دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، فروردین 1394 
بررسی رابطه بین ادراک سیاست‌های سازمانی با خودکارآمدی شغلی و دلبستگی شغلی

صفحه 82-93

سیدبهاالدین کریمی؛ اکبر سلطانی اکبر سلطانی؛ رامین نوظهوری؛ فیروز محمودی