تبیین بروز رفتارهای پیشگامانه کارکنان براساس خودتفسیری، استقلال شغلی، تعهد و شخصیت پیشگام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف تبیین مدلی برای رفتارهای پیشگامانه کارکنان انجام شد که در آن، نقش خودتفسیری، استقلال شغلی، تعهد و شخصیت پیشگام مورد توجه قرار گرفت.
روش: تحقیق حاضر از لحاظ روش، یک تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ستادی شرکت بیمه دی بود که نمونه‌ای تصادفی از آنها در این تحقیق مشارکت داشتند و به پرسشنامه‌های وابستگی شغلی (بیشاپ و اسکات ، 2000)، استقلال شغلی (مورگسن و هامفری ، 2006)، شخصیت پیشگام (بتمن و کرنت ، 1993)، خودتفسیری (لو و گیلمور ، 2007)، تعهد (المرز، دی‌جیلدر و ون‌دن‌هیول ، 1998)، رفتار پیشگام متمرکز بر شغل (بلشک ودن‌هارتگ، 2010) و پرسشنامه رفتار پیشگام متمرکز بر واحد سازمانی (گریفین، نیل و پارکر ، 2007) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد خودتفسیری مستقل و خودتفسیری وابسته از طریق تعهد به مسیر شغلی و تعهد به واحد کاری بر رفتارهای پیشگام متمرکز بر مسیر شغلی و رفتارهای پیشگام متمرکز بر واحد کاری تاثیرگذار هستند. همچنین نقش تعدیل‌کننده استقلال و وابستگی شغلی و شخصیت پیشگام در بروز رفتارهای پیشگام تایید نشد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج تحقیق می‌توان گفت توجه به انواع خودتفسیری و انواع تعهد کارکنان به مسیر شغلی و واحد کاری می‌تواند زمینه‌ بروز رفتارهای پیشگامانه در کارکنان را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Employees` Proactive Behaviors in the base of Self-Construal, Job Independence, Commitment and Proactive Personality

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdanshenas 1
  • Niloofar Shariati 2
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`i University,
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to explain a model for employees' proactive behaviors in which the role of self-construal, job independence, commitment and proactive personality were considered.
Method: By method, this research is a descriptive correlational survey, and by purpose, is an applied research. The statistical population of this study included the staff of Day Insurance Company, a random sample of whom participated in this study and responded to questionnaires of job dependence (Bishop & Scott, 2000), job independence (Morgeson & Humphrey, 2006), proactive personality (Batemann & Crant, 1993), self-construal (Lu & Gilmour, 2007), commitment (Ellemers, de Gilder & van den Heuvel, 1998), career-oriented proactive behavior (Belschak & Den Hartog, 2010), and work unit-oriented proactive behavior (Griffin, Neal & Parker, 2007). Data were analyzed using structural equation modeling.
Findings: Findings showed that independent self-construal and dependent self- construal through career commitment and commitment to work unit affect career-oriented proactive behaviors and work unit-focused proactive behaviors. Also, the moderating role of job independence and job dependence and proactive personality in the occurrence of proactive behaviors was not confirmed.
Conclusion: According to research findings, paying attention to the types of self-construal and types of commitment of employees to the career and work unit can provide the ground for the occurrence of proactive behaviors in employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proactive Behavior
  • Self-construal
  • Job Independence
  • Commitment and Proactive Personality
اکبری، محسن؛ اسماعیل پور، رضا؛ آل­طه، سیدحسن و قویدل، آزاده. (1399). ترویج رفتارهای فرانقش و همکاری کارکنان از راه ارتباطات درون سازمانی: مطالعه میانجی­گری ابهام نقش و تعهد سازمانی. مطالعات منابع انسانی، 10(2)، 150-125.
الوندی­فر، سجاد و کدیور، پروین. (1396). بررسی نقش واسطه­ای خود تفسیری در رابطه بین عزت نفس و خلاقیت در دانش­آموزان پسر سال سوم شهر کرج،  فصلنامه علمی و پژوهشی ابتکار و خلاقیت در منابع انسانی، 3، 163-194.
برهانی، تهمینه؛ هادیزاده­مقدم، اکرم. (1395). مطالعه عوامل اثرگذار بر رفاه ذهنی کارکنان. چشم­انداز مدیریت دولتی، 27 (85)، 103-85.
سپهوند، رضا.، عارف­نژاد، محسن.، فتحی چگنی، فریبرز.، و سپهوند، مهدیه. (1400). رابطه شخصیت پیش­نگر و بهزیستی روان­شناختی با میانجیگری تعالی­یابی شغلی. مجله دستاوردهای روان­شناختی، 4(28)، 240-215.
عرب­زاده، مهدی. (1397). نقش خودتفسیری در پیش­بینی توانایی حل مساله اجتماعی دانشجویان. جامعه­شناسی آموزش و پرورش، 7، 180-169.
علم­بیگی، امیر؛ حاجی­آقا، پروین و جلیلیان، سارا. (1398). بررسی نقش پیوند شبکه اجتماعی و تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان اصفهان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50 (3)، 609-595.
یزدان­شناس، مهدی و حبیبی­راد، وحید. (1395). بررسی ادراک از ویژگی­های شغل و حمایت سازمانی در رابطه بین شخصیت فوق­فعال و آوای سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 85، 55-31.