بررسی تأثیر فاکتورهای (سن، جنسیت، نوع دانشگاه، وضعیت اشتغال) بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان با رویکرد مدل چند سطحی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

چکیدهبا توجه به اهمیت حضور دانشجویان در دانشگاه که آینده سازان یک مملکت هستند، توجه به انگیزه تحصیلی دانشجویان و عوامل افزاینده و کاهنده آن اهمیت پیدا می‌کند. هدف: این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان انجام گرفته است. روش شناسی: این مطالعه از نوع مقطعی – تحلیلی است که ارتباط بین کاهش انگیزه تحصیلی و متغیرهای سن، جنسیت، نوع دانشگاه و اشتغال را مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری شامل اطلاعات کلیه 570 دانشجو که در دهه 1394 از سیستم آموزشی انصراف داده اند، می‌باشد که از سیستم آموزشی استخراج شدند. روش نمونه‌گیری به صورت سرشماری می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری رگرسیون سه سطحی استفاده گردید. تحلیل داده‌ها و برازش مدل در نرم افزار SAS نسخه 9.1 اجرا گردید. یافته ها: نتایج یافته‌ها نشان داد که میانگین تعداد دانشجویان ترک تحصیل 23 نفر می‌باشد. سن، جنسیت، نوع دانشگاه تأثیری بر کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان نداشته است (145/0; 185/0; 506/0p =) اما رابطه بین مسئله اشتغال و ترک تحصیل معنادار شد (003/0p =). یعنی بیکاری و عدم اشتغال باعث ترک تحصیل دانشجویان شده است. نتیجه گیری: در نظر گرفتن وابستگی میان داده‌ها و استفاده از مدل رگرسیون چند سطحی منجر به یافتن اثر تصادفی متغیر اشتغال گردید که نشان می‌دهد مسئله اشتغال و نگرانی نیافتن شغل مناسب در آینده باعث کاهش انگیزه دانشجویان در تحصیل شده است و استفاده از مدل چند سطحی این تفاوت را آشکار می‌کند. مسئولان آموزشی باید به مسئله مشاوره شغلی و بیکاری به عنوان یک معظل مهم بنگرند.کلید واژه ها: اشتغال، انگیزه تحصیلی، جنسیت، سن، دانشجو، مدل چند سطحی.AbstractAttention to importance of university students presence who are the future of a country, it is important to perpend to students' motivation and factors of increase and decrease. Purpose: This study was conducted to determine of effective factors on students' motivation decrease. Methodology: This study is sectional-analytical that survey relationship between the decline of academic motivation and variables of age, gender, type of university and busyness. The statistical population includes all 570 students who have been dropped out of the educational system in the 2015s and who were extracted from the educational system. the sampling method is census-based. for analyze of data was used statistical method of three-level regression. was implemented data analysis and model fitness in SAS software version 9.1. Results: The results of the findings showed that the average number of dropping out of school were 23 people. age, gender, type of university has no significant effect on students' motivation (p = 0.506; 0.185; 0.145) but was significant the relationship between busyness and drop out of school (p = 0.003). Namely unemployment and lack of busyness was reason for drop out of school. Conclusion: Taking into account the dependency between data and use multilevel regression model were employed to find a random effect of busyness variable that indicates to busyness problem and concerns not getting employment in the future is reason to reduce the students motivation in studying. and the use of multilevel models reveal this the difference. Educational authorities should consider the issue of job counseling and unemployment as an important issue.Keywords: Academic Motivation, Age, Employment, Gender, Multilevel Model, Student.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Factors (Age, Gender, Type of University, Employment Status) on Students' Academic Motivation Decrease with Multilevel Model Approach

نویسندگان [English]

 • ali khaleghkhah 1
 • habibeh najafi 2
1 University of Ardabili Mohaghegh
2 university of ardabili mohaghegh
چکیده [English]

Context: Attention to importance of university students presence who are the future of a country, it is important to perpend to students' motivation and factors of increase and decrease. Purpose: This study was conducted to determine of effective factors on students' motivation decrease. Methodology: This study is sectional-analytical that survey relationship between the decline of academic motivation and variables of age, gender, type of university and busyness. The statistical population includes all 570 students who have been dropped out of the educational system in the 2015s and who were extracted from the educational system. the sampling method is census-based. for analyze of data was used statistical method of three-level regression. was implemented data analysis and model fitness in SAS software version 9.1. Results: The results of the findings showed that the average number of dropping out of school were 23 people. age, gender, type of university has no significant effect on students' motivation (p = 0.506; 0.185; 0.145) but was significant the relationship between busyness and drop out of school (p = 0.003). Namely unemployment and lack of busyness was reason for drop out of school. Conclusion: Taking into account the dependency between data and use multilevel regression model were employed to find a random effect of busyness variable that indicates to busyness problem and concerns not getting employment in the future is reason to reduce the students motivation in studying. and the use of multilevel models reveal this the difference. Educational authorities should consider the issue of job counseling and unemployment as an important issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic Motivation
 • Age- Employment-Gender-Multilevel Model-Student
 1. اسپالدینگ. ال .(2014). انگیزش در کلاس درس، ترجمه حسین یعقوبی و ایرج خوش خلق، ویکی پدیا.
 2. ریچارد سی. تیوان، باردی.اسمیت .(2014). انگیزش، ترجمه ملک عبداللهی، تهران: وبلاگ فرهنگ و آموزش.
 3. ریوجان. مارشال .(1390). انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: ویرایش.
 4. ساموئل، بال. (2014). انگیزش در کلاس، ترجمه حسین یعقوبی و ایرج خوش لسان، تهران: وبلاگ فرهنگ و آموزش.
 5. سیف، علی اکبر. (1381). روان شناسی یادگیری، چاپ پنجم، تهران: انتشارات آگاه.
 6. کارشکی، حسین، مؤمنی مهموئی، حسین، قریشی، بهجت. (1393). مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی، فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، (1)40: 114- 104.
 7. نوروزی، رضاعلی، نصرتی هشی، کمال، حاتمی، مصطفی، متقی، زهره .(1394). بررسی رابطه بین جو دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان ( ارتباطی، مشارکتی، دانش محوری، معنوی) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، (1) 5: 100- 76.
 8. یوسفی، یوسف، فرخی، نورعلی، صرامی، غلامرضا. (1392). فراتحلیل عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، (13)2: 133.
 9. Cheraghi. R & Mehrabi. Y& Eshraghian. M & Delshad. H & Alavi Majd. H .(2010). Comparison of ordinary and multilevel logistic regression in determining goiter related factors in children. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism; 12(4): 359 – 364.
 10. Dörnyei.Z .(2009). Motivation and the vision of knowing a second language. In B.Beaven (Ed.), IATEFL 2008: Exeter conference selections. (pp. 16-22).Canterbury: IATEFL.
 11. Gholami Fesharaki. M & Kazemnejad. A & Zayeri. F & Rowzati. M .(2011). Application of three level modeling in analysis of longitudinal blood pressure data of occupational center of Isfahan’s Mobarakeh Steel Company during years 2003 until 2009]. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences; 3(2): 103-113.
 12. Goldstein .H. (1999). Multilevel statistical model. Institute of Education: London.
 13. Guay.F & Chanal.J & Ratelle.C. F & Marsh.H.W & Larose.S & Boivin.M .(2010). Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children.British; Journal of Educational Psychology; 80 (4): 711–735.
 14. Hesamzade .SH .(2000). Analysis of effective factors on unwanted fertility by a multilevel model, [MSC Thesis] Tehran:Faculty of Management and Information Sciences; Iran University of Medical Sciences.
 15. Hox. JJ .(1995). Applied multilevel analysis. Amesterdam: TT. Publikaties.
 16. Katz, I; Assor, A. (2006). When choice motivates and when it does not; Educational Psychology Review; 19(3): 429 - 442. doi.org/10.1007/s10648-006-9027-y.
 17. Marton.F & Booth.S .(2009). Learning and awareness; New York; NY: Routledge Taylor & Francis Group.
 18. Nowruzi Khiabani.M & Nafissi.Z .(2010). Promoting EFL Learners’ Academic Motivation and Reading Comprehension via Portfolio Development of Concept Maps; Portfolio development of concept maps; 1 (21): 59-82.
 19. Ormrod.J. E .(2011). Human learning (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.Pajares, F. (1996). Self-effi cacy beliefs in achievement settings. Review of Educational Research; 66 (12): 543 –578.
 20. Pekrun. R .(2006). Emotions in students’ Academic Learning and achievment. Plenary lecture, X. conference on Motivation, 28 thto 30th of September 2006, Landau, Germany.
 21. Ratelle, C. F & Guay, F & Vallerand.R. J & Larose.S & Sene ́cal.C .(2007). Autonomous, controlled, and amotivated types of academic motivation: A person-oriented analysis. Journal of Educational Psychology; 99(4): 734 –746.
 22. Rice. N & Jones. A .(1997). Multilevel models and health economics. Center for health economics; 6 (1): 56 -75.
 23. Schunk. D. H & Pintrich.P. R & Meece. J. L .(2008). Motivation in education: Theory, research and application (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 24. Skronal. D & Hesketh. S .(2002). Multilevel logistic regression; Statistic in medicine; 3(1): 411- 420.
 25. Ushioda.E .(2008). Motivation and good language learners. In C. Griffiths (Ed.); Lessons from good language learners (pp. 19-34); Cambridge: Cambridge University Press.
 26. Wang, M. T & Eccles.J. S .(2013). School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective; Learning and Instruction; 28 (3): 12–23.