بررسی رابطه بین ادراک سیاست‌های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اﺳﻼﻣﻲ

2 دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک سیاست­های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی در بین مدرسان دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است، که با هدف شناخت و بررسی متغیرهای انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه­ی اساتید هیات علمی و مدعو دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان در سال تحصیلی 1393 است که حجم کامل آن برابر  195 نفر است از این تعداد با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده، 113 نفر انتخاب شد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­­های استاندارد درک از سیاست سازمانی مقیاس کاچمر و کارلسون، مقیاس خودکارآمدی در تصمیم­گیری شغلی بتز و همکاران و پرسشنامه ابعاد دلبستگی شغلی توماس لاداهل وکنجر استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از دو سطح توصیفی (میانگین، انحراف ‌استاندارد و...) و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون تک­متغیره) استفاده گردید. نتایج نشان داد بین متغیرهای ادراک سیاست­های سازمانی و خودکارآمدی شغلی در سطح 01/0 رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد و نتایج رگرسیون حاکی از آن است که ادراک سیاست­های سازمانی 22 درصد از واریانس خودکارآمدی شغلی را تبیین می‌نمایند. هم­چنین بین ادراک سیاست­های سازمانی و دلبستگی شغلی نیز در سطح 01/0 رابطه منفی و معنی‌دار است و نتایج رگرسیون نیز نشان داد که ادراک سیاست­های سازمانی به­تنهایی 12 درصد از واریانس در دلبستگی شغلی را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، سیدعباس و مشبکی، اصغر. (1392). بررسی تأثیر ادراک از سیاست‌های سازمانی و حمایت سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 1، شماره 2، ص 22-7.
شیخی نژاد، فاطمه. فانی، علی اصغر. دانایی فرد، حسن و حسن زاده، علیرضا. (1393). تبیین نقش میانجی ادراک سیاست‌ سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عوامل فردی، شغلی و سازمانی. دوره 12، شماره 1، صص 21-39.
مقبل باعرض، عباس و هادوی نژاد، مصطفی. (1390). رابطه ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ‏در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران: تبیین نقش تعدیل‌گر ‏معنویت سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 15، شماره 2 (پیاپی 71)، صص 181- 203.
نجفی، محمود و فولادچنگ، محبوبه. (1388). رابطه‌ی خودکارآمدی و سلامت‌روان در دانش-آموزان دبیرستانی. دو ماهنامه‌ی علمی پژوهشی دانشور رفتار. دانشگاه شاهد. سال چهاردهم. شماره‌ی 22، صص: 69 تا 81.
Breaux. D. M. Munyon.T. A. Hochwarter. W. A, Ferris .G. R. (2009). Politicals as a Moderator of the Accountability-Job Satisfacation Relationship: Evidence Across Three Studise, Journal of Management, 35 (2), pp. 307-326.
Cropanzano. R. & Folger, R. (2002),"Referent cognitions and task decisions autonomy: Beyond equity theory", Journal of Applied Psychology, 74 (2), pg. 293-299.
Danaeefard, H.; Ebrahimi Balutbazeh, A. & Haji Abootorab Kashi, K. (2010). “Good Soldiers Perceptions of Organizational Politics Understanding the Relation between Organizational Citizenship Behaviors and Perceptions of Organizational politics: Evidence from Iran”. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 18,147-162.
Hodgkinson, G. P. & Ford, J. (2008). “International review of industrial and organizational psychology.” 23, 322-384.
Kacmar. K. M. and Carlson, D. S. (2005), "Further validation of the perceptions of organizational politics scale (POPS): A multiple sample investigation", Journal of Management, Vol. 23, No. 5, pp. 627-658.
Kipnis, D., Schmidt, S. M. and Wilkinson, I. (2009), "Intraorganizational influence tactics: Exploration in getting one's way", Journal of Applied Psychology, Vol. 65, pp. 440-452.
Luthans, K.W., Lebsack, S.A., Lebsack R.R. (2008). Positivity in healthcare: relation of optimism to performance. Journal of Health Organization and Management, 22(2), 178-188.
Macey, W.H., & etc,. (2009). Employee engagement: Tools for analysis, practice and competitive advantages.
Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. (2004). ‘Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study’. Journal of organizational behavior, 25: 293-315.
Valle, M., & Perrewe, P. L. (2000). Do politics perceptions relate to political behaviours? Tests of an implicit assumption and expanded model. Human Relations, 53(3), 359–386.
Vigoda. G. E., (2007). Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra- role behavior in the workplace, journal of business and psychology, Vol. 21, No. 3.
Willey-Blackwell, UK. Bakker, A. B., Demerouti, E. (2008).Towards a model of work Engagement. Career Development International, 13 (3): 209-223.