دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثربخشی برنامه آموزش بهبود کیفیت زندگی کاری بر تعارض کار-خانواده و خودشکوفایی کارکنان بر اساس نقش تعدیل گر امنیت شغلی ادراک شده و خوش بینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.48308/jcoc.2021.100604

امین برازنده؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری؛ محمد رضا عابدی


تأثیر مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد سازه گرایی بر برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و انطباق‌پذیری مسیر شغلی نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.48308/jcoc.2021.100606

انور دست باز؛ پریسا نیلفروشان؛ محمد رضا عابدی


مدلسازی بومی عوامل موثر بر گذار موفق دانشجویان از دانشگاه به کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.48308/jcoc.2023.232847.1322

شیما پاشا؛ سیمین حسینیان؛ نوشین پردلان


ارتباط‌یابی نقش شادابی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی در مدیریت ترومای سازمانی نو معلمان با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1402

10.48308/jcoc.2023.231957.1292

سودابه ابراهیمی؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ حسین تقوی


طراحی الگوی ساختار-تفسیری(ISM) عوامل مؤثر بر پیشتازی مسیرشغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

10.48308/jcoc.2023.231965.1293

مرضیه ملکیها؛ فرشید اصلانی


اعتبارسنجی مدل جبران خدمات معلمان بر اساس استراتژی عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.48308/jcoc.2023.232720.1318

مجید واحدی


اثر بخشی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر امید بر توانمند سازی و کارکردهای اجرایی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.48308/jcoc.2023.233098.1328

راشن عبداللهی


تحلیل مضمون عوامل خانوادگی موثر بر فرآیند رشد مسیر شغلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1402

10.48308/jcoc.2023.233119.1330

مجتبی حقانی زمیدانی؛ آرمان سلیمی کوچی