تعیین و طراحی الگوی ساختاری رابطه فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بین اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه های پیام نور استان خوزستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، مدیریت اموزشی، دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه  تعیین  و طراحی الگوی ساختاری رابطه فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در بین اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه های پیام نور استان خوزستان می باشدو جامعه آماری شامل، کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاههای پیام نور استان خوزستان بود، که ازطریق نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم نمونه و با استفاده از جدول کرجیسی و مورگان  حجم نمونه  برآوردشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگیبود. که از سه پرسشنامه عدالت سازمانی ، نیهوف و مورمن، ( 1993) با سه مولفه عدالت توزیعی، رویّه ای،  مراوده ای و پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران، ( 2004) وپرسشنامه اخلاق حرفه­ای کادوزیر (2002) استفاده شده است که ضریب پایایی الفای کرونباخ آنها به ترتیب 94/0، 93/0 و83/0   بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS24 و AMOSE  استفاده شده است. یا فته هانشان داد که الف) اثر مستقیم متغیر فضیلت سازمانی بر متغیر عدالت سازمانی به لحاظ آماری معنادار است (74/0 = R).ب) اثر مستقیم متغیرهای فضیلت سازمانی و اخلاق حرفه­ای به لحاظ آماری معنادار است (31/0 = R).ج) اثر مستقیم متغیر اخلاق حرفه­ای بر عدالت سازمانی به لحاظ آماری معنادار است (16/0 = R).درنهایت اثر غیرمستقیم متغیر فضیلت سازمانی بر متغیر عدالت سازمانی  بانقش میانجی اخلاق حرفه ای به لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین متغیر اخلاق حرفه­ای رابطه بین متغیر فضیلت سازمانی و عدالت سازمانی نقش میانجی ایفا نمی­کند. همچنین در فضای توأم با اعتماد، صداقت و خوش بینی کارکنان از انجام دادن رفتارهای غیرمولد و بی­فایده ناشی از بی اخلاقی اجتناب می­کنند و به کارهای مولد روی می­آورند که این امر زمینه یادگیری و رشد آنها را فراهم می­سازد و عدالت سازمانی را بسط می­دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining and Designing of the structural model of the relationship between organizational virtuousness and organizational justice with role of professional ethics among faculty board members and staffs of Payam Noor University in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • nazanin mohamadi 1
  • seyyed ali siadat 2
  • saied rajaipour 3
1 PhD student in educational sciences
2 Professor, Faculty of Educational Sciences, University of Isfahan
3 PhD in Educational Management University of Esfahan
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine and design a structural model of the relationship between organizational virtue and organizational justice with the mediating role of professional ethics among faculty members and staffs of Payam-e-Noor universities in Khuzestan province. METHOD: The research method was descriptive-correlational which was performed in 2017-2018 academic years. The study population consisted of all faculty members and staffs of Payam-eNoor Universities in Khuzestan province (720 persons) that sample size (295) was estimated by stratified random sampling based on sample size using Krejcie and Morgan table. Organizational Justice Scale(Niehoff and Moorman,1993), Organizational Virtue Scale(Cameron et al. , 2004) and Professional Ethics Questionnaire (Cadozier, 2002) have been used that the coefficient of reliability of Cronbach's alpha was 0. 94, 0. 93 and 0. 83, respectively. Descriptive statistics and structural equation modeling were used for data analysis using SPSS24 and AMOSE statistical software. RESULTS: The results showed that (a); the direct effect of organizational virtue on organizational justice was statistically significant (R=0. 74), (B); the direct effect of organizational virtue and professional ethics was statistically significant (R= 0. 31). (C); The direct effect of professional ethics on organizational justice was statistically significant (R = 0. 16). Finally, the indirect effect of the organizational virtue of organizational justice was not statistically significant. CONCLUSION: professional ethics do not mediate the relationship between organizational virtue and organizational justice. Also, in an atmosphere of trust, honesty, and optimism, employees avoid engaging in unproductive and unethical behaviors caused by immorality and they are turning to produce work that provides them with the opportunity to learn and grow to promote organizational justice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Faculty Members
  • Organizational virtuousness
  • Organizational Justice
  • University Staff