تجارب دانشجویان موفق از مسیر رشدی انتخاب شغل: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مشاوره دانشگاه علامه

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

5 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد

چکیده

 مسیر رشدی انتخاب شغل فرایندی است که در تمام دوره های زندگی ادامه می یابد و با افزایش سن و پیدایش بلوغ شغلی انتخاب های فرد درست تر و مناسب تر می شوند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته دانشجویان موفق در مسیر رشدی انتخاب شغل بود. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. به این منظور 17 نفر از دانشجویان موفقی که چهار ترم از تحصیل آنها می گذشت با استفاده از مصاحبه عمیق و اکتشافی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها جمع آوری، ثبت و کد گذاری شد و در قالب مقوله های اصلی طبقه بندی گردید. تحلیل تجارب مشارکت کنندگان منجر به شناسایی 510 کد اولیه، 27زیر مضمون و هفت مضمون اصلی شامل عوامل فردی، عوامل محیطی، خودشناسی، مهارت های تحصیلی، مشکلات تصمیم گیری، هدفمندی و بلوغ شغلی شد. نتایج نشان داد که عواملی مانند شخصیت، علایق، ارزش ها، جو محیط آموزشی، طبقه اجتماعی- اقتصادی، خانواده، الگو، خودپنداره، خودپنداره تحصیلی، تجارب رشدی، برنامه ریزی، مهارت های فراشناختی، عدم آمادگی، عدم آمادگی، فقدان اطلاعات، اطلاعات متناقض، اطاعات کم، کسب اطلاعات به روش نادرست، انگیزه پیشرفت، نیازمندی مذهب، مهارت تصمیم گیری، درک رابطه پیشرفت تحصیلی و برنامه ریزی شغلی، نگرش مثبت به شغل و آموزش، مهارت در کسب اطلاعات شغلی، شناخت تأثیر شغل بر زندگی و شناخت تأثیر نیازهای جامعه بر ماهیت و ساختار شغل نقش مهمی در رشد افراد در فرآیند مسیر رشدی انتخاب شغل ایفا می کنند. بنابراین ضروری است در برنامه های آمادگی شغلی که برای دانشجویان اجرا می شود به این عوامل توجه شود.. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Successful Students' Experiences about growth path of Career Selection: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • yaser azadfarsani 1
  • kiiumars farahbakhsh 2
  • abdollah shafiabadi 3
  • hosein salimibajestani 4
  • mohammad rabiei 5
1 PhD Student Counseling allameh university
2 Associate Professor of Allameh Tabatabai University
3 Professor of Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran
4 Associate Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabai University, Tehran
5 Associate Professor, Department of Counseling, Shahrekord University
چکیده [English]

the aim of this study was to evaluate successful students' lived experiences about the growth pathof career selection. This qualitative study was carried out using a phenomenological approach. To this end, 17 successful students who completed four terms of the study were studied through in-depth interviews and explorations. Data was collected, recorded and encoded and categorized in the main categories. The analysis of participants' experiences led to the identification of 510 initial codes, 27 sub-themes and seven main themes including individual factors, environmental factors, self-knowledge, academic skills, decision-making problems, career goals, and career maturity. The results showed that factors such as personality, interests, values, atmosphere of learning environment, socioeconomic class, family, pattern, self-concept, academic self-concept, developmental experiences, planning, meta-cognitive skills, lack of readiness, lack of preparation, lack of information, inconsistent information, low data, inaccurate information, advancement motivation, religious requirement, decision skill, understanding relationship between academic achievement and job planning, positive attitude to job and education, skills in acquiring job information, understanding the impact of work on life and understanding the impact of community needs on the nature and structure of the job plays an important role in the growth of individuals in the process of developing the career path

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth path of career selection
  • Phenomenology
  • Lived Experiences