دیدگاه پرستاران بخش کرونای بیمارستان های شهر یزد ازمفهوم مراقبت مشفقانه: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره و روانشناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی یزد،ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

3 استاد جامعه‌شناسی، گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دانشیار،گروه مشاوره،دانشکده علوم انسانی واجتماعی،دانشگاه اردکان،اردکان،ایران

چکیده

هدف: در همه گیری کووید-19پرستاران نقش اصلی مراقبت را در تیم درمان برعهده داشتند مفهوم مراقبت به عنوان جوهره پرستاری شناخته شده و امروزه مراقبت مشفقانه با تاکیدی که بر ارزشهای اخلاقی و انسانی دارد بطور ویژه‌ای مطرح گردیده است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف کاوشی بر دیدگاه پرستاران شاغل در بخش کووید-19، درخصوص مراقبت مشفقانه انجام گرفت تا با شناساندن این نوع مراقبت، بتوان خدمات بهتری به بیماران ارائه نمود. روش: روش پژوهش حاضر، کیفی و براساس راهبرد پدیدارشناسی توصیفی بوده و نمونه پژوهش از بین پرستاران شاغل در بخش کووید-19 بیمارستانهای شهدای کارگر وشهید رهنمون یزد بر اساس نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع داده ها یعنی تا نفر شانزدهم (16) ادامه یافت. مصاحبه‌ها با رعایت اصول اخلاقی و کسب اجازه از مصاحبه شوندگان ضبط و کلمه به کلمه نوشته شد. برای تحلیل داده‌ها از روش هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده گردید. یافته ها: پس از استخراج مفاهیم، و تحلیل آنها، 17مقوله فرعی و درنهایت 9 مقوله اصلی شامل داشتن دید انسانی به بیمار، شفقت الهی، شفقت عجین شده با پرستاری، تحمل پریشانی، همدردی، رفتار مشفقانه،  قانون عمل و عکس العمل، عدم اجبار و توجه مشفقانه استخراج شد. نتیجه گیری:، پژوهش حاضر نشان داد که مراقبت مشفقانه یک فرآیند ذاتی، انسانی و معنوی است که لازمه آن، داشتن یکسری از مهارت‌های ویژه است، از نتایج این پژوهش می‌توان جهت شناساندن وگسترش این نوع مراقبت در مراکز درمانی و بالتبع آن رسیدگی بهتر به بیماران و بهبودی سریعتر آنان بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The point of view of the nurses of the corona department of Yazd hospitals about the concept of compassionate care: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • Ghasem Fattahi 1
  • saeed vaziri yazdi 2
  • seyed alireza afshani 3
  • yaser rezapour 4
1 , Department of Counseling and Guidance, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
3 Professor of Sociology, Department of Cooperation and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Yazd University
4 - Associate Professor, Counseling Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

Aim: In the covid-19 pandemic, nurses played the main role of care in the treatment team. The concept of care is known as the essence of nursing, and nowadays compassionate care with its emphasis on moral and human values ​​has been specially brought up. Therefore, the current research was conducted with the aim of exploring the views of nurses working in the Covid-19 department regarding compassionate care, so that better services can be provided to patients by introducing this type of care.  Methods: The current research method is qualitative and based on descriptive phenomenology strategy, and the research sample was selected from among the nurses working in the Covid-19 department of Shahada Kargar and Shahid Rahmanmon Hospitals in Yazd based on non-random sampling and semi-structured interviews until reaching data saturation, i.e. It continued until the sixteenth (16) person. The interviews were recorded and written verbatim by observing ethical principles and obtaining permission from the interviewees. The seven-step Colaizzis method was used for data analysis.  Results: After extracting the concepts and analyzing them, 17 sub-categories and finally 9 main categories include having a human view of the patient, divine compassion, compassion mixed with nursing, distress tolerance, sympathy, compassionate behavior, the law of action and reaction, lack of Coercion and compassionate attention were extracted.  Conclusion: Conclusion: The present research showed that compassionate care is an inherent, human and spiritual process that requires having a series of special skills. From the results of this research, it can be used to introduce and spread this type of care in medical centers and, of course, take better care of It benefits the patients and their faster recovery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nurses
  • compassion
  • covid-19
  • care
پورتقوی، ساریه.، شاهمری، مهربان.، وقبادی، اکرم.(1400).بررسی ادراکات مدیران پرستاری از مدیریت نیروی کار پرستاری در طول شیوع کرونا.-یک مطالعه نحلیل محتوی.20(1):12912-1186.
دستیار، آرزو.، وکریمیان کاکلکی، زهره. (1400). بررسی ارتباط رخداد خطای دارویی با سلامت عمومی و اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 در پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) اهواز در سال1399:یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. زمستان، 20(10):1143-1129.
زمان زاده، وحید.، ولی زاده، لیلا.، رحمانی، آزاد.، و غفوری فرد، منصور.(1395).مراقبت دلسوزانه در پرستاری:تحلیل مفهوم به روش هیبرید. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(حیات).زمستان، 22(4):380-362.
شهیاد،شیما.، ومحمدی،محمدتقی.(1399).آثار روان شناختی گسترش بیماری کووید-19بر وضعیت سلامت روان افراد جامعه:مطالعه مروری.مجله طب نظامی.22(2):192-184.
صفاری، محسن.، واحدیان عظیمی، امیر.، ومحمودی، حسین. (1399). تجارب پرستاران در زمینه حفاظت از خود در هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-۱۹. مجله طب نظامی. ۲۲ (۶) :۵۷۹-۵۷۰.
فروغی، سعید.، موسوی، سید احمد.، موسوی، ناهید.،و ذکاوتی، رویا.(1384). اصول و مبانی مدیریت در پرستاری.مجله دانشگاه ازاد مسجد سلیمان.42(1):22-18.
قمری زارع، زهره.، انوشه، منیره.، ونکی، زهره.، وحاجی زاده،ابراهیم.(1387).بررسی کیفیت عملکرد پرستاران و رضایت بیماران بخش های ویژه قلبی. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. بهار، 10(1):19-15.
کریمی، زهره.، فریدونی، ژیلا.، بهنام مقدم، محمد.، علی محمدی، نصرالله.، موسوی زاده، علی.،صالحی، تهمینه.، میرزایی،محمد سعید.،و میرزایی، سبحان.(1399).تجارت زیسته پرستاران مراقبت کننده ازبیماران کررونایی در ایران.20(13) :1278-1271
گله دار، نسرین.، طلابی، طاهره.، کامران، عزیز.، وحیدری،حشمت الله.(1400).بررسی ادراک پرستاران از مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا:یک مطالعه کیفی.8(1):179-171.
نیشابوری، معصومه.، رئیس دانا، نیره.، قربانی، راهب.، وصادقی، طاهره.(1389). بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران مراکز آموزشی-درمانی شهر سمنان. مجله کومش. زمستان،12(2):143-134.