مقایسه اثربخشی رویکردهای سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر افزایش انطباق‌پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه اثربخشی رویکرد سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر انطباق­پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان است. بدین منظور ابتدا از بین دانشکده­های مختلف دانشگاه اصفهان به­صورت تصادفی خوشه­ای چهارگروه انتخاب شده و در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل پانزده نفری به­صورت تصادفی قرار گرفتند. افراد گروه­های آزمایش هشت جلسه یک­ساعته آموزش مشاوره مسیر شغلی بر مبنای رویکردهای سنتی، مدرن و فرامدرن دریافت کردند. ابزاری که در این پژوهش به­عنوان پیش­آزمون و پس­آزمون استفاده شد پرسش­نامه انطباق­پذیری محقق­ساخته بود که شامل پنج خرده­مقیاس دغدغه، تسلط، کنجکاوی، اعتماد و تعهد است. به­منظور تحلیل داده­ها از شاخص­های میانگین و انحراف معیار و جهت آزمون فرضیه­ها از  تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شد. براساس این نتایج، بین چهارگروه در حیطه انطباق­پذیری مسیر شغلی تفاوت معنی­داری 000/0>p  وجود دارد. به­عبارت دیگر، می­توان گفت، تفاوت بین نمرات چهارگروه، بیان­کننده­ی این مطلب است که مداخله­های سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر افزایش انطباق­پذیری مسیر شغلی دانشجویان تاثیر داشته است. در این بین تاثیر رویکرد مدرن و فرامدرن بر انطباق­پذیری مسیر شغلی بیشتر از رویکرد سنتی بوده است. اما بین دو روش مدرن و فرامدرن تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


 1. حسینیان، سیمین. یزدی، سیده منور (1376). حرفه مناسب شما چیست. تهران: انتشارات کمال تربیت.
 2. عابدی، محمدرضا (1381). بررسی و مقایسه اثربخشی روش‌های مشاوره شغلی به‌سبک نظریه یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی و مدل شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان. پایان‌نامه دکترای مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. Blustein, D. L. (2006). The psychology of working. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 4. Brott, P. (2004). Constructivist assessment in career counseling. Journal of Career Development, 30, 189-200.
 5. Brown, S. D., & McPartland, E. B. (2005). Career interventions: Current status and futuredirections. In W. B. Walsh & M. L. Savickas (Eds.), Handbook of vocational psychology: Theory, research, and practice (3rd ed., pp. 195-226). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 6. Bujold, C. (2004). Constructing through narrative. Journal of Vocational Behavior, 64, 470–484.
 7. Campbell, C., & Ungar, M. (2004). Constructing a life that works: Part 2.An approach to practice. Career Development Quarterly, 53, 28-40.
 8. Chen, C. P. (2002). Enhancing vocational psychology practice through narrative inquiry. Australian Journal of Career Development, 11, 14-21.
 9. Cochran, L. (1997). Career counseling: A narrative approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Development, 35, 23-41.
 10. Diemer, M. A., & Blustein, D. L. (2006).Critical consciousness and career development amongurban youth. Journal of Vocational Behavior, 68(2), 220-232.
 11. Hartung. P.J., Taber. B. J., (2008) career construction and subjective well-being. Journal of career assessment, 16, 75-85.
 12. Kahneman, D., & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: Two perspectives on life. In F. A. Huppert, N. Baylis, & B. Keverne (Eds.), the science of well-being (pp. 285-304). New York: Oxford University Press.
 13. Kidd, J. M. (2006). Emotion: An absent presence in career theory. Journal of Vocational Behavior, 52, 275-288.
 14. Laker, D. (2005).The five-year resume: A career planning exercise and workbook. Kimberton, PA: Seven Stars Press, (610) 917-3021.
 15. Marko, K. W., & Savickas, M. L. (1998).Effectiveness of a career time perspective intervention. Journal of Vocational Behavior, 52(1), 106-119.
 16. Miller, J. H. (2006). Extending the use of constructivist approaches in career guidance and counseling: Solution-focused strategies. Australian Journal of Career Development, 13, 50-59.
 17. Nathan, R. & Hill, L. (2006).Career counseling (2nd ed.). London: Sage.
 18. Patton, W., & McMahon, M. (2006).Career development and systems theories: Connecting theory and practice (2nd ed.). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
 19. Savickas, M. L. (1991). Improving career time perspective. In D. Brown & L. Brooks (Eds.),Techniques of career counseling (pp. 236-249). Boston: Allyn & Bacon.
 20. Savickas, M. L. (2000, June). Career choice as biographical bricolage .Paperpresented at the Ninth National Career Development Association Conference, Pittsburgh.
 21. Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development (4th ed., pp. 149–205). SanFrancisco: Jossey Bass.
 22. Savickas, M. L. (2003). Toward a taxonomy of human strengths: Career counseling’s contributionto positive psychology. In W. B. Walsh (Ed.), Counseling psychology and optimal human functioning (pp. 229-249). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 23. Savickas, M. L. (2005). Career construction: A developmental theory of vocational behavior. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development (4th ed., pp. 149–205). San Francisco: Jossey Bass.
 24. Savickas, M. L. (2009). Career-style assessment and counseling. In T. Sweeney (Ed.), Adlerian counseling: A practical approach for a new decade (3rd ed., pp. 289–320). Muncie, IN: Accelerated Development Press.
 25. Sharf, R. S. (2006). Applying career development theory to counseling (3rd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
 26. Super, D. E. (1990).A life-span, life-space approach to career development. In D. Brown, L. Brooks & Associates (eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories to practice (2nd ed., pp. 197–261). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 27. Super, D. E., Savickas, M. L., & Super, C. M. (1996). The life-span, life-space approach to careers. In D. Brown, L. Brooks, & Associates (Eds.), Career choice and development (3rd ed., pp. 121-178). San Francisco: Jossey-Bass.
 28. Young, R. A., & Collin, A. (2004). Introduction: Constructivism and social constructionist in the career field. Journal of Vocational Behavior, 64, 373-388.
 29. Zunker,V.G. (2006). Career counseling A Holistic Approach.(7ed).Texas: Thomson Brooks/Cole.