اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی مقیاس بی‌حوصلگی شغلی در جامعه معلمان ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی- دانشگاه لرستان

2 گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و رواسازی نسخه فارسی مقیاس بی‌حوصلگی شغلی در جامعه معلمان ایرانی صورت پذیرفت. روش: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بود. در این مطالعه 500 نفر از معلمان شاغل شهر تهران به‌روش در دسترس و با‌ استفاده از پرسشنامه آنلاین انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های بی‌حوصلگی شغلی لی(1986)، اشتیاق شغلی اسکاوفلی(2002)، فرسودگی شغلی مسلش(1981)، رضایت شغلی اسمیت(1969) بود. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی به‌روش مؤلفه‌های اصلی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل اکتشافی، ساختار عاملی بی‌حوصلگی شغلی با 17 گویه را تأیید نمود که تمام 17 گویه در 3 عامل یکنواختی، برانگیختگی پایین و عدم تمایل به شغل طبقه‌بندی شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید برازش خوب مدل سه عاملی بود. ضرایب روایی همگرای بی‌حوصلگی شغلی با فرسودگی شغلی 47/0 و ضرایب روایی واگرا با رضایت شغلی 50/0- و اشتیاق شغلی 74/0- بدست آمد. همچنین پایایی پرسشنامه به‌روش بازآزمایی در دوره‌ای سه ماهه ارزیابی شد که همبستگی معنی‌داری معادل 87/0 بود و ضریب آلفای کرونباخ 94/0 شد که بیانگر تأیید پایایی به روش همسازی درونی بود. نتیجه‌گیری: بنابراین، می‌توان به محققین و دست‌اندرکاران پیشنهاد داد که در پژوهش‌های مربوط به تعیین بی‌حوصلگی شغلی و بازنگری وضعیت شغلی معلمان از این ابزار بهره جویند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability and Validation of the Persian version of the Job Boredom Scale among the Iranian Teachers

نویسندگان [English]

  • salman zarei 1
  • Nazanin Leili 2
  • HOSHANG GRAVAND 3
1 psychology department- lorestan university
2 Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 psychology department, lorestan university
چکیده [English]

The current study aimed to evaluate the reliability and validation of the Persian version of the Job Boredom Scale among Iranian teachers. The present study was descriptive-analytical, and we selected 500 teachers working in Tehran using the convenience sampling method. We collected data using Lee’s Job Boredom Questionnaire (1986), Schaufeli Work Engagement (2002), Maslach Job Burnout Questionnaire (1981), and Smith’s Job Satisfaction Questionnaire (1969). Exploratory factor analysis using principal components and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. The results of the experimental study confirmed the factor structure of job boredom with 17 items; we classified all 17 items into uniformity, low arousal, and reluctance to work. The confirmatory factor analysis results confirmed the excellent fit of the three-factor model. Convergent validity coefficients of job boredom with burnout were 0.47, divergent validity coefficients with job satisfaction were -0.50, and job enthusiasm was -0.74. Also, the reliability of the questionnaire was evaluated by the test-retest method in quarterly periods, which had a significant correlation of 0.87 and a Cronbach’s alpha coefficient of 0.94, which showed the confirmation of reliability by the internal synchronization method. Therefore, researchers and practitioners can be suggested to use this tool in research related to determining job boredom and reviewing the job status of teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Job Boredom
  • Factor Structure
ارشدی، ن، و شکرکن، ح. (1386). بررسی تعارض روانی ناشی از ابهام و تعارض نقش با عملکرد و خشنودی شغلی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 14(1 و 2)، 129-148.
تاجی, هاله, مهداد, علی. (1398). پیش بینی ادراک خودکارآمدی و اشتیاق شغلی از طریق تعالی یابی شغلی و ادراک حمایت سازمانی. مشاوره شغلی و سازمانی. 11(39). 89-100.  فیلیان، عماد. (1371). بررسی میزان فرسودگی شغلی و آرتیاط آن با روشهای مقابله‌ای پرستاران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس.
کشکر، س؛ خوارزمی، ک (1394). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش در پارک‌ها. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع. تهران، 27 اسفندماه.