بررسی رابطه ابعاد موانع سازمانی با ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین‌کنندگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد موانع سازمانی با ابعاد انگیزش شغلی خود‌تعیین­­کنندگی است. با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای، نمونه­ای شامل 250 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز انتخاب شدند و دو پرسش­نامه موانع سازمانی (براون و میچل، 1978) و انگیزش شغلی خود‌تعیین‌کنندگی (بلیس، 1994) توسط آن­ها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به­روش‌ همبستگی ساده و زیربنایی و تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 انجام شد. با توجه به نتایج همبستگی زیربنایی، نامناسب بودن اطلاعات کاری، اولویت‌بندی کارها و کمبود مواد و ابزار مهم­ترین عوامل اثرگذار بر انگیزش شغلی خودتعیین­کنندگی هستند. در ارتباط با تحلیل رگرسیون نیز ابعاد انگیزش شغلی با حیطه‌های گوناگونی از موانع سازمانی رابطه‌ی چندگانه‌ی معنادار داشتند. 

کلیدواژه‌ها


 1. ارونسون، ا. (1999). روان‌شناسی اجتماعی. ترجمه: حسین شُکرکُن (1389). تهران: انتشارات رشد.
 2. بهادری، محمدکریم؛ بابایی، منصور؛ مهرابیان، فردین (1391). اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر انگیزش شغلی در کارکنان یک مرکز نظامی به‌روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP). مجله طب نظامی، دوره چهاردهم، شماره 4، 243-236.
 3. فلاح‌زاده، محمدحسین (1391). بررسی رابطه انگیزش شغلی با ویژگی‌های دموگرافیک افراد. اولین همایش ملی توسعه سواحل مَکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.‌
 4. لاتام، گ. پ. (2007). انگیزش شغلی تاریخچه، نظریه، پژوهش، و عمل. ترجمه: نسرین ارشدی (1389). تهران: انتشارات جاودانه، جنگل.
 5. نعامی، عبدالزهرا؛ بشلیده، کیومرث؛ فرهادزاده، اسدالله (1390). بررسی رابطه بین موانع سازمانی با رفتارهای نابارور شغلی در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند. مجله دست آوردهای روان‌شناختی، دوره چهارم، شماره 1، 152-133.
 6. نعامی، عبدالزهرا؛ پیریایی، صالحه (1390). رابطه ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره سوم، شماره 9 ، 41-23.
 7. Appleton, K. & Dowell A. (1998). A survey of job satisfaction, sources of stress and psychological symptoms among general practitioners in Leeds. Br J Gen Pract. 48(428), 59-63.
 8. Barg, J., Ruparathna, R., Mendis, D. & Hewage, K. (2014). Motivating Workers in Construction. Journal of Construction Engineering, www.hindawi.com.
 9. Bhatti, S. (2014). What might be causing lack of motivation of employees at the workplace? Research Gate.
 10. Chang, C. (2015). Relationships of organizational justice and organizational constraints with performance: A meta-analysis. The Thesis of Ph.D. of Philosophy. Bowling Green State University.
 11. Dougherty, J.T. (1995). Effects of situational factors on the work performance of aerial port technician. Requirements for the Degree of Master of Science in Transportation Management.
 12. Duncan, C. (2010). How to recover from 10 types of demotivation. Productive flourishing. com.
 13. Ferguson, T. & Cheek, R. (2011). How important are situational constraints in understanding job satisfaction? International Journal of Business and Social Science. 2(22), 221-227.
 14. Friedman, E. (2014). 10 Steps to Keeping Employees Engaged and Motivated. eSKIL Blog.
 15. Griffeth, R., Hom, P. & Gaertner, S. (2000). A meta-analysis of antecedents and correlates of employee turnover: update, moderator tests, and research implications for the next millennium. Journal of Management. 26(3), 463–488.
 16. Hewett, R. (2013). Examining the relationship between workplace rewards and the quality of motivational experience; a Self-Determination Theory perspective. The Thesis of Ph.D. of Philosophy. University of London.
 17. Kakkos, N. & Trivellas, P. (2010). Exploring the link between job motivation, work stress andjob satisfaction, Evidence from the banking industry. 7th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics.
 18. Kelly, P. (2011). Nursing Leadership & Management. books.google.com.
 19. Khalil Wani, SH. (2013). Job stress and its impact on employee motivation: a study of a select commercial bank. International Journal of Business and Management Invention. 2(3), 13-18.
 20. Khuwaja, A. (2004). Comparison of job satisfaction and stress among male and female doctors in teaching hospitals of Karachi. J Ayub Med Coll Abbottabad. 16(1), 23-7.
 21. Lam, C. & Gurland, S. (2008). Self-determined work motivation predicts job outcomes, but what predicts self-determined work motivation? Journal of Research in Personality. 42(4), 109-115.
 22. Liu, C., Nauta, M., Li, C. & Fan, J. (2010). Comparisons of organizational constraints and their relations to strains in China and the United States. Journal of Occupational Health Psychology. 15(4), 452–467.
 23. Mumtaz Hussain, R. (2011). An Empirical study of the relationship between motivation to transfer and transfer of training. www.fareastjournals.com.
 24. Oliver, k. (2012). An examination of the relationships between autonomous motivation and situational constraints with job attitudes, intention to leave, and general atress: A job demands-resources approach. clemson.edu.
 25. Oshvandi, K., Zamanzadeh, V., Ahmadi, F., Fathi-Azar, E., Anthony, D. & Harris, T. (2008). Barriers to nursing job motivation. Research Journal of Biological Sciences. 3 (4): 426-434.
 26. Ryan, R. & Deci, E. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology. 25, 54–67.
 27. Sexton, J. (2013). The application of self-determination theory to employee motivation in Irish workplaces. The Thesis of Ph.D. of Psychology. DBS School of Arts, Dublin.
 28. Sheldon, K., Turban, D., Brown, K. & Judge, T. (2003). Applying self-determination theory to organizational research. Research in Personnel and Human Resources Management. 22, 357–393.
 29. Taylor, I. Ntoumanis, N. & Standage, M. (2008). A self-determination theory approach to understanding the antecedents of teachers’ motivational strategies in physical education. Journal of Sport & Exercise Psychology. 30, 75-94.
 30. Vallerand, R. J. (1997). Toward a hierarchichal model of intrinsic and extrinsicmotivation. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology. 29, 271- 360.