دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، دی 1398 
طراحی مدل برندمنابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراترکیب

صفحه 159-194

10.29252/jcoc.11.4.159

کریم اسگندری؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ مرتضی موسی خانی؛ علی محتشمی