بررسی رابطه ولی– فرزندی و اختلالات برون نمود در کودکان با مادر شاغل و غیر شاغل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه غیرانتفاعی خاتم

2 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، اراک،

3 دانشگه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه رابطه ولی– فرزندی و اختلالات برون­نمود در کودکان با مادر شاغل و غیرشاغل است. پژوهش حاضر یک مطالعه علی– مقایسه­ای است. حجم نمونه  200 مادر شاغل و غیرشاغل  دارای کودکان پسر و دختر 5 تا 6 سالة مهد کودک­های شهر اراک در سال تحصیلی 1393-94 است. روش پژوهش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه مشکلات رفتاری کودک (CBCL)، پرسشنامه ارزیابی رابطه والد- فرزند  (PCRS)و پرسشنامه سنجش وضعیت اشتغال مادران استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین رابطه­ی ولی فرزندی در بین مادر شاغل و مادران غیرشاغل وجود دارد. تفاوت معناداری در متغیر اختلالات برون نمود در کودکان این گروه از مادران دیده نشد. یافته­ها نشان داد فقدان حضور مادران شاغل بر کیفیت رابطه با کودک تاثیر می­گذارد ولی در ایجاد رفتارهای برون نمود عوامل دیگری به غیر از اشتغال مادر موثر است.

کلیدواژه‌ها


 1. بیرامی، منصور (1388). تاثیر آموزش مهارت‌های فرزندپروری به مادران پسران دبستانی مبتلا به اختلالات برونی‌سازی شده بر سلامت روانی و شیوه‌های تربیتی آن‌ها، مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، سال 11، شماره، 42، ص 105-114.
 2. پرهیزکار، آذردخت؛ محمودنیا، علیرضا و محمدی، شهناز (1388). مقایسه کیفیت رابطه والد-فرزند در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، سال 3، شماره 2، ص 82-93.
 3. تیموری فر، سعید؛ عطایی فر، راشین (1389). رابطه‌ی تنیدگی مادر و اختلالات رفتاری و عاطفی کودک، فصلنامه اندیشه و رفتار روان‌شناسی بالینی، سال چهارم، شماره 16، ص 17-26.
 4. جلالی، محسن و همکاران ( 1388 )، تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت بر کاهش اختلالات برونی-سازی شده در کودکان 7 تا 10 ساله، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 13، ص 22-43
 5. حسن‌زاده ، محمد؛ چراغی، مهرزاد (1390). بررسی رابطه ولی –فرزندی و خودکارآمدگی اجتماعی نوجوانان، دومین همایش ملی روان‌شناسی، تهران، ایران.
 6. خانجانی، زینب؛ محمودزاده، رقیه (1392). فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال چهارم، شماره 16، ص، 37-52.
 7. خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ حسینیان، سیمین؛ فلسفی‌نژاد، محمدرضا (1393). مقایسه شیوه‌های مقابله با استرس و خودپنداره در زنان متأهل تحصیلکردة شاغل و غیرشاغل، فصلنامه روان پرستاری، سال 6، شماره 18، ص 9-21.
 8. خدایاری فرد، محمد و یاسمین عابدینی (1382). خانواده درمانی اختلال وسواس بی‌اختیاری - کودکان و نوجوانان با تاکید بر فنون شناختی – رفتاری. مجله علوم روان‌شناختی، سال 2، شماره 6، ص 1-21.
 9. مینایی، اصغر (1385). انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسش‌نامه خودسنجی و فرم گزارش معلم. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 19. سال 6، شماره 1، ص 529- 558.
 10. Berger, L., Brooks-Gunn, J., Paxson, C., & Waldfogel, J. (2008). First-year maternal employment and child outcomes: Differences across racial and ethnic groups. Children and Youth Services Review, 30(4), 365-387.
 11. Beyer, S. (1995). Maternal employment and children academic achievement: parenting styles as mediating variable. Developmental Review, 15(2), 212-253.
 12. Bianchi, S. M. (2000). Maternal employment and time with children: Dramatic change or surprising continuity? Demography, 37(4), 401-414.
 13. Cabrera, N. J., Hofferth, S. L., & Hancock, G. (2014). Family structure, maternal employment, and change in children's externalizing problem behaviour: Differences by age and self-regulation. European Journal of Developmental Psychology, 11(2), 136-158.
 14. Costin, J., Lichte, C., Hill-Smith, A., Vance, A., & Luk, E. (2004). Parent group treatments for children with oppositional defiant disorder. Australian e-Journal for the advancement of mental health, 3(1), 36-43.
 15. Côte, S. M., Borge, A. I., Geoffroy, M. C., Rutter, M., & Tremblay, R. E. (2008). Nonmaternal care in infancy and emotional/behavioral difficulties at 4 years old: moderation by family risk characteristics. Developmental Psychology, 44(1), 155-168.
 16. Crouter, A. C., & Bumpus, M. F. (2001). Linking parents' work stress to children and adolescents' psychological adjustment. Current Directions in Psychological Science, 10(5), 156-159.
 17. Daniel, S.S., Grzwacz, J.G., Leerkes, E.s. Tucker, J. Wen-Juihan. (2009). Nonstandard maternal work schedules during infancy: Implications for children early behavior problems. Infant Behavior and Development, 32(2), 195-207.
 18. Fine, M. A., Worley, S. M., & Schwebel, A. I. (1985). The parent-child relationship survey: An examination of its psychometric properties. Psychological reports, 57(1), 155-161.
 19. Gimpel, G.A., Holland, M.L. (2003). Emotional and behavioral problem of young children: Effective intervention in the preschool and kindergarten years. 1st ed. New York: Guildford, 400-27.
 20. Goldberg, Wendy A. Prause, J. Lucas-Thompson, R. Himsel, A. (2008). Maternal employment and children's achievement in context: A meta-analysis of four decades of research. Psychological Bulletin, 134(1), 77-108.
 21. Harvey, E. (1999). Short-Term and Long-Term Effects of Early Parental Employment on Children of the National Longitudinal Survey of Youth. Developmental Psychology, 35(2):445–459.
 22. Huston, A. C., & Rosenkrantz Aronson, S. (2005). Mothers' time with infant and time in employment as predictors of mother–child relationships and children's early development. Child development, 76(2), 467-482.
 23. Kalil, A., & Dunifon, R. (2007). Maternal work and welfare use and child well-being: Evidence from 6 years of data from the Women's Employment Study. Children and Youth Services Review, 29(6), 742-761.
 24. Kazdin, A. E., & Whitley, M. K. (2003). Treatment of parental stress to enhance therapeutic change among children referred for aggressive and antisocial behavior. Journal of consulting and clinical psychology, 71(3), 504-515.
 25. Larson, A. M. (2015). The Role of Maternal Employment Characteristics in Explaining the Impact of Income Changes on Child Behavior. In Society for Social Work and Research 19th Annual Conference: The Social and Behavioral Importance of Increased Longevity. Sswr.
 26. Milkie, M. A., Nomaguchi, K. M., & Denny, K. E. (2015). Does the Amount of Time Mothers Spend With Children or Adolescents Matter?. Journal of Marriage and Family, 77(2), 355-372.
 27. Miner, J. L., & Clarke-Stewart, K. A. (2008). Trajectories of externalizing behavior from age 2 to age 9: relations with gender, temperament, ethnicity, parenting, and rater. Developmental psychology, 44(3), 771-786.
 28. Moore Kristin, A., Driscoll, A. K. (1997). Low-Wage Maternal Employment and Outcomes for Children: A Study. The Future of Children. 7(1):122–127
 29. Nes, R. B., Hauge, L. J., Kornstad, T., Kristensen, P., Landolt, M. A., Eskedal, L. T., ... & Vollrath, M. E. (2014). The Impact of Child Behaviour Problems on Maternal Employment: A Longitudinal Cohort Study. Journal of family and economic issues, 35(3), 351-361.
 30. Roeters, A., Van Der Lippe, T., & Kluwer, E. S. (2010). Work Characteristics and Involvement. Journal of Marriage and Family, 72(5), 1317-1328.
 31. Sung, V., Hiscock, H., Sciberras, E., & Efron, D. (2008). Sleep problems in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: prevalence and the effect on the child and family. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 162(4), 336-342.
 32. Waldfogel, J., Han, W. J., & Brooks-Gunn, J. (2002). The effects of early maternal employment on child cognitive development. Demography, 39(2), 369-392.
 33. Zachrisson, H. D., & Dearing, E. (2015). Family Income Dynamics, Early Childhood Education and Care, and Early Child Behavior Problems in Norway. Child development, 86(2), 425-440.