بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام در دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان بود. روش پژوهش، نیمه­آزمایش با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان بوده که در سال1392-1391 مشغول تحصیل بوده­اند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری داوطلبانه استفاده شد که در نتیجه 36 نفر انتخاب شدند و به­صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. اعضاء آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه­ای در جلسات آموزش هوش هیجانی شرکت کردند و گروه گواه هیچ مداخله­ای دریافت نکرد. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه قابلیت استخدام موسوی (1392) بود. جهت تحلیل داده­ها، تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرار گرفت و یافته‌های زیر حاصل شد. آموزش هوش هیجانی بر نمره کلی قابلیت استخدام تاثیر داشته است (03/0>P). آموزش هوش هیجانی بر ابعاد اصلی هویت مسیر شغلی (0005/0>P)، سرمایه انسانی (004/0>P) و انطباق­پذیری شخصی (0005/0>P) تاثیر داشته است. ولی آموزش هوش هیجانی بر بعد سرمایه اجتماعی تاثیر نداشته است.

کلیدواژه‌ها


 1. زاهدی، ش. و حسن‌پور، ا. (1388). بررسی تأثیر روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان سازمانهای دولتی. مجله مدیریت توسعه و تحول، 2، 1-8.
 2. زاهدی، ش.؛ روشندل اربطانی، ط. و حسن پور، ا. (1388). عوامل سازمانی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمانهای دولتی زن و مرد در سازمانهای دولتی. نشریه مدیریت دولتی، 2(4)، 73-84. حسن پور، ا.؛ زاهدی، ش. و عباسی، ط. (1390). بررسی تفاوت قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان‌های دولتی. مجله مطالعات اجتماعی، روانشناختی زنان، 9(1)، 119-124.
 3. زاهدی، ش.؛ و حسن پور، ا. (1388) پژوهشی پیرامون عوامل فردی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در بخش دولتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(3)، 25-46.
 4. شفیع‌آبادی، ع. (1381). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. تهران: رشد.
 5. کریمی، ا. کیمیایی، ع. و مهدیان، ح. (1391). بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیرستان مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصیلی 90-1389. فصلنامه شغلی و سازمانی .(4)10. 31-45.
 6. گلمن، د. (1383). هوش هیجانی، خودآگاهی، خویشتن‌داری، همدلی و یاری به دیگران. ترجمه: نسرین پارسا، ن. تهران: رشد (بدون ذکر تاریخ چاپ اصلی اثر به زبان اصلی).
 7. موسوی، م. عابدی، م. ر. و باغبان، ا. (1393). بررسی تاثیر مشاوره مسیر شغلی سازه‌گرا بر قابلیت استخدام دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. فصلنامه شغلی و سازمانی. (6)20. 120-143.
 8. نوری امام‌زاده، 1. (1388). هوش عاطفی در محیط کار. اصفهان: نوشته.
 9. نعیمی، گ. نظری، ع. م. و ثنایی‌ذاکر، ب. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کار-خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متاهل. فصلنامه شغلی و سازمانی. (4)10. 57-72.
 10. Bar-on, R. (2000).The hand book of Emotional intelligence, Theory Development, Assessment and Application attome, school and work place. San Francisco.
 11. Becker,G.S.(1975). Human capital: A theoretical and empirical onalysis, with special reference to education (2nd ed.). NewYork: Columbia University Press.
 12. Berntson, E., Sverke, M., & Marklund, S. (2006). “Predicting Perceived Employability: Human Capital or Labour Market Opportunities?” Economic and Industrial Democracy, 27(2), 223-244.
 13. Berntson, E., Sverke, M., & Marklund, S. (2006). “Predicting Perceived Employability: Human Capital or Labour Market Opportunities?” Economic and Industrial Democracy, 27(2), 223-244.
 14. Chan, D. (2000). Understanding adaptation to changes in the work environment: Integrating individual difference and learning perspectives. In G.R. Ferris (Ed.), Research in personal and human resources management, 18, 1-42.stamferd, CT: JAI Press.
 15. David, J. A. Kinicki, A.S., & Schech, C. (1997). “A test of job security’s direct and mediated effects on withdrawal cognition’s”, Journal of Organizational Behavior, 18.
 16. De Fillippi, R. J., & Arthur, M.B. (1996). Boundary less contexts and careers: A competency-based perspective. In M.B.Arthur & D.M. Rousseau (Eds.), The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. 116-131. NewYork: oxford University press.
 17. Dess, G.G., & Shaw, S. D. (2001). “Voluntary turnover, Social capital, and organizational performance”, Academy of Management Review, 26,446-456.
 18. Finn, D. (2000). "From fullemployment to employability: a new deal for Britain’s unemployed", International Journal of Manpower, 21 (5), 384-399.
 19. Fugate, M. (2006). Employability in the new millennium. In Greenhaus, J. H., & Callanan, G. A. (Eds.). Encyclopedia of Career Development. Sage: London.
 20. Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). “Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications”, Journal of Vocational Behavior, 65(1), 14-38.
 21. Gaspersz, J., & Ott, M. (1996).Management van employability Nieuwe kanson in arbeid srelaties, A ssen: Van Gorcum/stichting Management studies.
 22. Gunz, H., Evans, M., & Jalland, M. (2000). "Career boundaries in a boundaryless world." In M.A. peiperl. M. B. Arthur.R.Goffee, & T. Morris (Eds.), Career frontiers: New conceptions of working lives. 24-53.Oxford, UK: University Press.
 23. Hillage, J. & Pollard, E. (1998).”Employability: Developing a Framework for Policy Analysis.London: FfEE.
 24. Hirschi, A. (2009). “Career adaptability development in adolescence: Multiple predictors and effect on sense of power and life satisfaction”, Journal of Vocational Behavior, 74(2), 145-155.
 25. Hogan, R., Chamorro-Premuzic, T., & Kaiser, R.(2013). “Employability and career Success: Bridging the Gap Between theory and reality”, Industrial and organizational Psychology, 6, 3-16.
 26. Kluytmans, F., & Ott, M. (1999). 'Management of employability in The Netherlands", European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(2), 261-272.
 27. Lindsay C., Mc crachen M., & Mc Quaid W. R. (2003). “ Unemployment duration and employability in remote rural labour markets”, Journal of Rural Studies, 19(2), 187-200.
 28. Loff, M. (2008). Emotional notions, six second consulting Group. Ttd ABI/in from global, 12-13.
 29. McArdle, S., Waters, L., Briscoe, J. P., & Hall, D.T. (2006). “Employability during unemployment: Adaptability, career identity and human and social capital”, Journal of Vocational Behavior, 71(2), 247-264.
 30. Metz, I., & Tharenou, P. (2001). Woman's career advancement: the relative contribution of human and social capital, Group and organization Management, 26,312-342.
 31. Mirvis, P. H., & Hall, D.T. (1994). “Psychological success and the boundaryless carreer”, Journal of organizational Behavior, 15,365-380
 32. Nauta, A., van Vianen, A., van der Heijden, B., van Dam, K., & Willemsen, M. (2009). “Understanding the factors that promote employability orientation: The impact of employabilityculture, career satisfaction, and role breadth self-efficacy”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82(2), 233-251.
 33. Nilsson, S., & Ekberg, K. (2012). “Employability and work ability: Returning to the labour market after long-term absence”, Journal Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 44(4), 449-457.
 34. Ottino, S. (2010). “The relationship between personality and employability”, M.A thesis, university of south African.
 35. Pool, L. & Sewell, P. (2007). “The key to employability: developing a practical model of graduate employability”, Emerald, 49(4), 277-289.
 36. Protess, A. (1998). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. In J.Hagan & K.S. cook (Eds), Annual Review of Sociology, 24, 1-24.
 37. Ramli, A., Nawawi, R., & Chun, M. P. P. (2010). “Employees’ Perception of Employability Skills Needed in Todays Workforce among Physiotherapy Graduates”, Procedia Social
 38. Van der Heijde, C., & Van der Heijden, B. (2006). “A Competence-Based and Multidimensional Operationalisation and Measurement of Employability", Human Resource Management, 45(3), 449-476.
 39. Van der Heijden,B.I.J.M., de Lange, A.H., Demerouti, E., & Van der Heijde, C.M. (2008). “Age effects on the employability-career success relationship”, Journal of Vocational Behavior, 74(2), 156-164.
 40. Whitte, R. (2004). Emotional intelligence and career success among the highly intelligent. Journal of career Assessment. McArdle, S., Waters, L., Briscoe, J.P., & Hall, D.T. (2006). “Employability during unemployment: Adaptability, career identity and human and social capital”, Journal of Vocational Behavior, 71(2), 247-264.