طراحی مدل قدرت رویاپردازی کارکنان دانشگاهی با رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

4 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

5 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران

چکیده

هدف: سرگردانی ذهنی و بلاتکلیفی شناختی کارکنان در دانشگاه موجب آشفتگی فکری و پیامدهای منفی در ابعاد  فردی و سازمانی  خواهد شد. با این حال، بهره‌گیری از قدرت تخیل و خلاقیت ذهنی کارکنان که به عنوان رویا شناخته می‌شود، می‌تواند به عنوان ابزاری روانشناختی، در خدمت مدیران قرار بگیرد، به همین منظور هدف پژوهش حاضر طراحی مدل قدرت رویاپردازی کارکنان در سازمان‌ها بوده است. روش: روش پژوهش‌ حاضر از نظر هدف، کاربردی، با رویکرد کیفی-اکتشافی و از نظر اجرا با استفاده از تکنیک داده‌بنیاد انجام شده است. ابزار مورد استفاده نیز، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان این حوزه شامل اساتید رشته مشاوره شغلی و رفتار سازمانی و مدیران اداری دانشگاه شهید بهشتی بوده است که تعداد آن‌ها با استفاده از نمونه‌گیری گلوله‌برفی هدفمند بر اساس اصل اشباع، 12 نفر انتخاب گردید. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن بود که در مجموع، تعداد 40 مقوله و 364 کد احصا و در قالب پنج مقوله علی، زمینه‌ای، مداخله‌ای، راهبردها و پیامدها تنظیم شد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که مدل ترسیم شده قدرت رویاپردازی کارکنان، می‌تواند  به طور نسبی، موجب جهش‌هایی در خلاقیت و نوآوری سازمانی و عبور از بحران‌های فرسودگی و لَختی سازمان گردد و مدیران می‌توانند با این تکنیک، کارکنانی تربیت کنند تا با توان انگیزشی بالا، شایستگی‌ها و  اهدافی فراتر از موارد ذکرشده سازمان را دنبال نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Dream Model of Academic Staff with a Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Torabi 1
  • SeyedReza SeyedJavidn 2
  • Morteza Jafari Zare 3
  • Ramuna Mirhajianmoghadam 4
  • Neda Jamali Monfared 5
1 Ph.D. Student in Business Management, Department of Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student in Business Management, Faculty of Humanities, Ghods City Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Ph.D. Candidate in Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Iran
5 Ph.D. Student in Public Administration, Faculty of Management, North Tehran Azad University, Iran
چکیده [English]

Aim: The mental confusion and cognitive indecision of the staff in the university will cause mental confusion and negative consequences in individual and organizational dimensions. However, using the imagination and mental creativity of employees, which is known as a dream, can be used as a psychological tool for managers, so the purpose of this study was to design a model of employees' dream power in organizations. Method: The method of this research is applied in terms of purpose, with a qualitative-exploratory approach and in terms of implementation using data-based technique. The tools used were semi-structured interviews with experts in this field, including professors of career counseling and organizational behavior and administrative managers of ShahidBeheshti University, whose number was selected using targeted snowball sampling based on the principle of saturation, 12 people. Findings: The results showed that a total of 40 categories and 364 statistical codes were set in the form of five causal categories, contexts, interventions, strategies and consequences. Conclusion: The results showed that the drawn model of employees' dream power can relatively lead to leaps in organizational creativity and innovation and overcome the crisis of burnout and inertia of the organization and managers can use this technique to train employees with high motivation. Pursue the competencies and goals of the organization beyond those mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dreaming
  • Dreaming of Employees
  • Imagination
  • Dream
  • Dream Power
حسن پور، ا. ، جعفری‌نیا، س. ، وکیلی، ی. ، و مهذبی، م. (1400). طراحی الگوی مدیریت حسادت کارکنان در سازمان ‏های دولتی. مجله علمی "مدیریت فرهنگ سازمانی"، 19(4) ، 789-821.
سنایی، ع. ، و فاضلی، ع. (1395). تبیین ناتورالیستیِ رؤیای صادقه: ارسطو و یونگ. مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز, 10(19)، 207-230.
قربانی، ع، ترابی، م.ا. (1400). مفهوم‌پردازی و طراحی مدل شهاب‌سنگ‌های سازمانی: چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی، 9(شماره 4 (پیاپی 36)) ، 164-147.
نظری، م. (1400). سخن سردبیر :سکوت پژوهشگر. مدیریت بازرگانی، 13(3) ، 609-610.
نیلی آحمدآبادی, م. ، و بسته، م. (1395). کوتوله پروری، دلایل وپیامدها دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی. تهران.