آیا مولفه های سلامت روانشناختی محیط کار پیش بینی کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه مولفه های سلامت روانشناختی محیط کار با ابعاد بیگانگی شغلی انجام گرفت. روش پژوهش، همبستگی کانونی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری یکی از دانشگاه های دولتی در شهر تهران تشکیل داده اند که از میان آنان 151 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار مهداد و همکاران، (1390) و پرسشنامه بیگانگی شغلی ( بوئر، 2001) بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی کانونی نشان داد که که یک همبستگی کانونی بالایی (975/0) بین متغیرهای مرتبط با مولفه های سلامت روانشناختی محیط کار و ابعاد بیگانگی شغلی وجوددارد. جفت کانونی نشان می دهد که به استثنای بیهودگی، تمامی متغیرهای بیزاری فرهنگی، ناتوانی، بی هنجاری، بیزاری از کار و انزوای اجتماعی بوسیله عمدتاً متغیر وضوح محیط قابل تبیین می باشد. همچنین، قویترین رابطه بین وضوح محیط (با ضریب کانونی استاندارد 995/0) از متغیرهای مجموعه اول (مستقل) و بی هنجاری (با ضریب کانونی استاندارد 99751/0-) از متغیرهای مجموعه دوم (وابسته) وجوددارد. در نتیجه میتوان از طریق افزایش شاخصهای سلامت روانشناختی محیط کار، بیگانگی شغلی کارکنان را کاهش داد و در نهایت ازبین برد.

عنوان مقاله [English]

Do components of psychological healthy work place predict dimensions of job alienation?

چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the relationship between psychological healthy work place' components (opportunity for control, opportunity for skill use, externally generated goals, environmental variety, environmental clarity, availability of money, physical security, opportunity for interpersonal contact, valued social position ) and job alienation’ dimensions (cultural estrangement, powerlessness, normlessness, estrangement from work, social isolation, meaninglessness). Research method was correlational and statistical population included all of administrative staff of the one public university in Tehran, out of them 151 subjects, were selected via stratified random selection. the research questionnaires were psychological healthy workplace (Mehdad et al, 2011) and job alienation questionnaire (Boeree, 2001) . Data were analyzed using of canonical correlation analysis and results showed that there are high canonical correlation (975/0) between psychological healthy work place' components and job alienation’ dimensions. Pair of canonical variables showed that (except meaninglessness) all dimensions of job alienation, except meaninglessness, can be explained by environmental clarity. Moreover, there exist the strongest relationship between environmental clarity, from independent variables (with 0/995 standard canonical correlation) and normlessness, from dependent variables (with -0/997 standard canonical correlation). In conclusion, employees’ job alienation decreases with increasing psychological healthy work place components and gradually dissolves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological healthy work place"- "work alienation"public university"-" staff"