بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان اداره بهزیستی شهریار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و معاونت پیشگیری بهزیستی شهریار

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

3 روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملارد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک دلبستگی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان اداره بهزیستی شهریار صورت گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در اداره بهزیستی شهرستان شهریار بود که در مجموع 148 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان به دست آمد که 118 نفر به شیوه­ی نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه سبک دلبستگی کالینز و رید (1990)، رضایت شغلی هاکمن و اولدهام (1975) و  پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1996) را شامل می­شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و تحلیل مسیر توسط نرم­افزارهای آماریSPSS  و Lisrel استفاده گردید. یافته­ها: نتایج نشان داد که رابطه­ی بین سبک دلبستگی ایمن با رضایت شغلی و تعهد سازمانی مثبت معنادار، بین سبک دلبستگی اجتنابی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی منفی معنادار بود. رابطه­ی بین سبک دلبستگی اضطرابی با رضایت شغلی معنادار نبود، امّا رابطه­ی آن با تعهد سازمانی معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون به روش همزمان نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با مقدار (540/0 =ß1 و 324/0 =ß2) و سبک دلبستگی اجتنابی با مقدار (267/0- =ß1 و 217/0- =ß2) پیش­بین معنادار رضایت شغلی و تعهد سازمانی بودند. نتایج تحلیل مدل مسیر نیز نشان داد که تنها اثرات سبک دلبستگی ایمن با رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. به طوری­که، سبک دلبستگی ایمن نه تنها به صورت مستقیم، بلکه به طور غیرمستقیم از طریق میانجیگری متغیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی اثر معنادار داشت. نتیجه­گیری: با توجه به این یافته­ها می­توان نتیجه گرفت که سبک­های دلبستگی به ویژه دلبستگی ایمن نقش مهمی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بهزیستی ایفا می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating attachment styles, job satisfaction, and organizational commitment among employees of Shahriyar Welfare Organization

نویسندگان [English]

 • davood fahim 1
 • Tahmores Aghajani 2
 • Nasrollah Ansari Nejad 3
1 vice-president of welfare organization of Shahriyar
2 Department of Psychology, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Iran.
3 Department of Psychology, Malard Branch, Islamic Azad University, Malard, Iran.
چکیده [English]

Aim: This research aimed at investigaintg the relationship between attachment styles, job satisfaction, and organizational commitment among employees of Shahriyar Welfare Organization. Methods: The research method was correlational study. The statistical population consisted of all employees working in the Shahriyar Welfare Organization (N= 148). According to Morgan Table, the sample size was 118 employyes using simple random sampling. The measurement tools included attachment style (Collins & Read, 1990), job satisfaction (Hackman & Oldham, 1975), and organizational commitment (Allen & Meyer, 1996) questionnaires. Pearson correlation coefficient, regression analyses, and path analysis using SPSS and Lisrel software were used to analyze the data. Results: Results showed that the re were positive significant relationships between secure attachment style and job satisfaction and organizational commitment, but there were negative significant relationships between anoidant attachment style and job satisfaction and organizational commitment. However, there was no significant relationship between anxious attachment style and job satisfaction,. The results of regression analyses indicated that secure attachment style and avoidant attachment style significantly predicted job satisfaction and organizational commitment. The results of path analysis showed that secure attachment style affected organizational commitment not only directly but also indirectly through job satisfaction. Conclusion: According to these findings, it can be concluded that attachment styles, especially secure attachment style, play an important role in welfare organization employees' job satisfaction and organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • anxiety attachment style
 • avoidant attachment style
 • Job Satisfaction
 • organizational commitment
 • safe attachment style
 1. انصاری، محمداسماعیل.، باقری کلجاهی، علی و صالحی، مسلم. (1390). تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن. توسعه انسانی پلیس، 7(31)، 72-35.
 2. ایمانی، جواد. (1386). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عدالت سازمانی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندرعباس (پایان‌نامه کارشناسی). دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
 3. پاکدامن، ش. (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی. پایان‌نامه دکتر. رشته روان‌شناسی، دانشگاه تهران.
 4. پورسلطانی زرندی، حسین.، فرجی، رسول و اندام. رضا. (1389). ارتباط رضایت شغلی کارکنان ادارات کل تربیتبدنی استانهای منتخب ایران با ویژگی‌های فردی. پژوهش در علوم ورزشی، 7 (28)، 106-93.
 5. جزنی، نسرین و شاروخ، سلطانی. (1395). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی. مجله مدیریت توسعه و تحول، 25، 36-27.
 6. خاوری، لیلی و یوسفیان، جواد. ‌(1386). مقایسه رضایت شغلی اعضای هیأت علمی غیرفعال و فعال در ورزش دانشگاه یزد. فصلنامه المپیک، 15(1)، 60-49.
 7. خوشابی، کتایون و ابوحمزه، الهام. (1393). جان بالبی (نظریه دلبستگی). تهران: دانژه، چاپ دوم.
 8. درودی، هما و سلیمان‌زاده، رحیمه. (۱۳۹۴). بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارکنان شرکت‌های خصوصی شهرتبریز (ایران خودرو و سایپا). کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد: مؤسسه تحقیقاتی رایمند پژوه.
 9. رحیمیان‌بوگر، اسحق.، نوری، ابوالقاسم.، عریضی، حمیدرضا.، مولوی، حسین و فروغی مبارکه، عبدالرضا. (1386). رابطه سبک‌های دلبستگی بزرگسالی با رضایت و استرس شغلی در پرستاران. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی، 13(2)، 157-148.
 10. صمدی، عباس و مهدوی‌خو، رضا. (1388). بررسی تأثیر اخلاق مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان (مطالعه موردى). مالیات، 7(4)، 71- 45.
 11. فتح‌اله‌زاده، نوشین و حق رنجبر، فرخ. (۱۳۹۴). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و رضایت شغلی در معلمان زن شهر تهران. کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مالزی: مؤسسه سرآمدهمایش کارین.
 12. قنبری، سیروس.، خوشخویی، منصور.، هندی، سیدمحسن و نامداری پژمان، مهدی. (1391). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان. امداد و نجات، 5(1)، 54-30.
 13. مرتضوی، شهناز. (1372). رضایت شغلی کارکنان. مجله مدیریت دولتی، 21.
 14. نجیب زاده، سعید. (1385). بررسی ادراک کارکنان بر اساس نظریه برابری آدامز، زمینه‌های پیدایش و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی لارستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.
 15. Allen, N. J. (2017). Organizational commitment in the military: A discussion of theory and practice. In Organizational Commitment in the Military (pp. 237-253). Psychology Press.
 16. Allen, N. J. , & Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational Behavior, 49(3), 252-276.
 17. Bte Marmaya, N. H. , Hitam, M. , Zawawi, N. , & Jody, J. M. (2011). Organizational commitment and job burnout among employees in Malaysia. In Proc Intl Conf on Bus and Econs Res (Vol. 1, pp. 185-7).
 18. Campbell, S. L. , Fowles, E. R. , & Weber, B. J. (2004). Organizational structure and job satisfaction in public health nursing. Public Health Nursing, 21(6), 564-571.
 19. Can, S. H. , Holt, W. , & Hendy, H. M. (2016). Patrol Officer Job Satisfaction Scale (POJSS) Psychometrics and associations with individual and police department demographics. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 39(4), 710-722.
 20. Chow, C. M. , & Tan, C. C. (2013). Attachment and commitment in dyadic friendships: Mediating roles of satisfaction, quality of alternatives, and investment size. Journal of Relationships Research, 4, 1-11.
 21. Collins, N. L. , & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of personality and social psychology, 58(4), 644.
 22. Curry, J. P. , Wakefield, D. S. , Price, J. L. , & Mueller, C. W. (1986). On the causal ordering of job satisfaction and organizational commitment. Academy of management journal, 29(4), 847-858.
 23. Deepak, K. (2016). Antecedent Value of Professional Commitment and Job Involvement in Determining Job Satisfaction. Management and Labour Studies, 41(2), 1–11.
 24. Fu, W. , & Deshpande, S. P. (2014). The impact of caring climate, job satisfaction, and organizational commitment on job performance of employees in a China’s insurance company. Journal of Business Ethics, 124(2), 339-349. ‏
 25. Griffin M L, Hogan N L, Lambert E G. (2010). Job involvement, job stress, job satisfaction, and Organizational commitment and the burnout of correctional staff. Criminal Justice and Behavior, 37(2), 239- 255.
 26. Güleryüz, G. , Güney, S. , Aydın, E. M. , & Aşan, Ö. (2008). The mediating effect of job satisfaction between emotional intelligence and organisational commitment of nurses: A questionnaire survey. International journal of nursing studies, 45(11), 1625-1635.
 27. Hackman, J. R. , & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied psychology, 60(2), 159.
 28. Hanna, B. , Kee, K. , & Robertson, B. W. (2017). Positive impacts of social media at work: Job satisfaction, job calling, and Facebook use among co-workers. In SHS Web of Conferences (Vol. 33). EDP Sciences
 29. Hofman, P. S. , & Newman, A. (2014). The impact of perceived corporate social responsibility on organizational commitment and the moderating role of collectivism and masculinity: evidence from China. The International Journal of Human Resource Management, 25(5), 631-652. ‏
 30. Kafetsios,K. (2004). Attachment and emotional intelligence abilities across the life course. Personality and Individual Differences, 37, 129-145.
 31. Khine, M. S. , Welch, A. G. , Melkonian, M. , & Al, S. A. (2015). International note: Prediction of mathematics work ethic and performance from behavioral, normative, and control beliefs among Qatari adolescents. Journal of Adolescence, 30, 1e7.
 32. Koc, M. , Ozturk, L. , & Yildirim, A. (2016). A study on job satisfaction and organizational commitment of x and y generations. Research Journal of Business and Management, 3(2). 173-183.
 33. Kogut, E. (2016). Adult attachment styles, self-efficacy, and causal attributional style for achievement-related failures. Learning and Individual Differences, 50, 64-72.
 34. Kumari, G. , Joshi, G. , & Pandey, K. M. (2014). Analysis of factors affecting job satisfaction of the employees in public and private sector. International Journal of Trends in Economics Management & Technology, 3(1).
 35. Lambert, E. G. , Qureshi, H. , Hogan, N. L. , Klahm, C. , Smith, B. , & Frank, J. (2015). The association of job variables with job involvement, job satisfaction, and organizational commitment among Indian police officers. International Criminal Justice Review, 25(2), 194-213. ‏
 36. Lavy, S. , Bareli, Y. , & Ein-Dor, T. (2015). The effects of attachment heterogeneity and team cohesion on team functioning. Small Group Research, 46(1), 27-49.
 37. Liberman, L. P. (2012). Problem solving and social skills training. Psychology Service, 53 (10), 34-38.
 38. Lok, P. , Wang, P. Z. , Westwood, B. , & Crawford, J. (2007). Antecedents of job satisfaction and organizational commitment and the mediating role of organizational subculture. International Graduate School of Business, 1-42.
 39. Meadow KP, Greenberg MT, Erting C. (2011). Attachment behavior of deaf children with deaf parents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 22(1), 23-28.
 40. Miarkolaei, H & Miarkolaei, H. (2014). An investigation on relationship between employees’ jobsatisfaction and organizational commitment. Management Science Letters, 4(4), 669-678.
 41. Millan, J. M. , Hessels, J. , Thurik, R. , & Aguado, R. (2013). Determinants of job satisfaction: a European comparison of self-employed and paid employees. Small business economics, 40(3), 651-670. ‏
 42. Moorehead, G. , & Griffin, R. W. (2010). Organizational behavior: Managing people and organizations. South-Western/Cengage Learning.
 43. Nagy, M. S. (2002). Using a single‐item approach to measure facet job satisfaction. Journal of occupational and organizational psychology, 75(1), 77-86.
 44. Okpara, J . o, Wynn, p (2015), The impact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria, Implications for management development. Journal of Management Development, 9(27), 935-950.
 45. Ortega-Parra A, Sastre-Castillo MA. (2013). Impact of perceived corporate culture on organizational commitment. Journal of Management Decision, 51(5), 1071-1083
 46. Owens, R. A. (2015). An exploration of the relationship between part-time faculty's job satisfaction and workload in online postsecondary education programs (Doctoral dissertation). Capella University‏
 47. Peng, J. , Li, D. , Zhang, Z. , Tian, Y. , Miao, D. , Xiao, W. , & Zhang, J. (2016). How can core self-evaluations influence job burnout? The key roles of organizational commitment and job satisfaction. Journal of health psychology, 21(1), 50-59. ‏
 48. Price, J. L. (2017). Reflections on determinants of voluntary turnorey. International Journal of Manpower, 22, 600-624.
 49. Reizer, A. (2015). Influence of employees’ attachment styles on their life satisfaction as mediated by job satisfaction and burnout. The Journal of psychology, 149(4), 356-377.
 50. San Park, J. , & Hyun Kim, T. (2009). Do types of organizational culture matter in nurse job satisfaction and turnover intention?. Leadership in Health Services, 22(1), 20-38.
 51. Schmidt, G. B. (2016). How adult attachment styles relate to perceived psychological contract breach and affective organizational commitment. Employee Responsibilities and Rights Journal, 28(3), 147-170.
 52. Tapara PL. (2011). Authentic leadership: organizational outcomes and leader and followers development (Master dissertation). Massey University, Albany New Zealand.
 53. Testa, M. R. (2001). Organizational commitment, job satisfaction, and effort in the service environment. The Journal of Psychology, 135(2), 226-236.
 54. Upadhyay, Y. , Singh, S. K. , & Singh, S. (2010). Job satisfaction and organizational commitment: A study of mediating role of perceived organizational support. Journal of Management and Research, 4(1).
 55. Wang, K. -L. , Chiang, C. , & Tung, C. -M. (2012). Integrating human resource management and knowledge management: From the viewpoint of core employees and organizational performance. International Journal of Organizational Innovation, 5(1), 109–137
 56. West, C. P. , Dyrbye, L. N. , Rabatin, J. T. , Call, T. G. , Davidson, J. H. , Multari, A. ,... & Shanafelt, T. D. (2014). Intervention to promote physician well-being, job satisfaction, and professionalism: a randomized clinical trial. JAMA internal medicine, 174(4), 527-533. ‏