پیش‌بینی اثربخشی مدیران مدارس براساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،

2 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ

چکیده

در همه سازمان­ها از جمله سازمان­های آموزشی، مهم­ترین  منبع که  بر اثربخش سازمانی تأثیر می­گذارد است، مدیریت است. از این­رو هدف مطالعه حاضر پیش­بینی اثربخشی مدیران مدارس براساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین بود. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده که به­شیوه نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی تعداد 347 نفر از مدیران مدارس ابتدایی زاهدان از طریق دو پرسش­نامه اندازه­گیری مهارت­های مدیریت کامرون و کوئین (2007) و اثربخشی مدیران مدارس علاقه­بند (1371) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه هم­زمان با کمک نرم­افزارspss21  استفاده شد. براساس یافته­ها بین شایستگی­های مدیریتی و اثربخشی مدیران مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (01/0p<). نتایج تحلیل رگسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه­های بهبود کارکنان، نیروبخشی، نظام کنترل، روابط بین فردی، پیشرفت مستمر، مشتری محوری، مدیریت تیم، فرهنگ­پذیری از توانایی پیش­بینی اثربخشی مدیران مدارس برخوردارند (05/0p<). باتوجه به یافته­ها تدوین و عملیاتى نمودن استانداردهاى اثربخشی مدیران مدارس بر پایه الگوی شایستگی مدیریتی مطالعه حاضر ضروری است.

کلیدواژه‌ها


 1. انواری رستمی، ع ا، شـهایی، ب. (1388). مـدیریت دانـش و سـازمان یادگیرنـده: تحلیلـی بـر نقـش مستندسازی دانش و تجربه، مدیریت فناوری اطلاعات،1(2):3-18.
 2. بختیاری، ا، سلیمی، ا، نجف بیگی. (1392). بررسی ویژگی‌های اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران و ارائه استراتژی مناسب، پژوهش در نظام‌های آموزشی،7 (23)، 154-176.
 3. بنی سی، پ، ملک شاهی ع. (1389). بررسی نقش سازمان یادگیرنده بر مدیریت دانش مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهرستان آمل، تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(2):137-148
 4. بهرنگی، م ر، طباطبایی، ب. (1388). بررسی رابطه ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان در مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان، رهبری و مدیریت آموزشی، 3(2)،35 -50.
 5. پورکریمی، ج، صداقت، م. (1393). تبیین رابطه شایستگی با سبک رهبری تحول آفرین مدیران در سازمان‌های پژوهشی، پژوهش‌های مدیریت منایع انسانی، 6(1)، 201-222.
 6. تسلیمی، م س، راعی، ر، فرزین وش، ا، برقی، م. (1392). طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه‌های ملی کشور با تمرکز بر ریسک، مدیریت دولتی، 5(4)،57-78.
 7. جعفری، پ.؛ حنیفی، ف. (1386). نگرش و عملکرد مدیران دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة 8 برمبنای ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت تغییر و ارائة چارچوب ادراکی مناسب، دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، 4 (15): 47-66.
 8. حسنی، م، سامری، م. (1389). بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز، مدیریت فرهنگ سازمانی، 8(21)، 201-223.
 9. حقیقتیان، م، هاشمیان فر، س ع، مرادی، گ. (1392). بررسی تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)، جامعه‌شناسی کاربردی،24(3):71-96.
 10. خنیفر، ح. (1392). درآمدی بر استانداردسازی در آموزش و پرورش، چاپ اول، تهران: آثار معاصر.
 11. داودی پور، ع. (1386). بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت مشارکت و تعهد سازمانی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
 12. رفیعی، م، زاهدی، ش. (1391). بهبود عملکرد سازمان از طریق هماهنگی استراتژیک بین استراتژی های منابع انسانی، تصمیم گیری اخلاقی و فرهنگ سازمانی: پژوهشی در سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهادکشاورزی، مدیریت فرهنگ سازمانی،10(1)،5-32.
 13. رنجبر، م، خائف الهی، ا، دانایی فرد، ح، اصغر فانی، ع. (1392). ارزیابی الگوی شایستگی های مدیران بخش سلامت: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 23(109): 117-126.
 14. سپهوند، ر، شریعت‌نژاد، ع. (1393). بررسی تأثیر شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه‌های خرم‌آباد، مدیریت فرهنگی سازمانی، 12(3)، 505-528.
 15. طاهرپور کلانتری، ح، زاهدی، س م، دیناروند، ح. (1389). بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنان، پژوهش در نظام‌های آموزشی،14(11): 115-136.
 16. عبدالهی، ب، حیدری فرد، ر. (1393). رابطة هوش سازمانی با اثربخشی مدیران مدارس، نوآوری‌های آموزشی، 13(50)،65-82.
 17. فیاضی، م، اعرابی، س م. (1393). الگوى هماهنگى استراتژى منابع انسانى با عناصر سازمان و تأثیر آن بر بهبود عملکرد، مطالعات مدیریت انتظامى، 9(2)،262-282.
 18. قرآن کریم، سوره نسا، آیه 58.
 19. قهرمانی، م، مرادی نرگس، ح. (1387). مدیریت نوآوری، فصلنامه مدیریت، 19(141 و142): 9-13.
 20. محمودی، ا ح ، عابدی، ا، حیدری، ی. (1391). بررسی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی، فرایند مدیریت و توسعه، 25(1)، 69-92.
 21. مصوبات برنامه اصلاح نظام‌های مدیریتی از هفت برنامه تحول در نظام اداری، سـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، زمستان 1382.
 22. نظری، ر، احسانی، م، اشرف گنجویی، ف، قاسمی، ح. (1391). اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو، مطالعات مدیریت ورزشی، 4 (16):157-174.
 23. نیرومند، پ، بامداد، ج، بامداد، ص، اعرابی، س م، امیری، م. (1391). چارچوب مفهومی شایستگی مدیران عامل شرکت‌های فناوری بنیان: ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌ها، مشاوره شغلی و سازمانی، 4(12): 145-161.
 24. Ashish, C., Zachary, F. (2004). Utilization of performance appraisal system in health care organizations and improvement strategies for supervisor, Health Care Manag, 22(2):117-27.
 25. Baldauf, A., Cravens, DW. (2002). The effect of moderators on the salesperson behavior performance and salesperson outcome performance and sales organization effectiveness, European Journal of Marketing, 36 (11&12), 1367-88.
 26. Bourgault, J., Charih, M., Maltais, D. (2008). Hypotheses concerning the prevalence of competencies among Government executives, According to three organizational variables, Public personal management, 35(2), 88-114.
 27. Cameron, KS., Quinn, RE. (2006). Diagnosing and changing organizational culture, New York: Addison Wesley
 28. Chen, C. (2004). The effects of knowledge attribute, alliance characteristics, and absorptive capacity on knowledge transfer performance, R & D Management, 3(9), 311-21.
 29. Colvin, AJS., Boswell, WR. (2007). The problem of action and interest alignment: beyond job requirements and incentive compensation, Human Resource Management Review, 17(1), 38-51.
 30. Hackman, JR. (2008). Leading teams: Setting the stage for great performances, Boston: Harvard Business Review Press.
 31. Kantabutra, S. (2007). Vision effects in customer and staff satisfaction: an empirical investigation, Leadership & Organization Development J, (28):209-29.
 32. Katila, R., Shane, S. (2005). When does lack of resources make new firms innovative?, Academy of Management Journal, 48 (5),814-29.
 33. Kealy, MJ, Rochel, ML. (2001), Student perceptions of college quality, J Higher Education, 58(6): 683-703.
 34. Kritner, M., Krinschi, R. (2002). Organizational Behavior, McGraw- Hill Companies.
 35. Mani, BG. (2002). Performance appraisal systems, productivity and motivation: a case study, Washington, Public Personal Management, 31(2):141-60.
 36. Mathis, R. (2007). Building bridges through effective communication, Supervision, 68(10),270-86.
 37. Mitus, JS. (2006). Organizational socialization from a content perspective and its effect on the affective commitment of newly hired rehabitation counselors, J Rehabitation,72)2(,12-20.
 38. Nyozov, S. (2003), Globalization and Teacher’s Life and Work, Stockholm: Stockholm University.
 39. Obasanmi, j.; Obasanmi, PO. (2012), Teachers’ Perceptions of the Organizational Effectiveness of Private Secondary Schools in the Niger Delta Region of Nigeria, Int J Edu Sci, 4(1): 23-9.
 40. Pitts, R. (2010). Organizational socialization of pgysicians into a large medical group parctice, Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Walden University.
 41. Ricom, R., Alcover, C. (2011). Work team effectiveness, a review of research from the last decade (1999-2009), Psychology in Spain, 15(1):57-79.
 42. Shin, SY., Park, W. (2009). Moderating effects of group cohesiveness in competency performance relationships: A multi-Level study, J Behavioral Studies in Business, 15 (2), 717-24.
 43. Spreier, SW., Fontaine, MH., Malloy, RL. (2006). Leadership Run Amok: The Destructive Potential of Overachievers, Harvard Business Review, 84(6):72-8.
 44. Taher, S. (2007). Competency based human resource management program, MEIRC Consultant and Training Company.
 45. Tiraieyari, N., Khairuddin, I., Azimi, H., and Jegak, U. (2010). Teaching Method Competencies Used by Extensionists in Transferring the Good Agricultural Practices to Malaysian Farmers, Australian J Basic and Applied Sciences,4(10): 5379-87.
 46. Walker, WJ. (2009). Predicting two types of proactive socialization tactics: the roles of context, experience, and age, A dissertation presented to the ccademic faculty, in partial fulfillment of the requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the College of Management, Georgia Institute of technology.