دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، مهر 1394 
بررسی نقش تعدیل‌گر حمایت اجتماعی و ارتباط آن با استرس و رضایت شغلی کارکنان منطقه‌ی فراساحلی پارس جنوبی

صفحه 9-28

شهناز طباطبایی؛ سیمین حسینیان؛ میثم متاجی؛ اعظم ملکی؛ مریم بحرینی؛ زیاد دهقان


بررسی رابطه ابعاد موانع سازمانی با ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین‌کنندگی

صفحه 29-50

نوری کعب عمیر؛ نگار جهاندیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی