research. In the qualitative step of the research, thematic Analysis strategy was used to design the model. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 24 executive experts in state-owned firms and university experts who were purposefully selected. In the quantitative part, the validation of the strategic model was done with confirmatory factor analysis method and Smart PLS software. For this purpose, 158 managers and experts were asked for their opinions using a questionnaire.Based on the findings, four strategies including management of employees' quality of life, job actions, management and leadership style, and environmental strategies were identified and all the identified strategies have been confirmed. Also, the priority of the strategies are environmental strategies, occupational strategies, and quality of life management with factor loadings of 0.808, 0.650, and 0.640 respectively. Finally the results of the research showed that the health of employees and leaders is the result of a set of the above conditions And healthy leaders must consider these things together to improve the level of health in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational leadership
  • health-oriented leadership
  • strategic model
  • public companies
جمشیدی، انسیه، شاهنده، خندان،  مطلبی قائن، مسعود، رجبی، فاطمه، علی، مرادی،  تقدیسی، محمدحسین. (1397). بومی سازی مدل محیط کار ارتقاء دهنده سلامت سازمان بهداشت جهانی با رویکرد مشارکتی. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، (1) 6: 94-80.
حیاطی، یگانه، عرب، محمد و موحد، الهام .(1395). بررسی وضعیت سبک رهبری مدیران و ارتباط آن با سلامت روان کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393. فصلنامه بیمارستان. (1)16: 62-55.
رشیدی، مهدی. (1398). مطالعه و تحلیل تاثیر رهبری ارتقا دهنده سلامت بر قصد ماندن کارکنان. مشاوره شغلی و سازمانی. (41)11: 109-134.
شکاری.، علیایی.، هاشم زهی و همکاران.(1395). عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی(مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان(. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی.(22)7: 71-82.
قاسمی، حمید. (1400). مرجع پژوهش (ویرایش نوزدهم). تهران: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور.
صادقی مقدم، محمدرضا .(1391). طراحی و تبیین الگوی هماهنگی زنجیره تأمین در سطح شبکه خودرو سازی (مطالعه موردی: ایران خودرو). پایان نامه دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
بازرگان، ع .(1387). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.