بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر بهبود یادگیری « در واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

2 گروه پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش.

3 گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

4 گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

چکیده

امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا می نماید. مدیریت دانش مدیریت سرمایه‌های پنهان سازمان است، و این فرایند شامل خلق، کسب، ذخیره سازی، انتشار، به اشتراک گذاری و بکارگیری دانش است که در سایه مدیریت دانش بروز می کند. به همین دلیل از مدیران انتظار می‌رود که درک عمیقی از تحولات سازمانی داشته و عملکرد سازمان‌ها را از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مبتنی بر دانش ارتقاء دهند. از سوی دیگر، زمانی می توان این اطمینان را کسب نمود که دانش در سازمان به نحو صحیحی مدیریت شود به طوری که یادگیری افراد از دانش موجود در سازمان، در حد مناسبی باشد. بنابراین، مهمترین گام در این خصوص بررسی مدل های مختلف  مدیریت دانش و شناسایی عوامل مدیریت دانش به منظور  بهبود یادگیری است. بنابراین مقاله حاضر به بررسی مدل‌ها و شناسایی عوامل مدیریت دانش در بهبود یادگیری هنرجویان در واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Management Factors on Improving Learning in Technical and Vocational Education Units

نویسندگان [English]

  • mohammad biramierdy 1
  • Heidar Toorani 2
  • Ali khalkhali 3
  • zohreh shakibaei 3
  • Esmaeil kazempour 4
1 Department of Educational Management, Tonekabon Azad University, Tonekabon, Iran.
2 Department of Educational Research and Planning and Research Institute of the Ministry of Education.
3 Department of Educational Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
4 Department of Educational Management, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Today, knowledge plays an essential role in achieving the goals of the organization and gaining a competitive advantage. Knowledge management is the management of the organization's hidden assets, and this process involves the creation, acquisition, storage, dissemination, sharing, and application of knowledge that emerges in the shadow of knowledge management. For this reason, managers are expected to have a deep understanding of organizational change and improve the performance of organizations by investing in knowledge-based projects. On the other hand, it can be ensured when the knowledge in the organization is properly managed so that people learn from the knowledge in the organization is appropriate. Therefore, the most important step in this regard is to study different models of knowledge management and identify knowledge management factors to improve learning. Therefore, the present article examines the models and identifies knowledge management factors in improving students' learning in technical and vocational training units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Learning
  • Learning Improvement
  • Technical and Vocational Training Units
آقاجانبگو، سوسن. (1392). برنامه ریزی آموزشی فنی و حرفه ای، تهران؛ ورجاند
آقاجانی، حسنعلی و جعفری کناری، سیده نفیسه. (1393). رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکتهای دانش بنیان: نقش واسطه‌ای نوآوری سازمانی. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان.
ابراهیمیان جلودار، سید یاسر، ابراهیمیان جلودار، سید روح الله، و ابراهیمیان جلودار، سید محمود. (1391). بررسی اثربخشی مدیریت دانش(با مروری بر توانمندی‌ها و فرایند مدیریت دانش. توسعه سازمانی پلیس، شماره 41، ص 104-89.
احمدی، محسن (1391)." تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعهٔ موردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران". دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران.
آخربین، پیمان؛ بابلان، زاهد؛ نقی­زاده­باقی، عباس (1393). نقش سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی در اشتیاق شغلی پرستاران، توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 11 (1)، ­ 98-91.
اخوان، پیمن و حسنوی، رضا. (1394). عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانشو تهران: انتشارات آتی نگر.
اصلاحی، محمد (1392). الگوی روابط بین ارزش‌های فرهنگی، مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی در میان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 91 – 92، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.
اللهی، صفورا؛ علی رستگار، عباس؛ شفیعی نیک آبادی، محسن (1393). بررسی تأثیر قابلیت‌های فرآیندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرآیند نوآوری در سازمان‌ها با فناوری پیشرفته. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1(4): 105-129
بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران
بهادری فرد، عبدالرضا. (1394). مدیریت دانش با رویکرد افزایش سطح بلوغ سازمانی. تهران: نشر دیباگران.
تمسکی، مریم و ژاله، فریمسک. (1384). بررسی جایگاه مدیریت دانش در مدارس ابتدایی. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
تورانی، حیدر و غنی زاده گرانلی، مهری و صادق، زینب. (1392). امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران. دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمان ها. سال دوم، شماره 1، ص 13.
جعفری، مصطفی و اخوان، پیمان (1390). مدیریت دانش نگاهی جامع بر ابزارها و تکنیک ها. تهران: نشررسا.
حاجی پور، بهمن و کرد، مرتضی. (1390). اثرات پیمان‌های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و یکم، شماره 64، ص 166-141.
حق پناه، سارا. (1393). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد مالی شرکت ایران خودرو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین .
خالقی نژاد، سید آیت ؛ زراء نژاد، منصور و امیرنژاد، قنبر. (۱۳۹۲). تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد اقتصادی مالی سازمان: با نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
خانلری، امیر و سبزه علی، رضوان. (1393). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‌های صنعتی گلپایگان. مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 4، ص 790-773.
خدامی، سهیلا؛ خداد حسینی، سید حمید؛ مشبکی، اصغر؛ آذر، عادل (1391). طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار. تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (1): 1-24.
رضایی، روح اله؛ صلاحی مقدم، نفیسه و شعبانعلی فمی، حسین. (1393). بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال هفتم، شماره 4، ص 91-77.
سادات مرعشیان، فاطمه؛ صفرزاده، سحر (1392). نقش یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی در پیش‌بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی کارکنان، روان­شناسی اجتماعی، 8 (29)، 98-85.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش. (1390). مبانی نظری سند تحول
صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم و حر محمدی، مریم. (1391). بررسی تاثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس. طلوع بهداشت، سال یازدهم، شماره اول، 86-76.
صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم؛ حرمحمدی، مریم (1391). بررسی تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس). فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 11 (1): 76-86.
صفری­صوفان، غلامرضا؛ جوانمرد، حبیب­الله (1394). بررسی رابطه اشتیاق شغلی با یادگیری سازمانی در شرکت ملی حفاری اهواز، دومین همایش بین­المللی فرهنگ و مدیریت توسعه.
طالبی، بهنام؛ پاکدل بناب؛ زمستانی، قادر. (1392). مدیریت دانش از تئوری تا کاربرد. تهران: انتشارات فروزش
فتحی واجارگاه، کوروش. (1395). اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی، تهران: علم استادان، چاپ سوم.
کدیور، پروین؛ نعمت طاووسی، محترم؛ یوسفی، نوریه (1391). بررسی رابطه سبک­های یادگیری و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی، تحقیقات روانشناختی، 2 (5).
کردی، الهه؛ ناستی­زایی، ناصر (1394). رابطه سبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی، مشاوره شغلی و سازمانی، 7 (23)، 91-68.
مقیمی، م؛ امامی، ف. و کاظمی، م. (1390). ارزیابی و اولویت بندی شاخصه‌های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 9، شماره 2، ص 60-29.
مهدوی خو، مهدی؛ محمود ترابی، مریم و ختن لو، محسن. (1394). بررسی تاثیر اجزا سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی. دوفصلنامه حسابداری دولتی، سال اول، شماره 2، ص 83-92.
میرحیدری، اشرف؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ عابدی، محمدرضا (1391). رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت، 3 (2).
ناستی­زایی، ناصر؛ جنابادی، حسین (1395). رابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت‌گرا و اشتیاق شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، پژوهشی در آموزش علوم پزشکی، 8 (1)، 12-21.
نعامی، عبدالزهرا؛ پیریایی، صالحه (1390). بررسی رابطه بین ابعاد انگیزش شغلی، خودتعیین کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان، مشاوره شغلی و سازمانی، 2 (3)، 41-23.
هادیزاده مقدم، اکرم؛ حمیدیان، محمد؛ بسیجی، عسل (1393). تحلیل و یررسی مفهوم قابلیت‌های پویا در مدیریت استراتژیک با رویکردی تحلیلی بر نظرات اخیر تیس. اولین همایش ملی حسابداری، حسابرسی و مدیریت
یاوری، وحید و زاهدی، شمس السادات. (1392). طراحی مدلل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی. اندیشه مدیریت راهبردی، سال هفتم، شماره اول، ص 122-79.