دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، فروردین 1398 
سیر رشد اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی

صفحه 9-24

10.29252/jcoc.11.1.9

حمیده عبدالحسینی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ سیمین حسینیان


تجارب دانشجویان موفق از مسیر رشدی انتخاب شغل: یک پژوهش کیفی

صفحه 83-102

10.29252/jcoc.11.1.83

یاسر آزادفارسانی؛ کیومرث فرحبخش؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ محمد ربیعی