اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر شیفتگی شغلی و شکوفایی شخصی در روان‌درمانگران شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر شیفتگی شغلی و شکوفایی شخصی در درمانگران شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه درمانگران شهر تهران بود. تعداد 30 درمانگر که ملاک‌های ورود به پژوهش را داشتند به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شیفتگی شغلی و شکوفایی شخصی بود که در سه مرحله پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری سه‌ماهه توسط هر دو گروه تکمیل شد. برنامه آموزش ذهن‌آگاهی در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای برای گروه آزمایش اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری اندازه‌گیری مکرر به کمک نرم‌افزار SPSSV22 تحلیل شد. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر شیفتگی شغلی (54/5=F و 010/0=P) و شکوفایی شخصی (65/4=F و 018/0=P) تأثیر دارد. به این معنی که پس از دریافت مداخله ذهن‌آگاهی گروه آزمایش نمرات بالاتری در شیفتگی شغلی و شکوفایی شخصی نسبت به گروه کنترل کسب کرد. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان گفت درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر شیفتگی شغلی و شکوفایی شخصی درمانگران اثربخش بوده و می‌توان از این آموزش جهت ارتقای شیفتگی نسبت به شغل و شکوفایی شخصی درمانگران استفاده کرد و لذا آگاهی درمانگران، مشاوران، روانشناسان و سایر متخصصان از این آموزش می‌تواند کمک‌کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness-Based Therapy on Flow at Work and Personal Flourishing in Tehran Psychotherapists

نویسندگان [English]

  • Sogand Kochaki Motlagh 1
  • Mojgan Niknam 2
  • Masomeh Behboodi 2
1 Ph.D Student of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Abstract
This study was conducted with the aim of the effectiveness of mindfulness-based therapy on flow at work and personal flourishing in therapists in Tehran. The statistical population of the present study included all therapists in Tehran. Thirty therapists who met the inclusion criteria were selected by available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. The research instruments included a flow at work and personal flourishing questionnaire that was completed by both groups in three stages: pre-test-post-test and quarterly follow-up. The mindfulness training program was performed in 8 sessions of 90 minutes for the experimental group. Data were analyzed using repeated measures multivariate analysis of variance using SPSSV22 software. The results showed that mindfulness-based therapy has an effect on flow at work (F = 5.54 and P = 0.010) and personal flourishing (F = 4.65 and P = 0.018). This means that after receiving the mindfulness intervention, the experimental group received higher scores in flow at work and personal flourishing than the control group. Finally, based on the results of this study, it can be said that mindfulness-based therapy is effective on flow at work and personal flourishing of therapists and this training can be used to promote the fascination with the flow at work and personal flourishing of therapists and therefore therapists, counselors, psychologists And other specialists from this training can be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mindfulness
  • Flow at Work
  • Personal Flourishing
  • Psychotherapists
اصل دهقان، فاطمه؛ پورشهریاری، مه سیما و مهراندیش، ندا (1400).  تدوین مدل شکوفایی بر اساس خودکارآمدی با واسطه گری امید در مشاوران و روانشناسان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 12(46)، 108-81.
دلاور، علی (1399). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات ویرایش.
رجب‌پور، ابراهیم (1399). تأثیر ذهن‌آگاهی بر موفقیت شغلی: با نقش میانجی سازگاری و فرسودگی. مجله فرایند مدیریت و توسعه، 33(3)، 70-48.
عابدینی ولامدهی، راضیه و نعامی، عبدالزهرا (1398). طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای شور و شوق هماهنگ به شغل در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11(38)، 48-25.
فرشاد، مریم و فکری، کاترین (1398). ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ابعاد رشد حرفه ای مشاوران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 11(38)، 160-137.
قمرانی، امیر؛ صالحی، هاجر؛ گل کاری، طاهره و عرب باقرانی، حمیدرضا (1395). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF). مجله پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 7(2)، 48-33.
کاظمی، نواب؛ حسین‌خانزاده، عباسعلی؛ رسول‌زاده، وحید و محمدی، سیدتقی (1399). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر فرسودگی شغلی و خوش بینی آموزشی در معلمان ابتدایی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 12(43)، 72-51.
نصیری، محمد؛ کارسازی، حسین، اسماعیل پور، فاروق و بیرامی، منصور (1394). تاثیر معنی در زندگی، ذهن آگاهی و تاب آوری در شکوفایی دانشجویان. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 1(3)، 32-21.