طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم‌تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای آموزش عالی به گرایش برنامه ریزی توسعه، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه مازندارن

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مهمترین رسالت‌های دانشگاه و آموزش‌عالی می‌تواند آماده‌سازی افراد برای ورود به دنیای بازارکار باشد، و علوم‌انسانی به صورت اعم و علوم‌تربیتی به صورت اخص از این قاعده مثتنی نیست، این در حالی است که به نظر می‌رسد علوم‌تربیتی در حوزه اشتغال با چالش‌هایی روبرو است. در این راستا پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم‌تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال‌زایی صورت پذیرفت، همچنین پژوهش از نوع کیفی که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد صورت پذیرفته است، به علاوه با توجه به استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته با 28 نفر از اعضای هیات‌علمی و فارغ‌التحصیلان این رشته انجام شد و اطلاعات جمع‌آوری شده در نرم‌افزار ATLAS.tiTM، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت 269 شناسه، 39 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شناسایی شد، نتایج داده‌های در طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و کدگذاری انتخابی حاکی از تاثیر عوامل متعددی بر پدیده محوری پژوهش داشت. همچنین، یافته‌های مطالعه در چارچوب یک الگو شامل؛ پدیده محوری، شرایط علی، راهبردها، زمینه، شرایط مداخله‌گر و پیامدها تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for the reconstruction of a university system in education, with an emphasis on job creation

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Tajari 1
 • ebrahim salehi omran 2
 • yadollah mehralizadeh 3
 • mohsen alizadehsani 4
1 Mazandaran University
2 Mazandaran University
3 Chamran martyr of Ahwaz University
4 Mazandaran University
چکیده [English]

One of the most important missions of university and higher education can be preparation of people to enter the world of market economy, and the humanities in general and in general are not particularly positive in this regard. This is despite the fact that there are challenges facing graduate students in the field of employment. In this regard, the present study was aimed at designing a model for the reconstruction of the university system in the field of economics, with an emphasis on the job creation approach, Also, a qualitative research that was carried out using a strategy based on the data theory of the foundation, In addition, due to the use of purposeful approach and application of theoretical saturation standard, semi-structured interviews were conducted with 28 faculty members and graduates of this field. The data collected in the ATLAS.tiTM software were analyzed and finally 269 identifiers, 39 sub categories and 6 main categories were identified, The results of data in three stages, open coding, axial and selective coding indicate the effect of several factors on the pivotal phenomenon of the research. Also, the findings of the study are analyzed in the framework of a pattern including the pivotal phenomenon, causative conditions, strategies, background, intervening conditions and outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational Sciences
 • Academic System
 • employment
 1. آراسته، حمیدرضا و جمشیدی، لاله. (1393). عوامل تأثیرگذار بر توسعه کمی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران، مجله علوم‌تربیتی، دوره 21، شماره 2، صص 83-112.
 2. اسماعیل‌زاده، رضا و مرزی، پرستو. (1397). مدرک تحصیلی و اشتغال در ایران، همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش‌ها و راهکارها، دانشگاه آیت اله بروجردی (ره)، بروجرد.
 3. آقاپور، شهلا؛ موحد محمدی، سید حمید؛ علم‌بیگی، امیر و شعبانعلی فمی، حسین. (1391). بررسی نقش مهارتهای توسعه فردی در برنامه درسی در شکل‌گیری قابلیت اشتغال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی. شماره 63، صص 113-128.
 4. انتظاری، یعقوب. (1388). ارائه الگویی برای هماهنگ‌سازی نظام آموزش‌عالی با تحولات مبتنی بر دانش در نظام اشتغال، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، شماره 53، صص 1-27.
 5. اولادیان، معصومه؛ نراقی، سیف؛ نادری، عزت الله و شریعتمداری، علی (1389)، بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانش آموختگان دانشگاه تهران و مدیران کارآفرین شهر تهران به‌منظور فراهم نمودن الگوی مناسب برنامه‌درسی دوره کارشناسی علوم‌تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، فصلنامه اندیشه نو در علوم‌تربیتی، سال پنجم، شماره دوم، صص 80-103
 6. ایزدی، صمد؛ صالحیعمران، ابراهیم و قربانی، عادل. (1389). ارزیابی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی، مجله آموزش‌عالی، دوره 3، شماره 2، صص 1-24.
 7. باقری نژاد، جعفر. (1387). سیستم ارتباط دانشگاه وصنعت برای توسعه فنّاوری در ایران، سازوکارها و پیشنهادها. سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 1، صص 1-14.
 8. بروجنی، مجید؛ نصر، احمدرضا؛ نیکخواه، محمد؛ سپهری، کبری و امرایی، ساسان. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر عدم بکارگیری دانش‌آموختگان رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی استان چهارمحال و بختیاری در پست‌های تخصصی و مدیریتی. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، سال اول، شماره 1، صص 33-54.
 9. بیگدلی، مژگان؛ کرامتی، محمدرضا و بازرگان، عباس. (1391). بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، شماره 65، صص 111-131.
 10. پاریاد، رحمان و معدن دار آرانی، عباس. (1387). چشم‌انداز علوم انسانی و معرفت‌های میان‌رشته‌ای. نشریه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 20، صص 83-114.
 11. پرداختچی، محمدحسین؛ بازرگان، عباس؛ آراسته، حمید و مظفری، گشتاسب. (1391). شکاف پاسخگویی بیرونی دانشگاه‌ها از دیدگاه جامعه علمی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، سال 18، شماره 1، صص 91-112.
 12. پورعزت، علی اصغر؛ خواستار، حمزه؛ عطار، غزاله؛ فراحی، محمدمهدی و نرگسیان، عباس. (1387). الگوی مطلوب طرّاحی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی ایران در عصر جهانی شدن. مجله دانشگاه اسلامی، سال دوازدهم، شماره 4، صص 3-21.
 13. پورکاظمی، محمد حسین. (1388). بررسی وضعیت راهیابی فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم‌انسانی و اجتماعی دانشگاه‌های دولتی به بازار کار. فصلنامه پژوهش برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، دوره 15، شماره 2، صص 127-150.
 14. ثمری، عیسی؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ صالحی‌عمران، ابراهیم و گرائی‌نژاد، غلامرضا. (1392). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند توسعه دانشگاهی در دانشگاه‌های دولتی ایران. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، سال 2، شماره 4، صص 67-100.
 15. جانعلی‌زاده چوب بستی، حیدر؛ خاکزاد، زینب و مرادی، فاطمه. (1391). شایستگی‌های کانونی دانشجویان دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت؟. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی‌آموزشی، سال اول، شماره 2، صص 61-112.
 16. جمالی‌زواره، بتول؛ نصر، احمدرض؛ آرمند، محمد و نیلی، محمدرضا (1388)، تبیین معیارهای محتوایی تألیف و تدوین کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته‌های علوم تربیتی، مشاوره و روان‌شناسی، سخن سمت، شماره 21، صص 31-49
 17. جهانی، جعفر. (1384). نقد و بررسی کمیت و کیفیت برنامة درسی مصوب دورة دکتری برنامه‌ریزی درسی در ایران. خبرنامة داخلی انجمن برنامه‌ریزی درسی در ایران، سال سوم، شمارة 6.
 18. حسین‌پور، محمد؛ شریعتمداری، علی؛ نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (1386). نگرش استادان علوم‌تربیتی به سرفصل برنامه‌های تحصیلی رشتة کاردانی وکارشناسی آموزش ابتدایی درآموزش‌عالی ایران. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، شمارة پانزدهم، صص 95-118.
 19. حسینی، سید کرامت؛ تبریزی، امید و حسن‌زاده، محمدتقی. (1393). ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موثر بر افزایش کیفیت آموزش عالی ایران و ارایه راهکارهای بهینه؛ مطالعه موردی: رشته‌های شهرسازی و علوم‌تربیتی. مدیریت شهری، دوره 13، شماره ‌37، صص287 -298.
 20. خورسندی طاسکوه‌، علی. (1388). تنوع گونه شناختی در آموزش و پژوهش میان رشته‌ای. مجله‌ی مطالعات میان رشته‌ای، دوره 1، شماره 4، صص 57-83.
 21. خورسندی طاسکوه، علی. (1396). گفتمان میان‌رشته‌ای‌ دانش. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ دوم.
 22. خورشیدی، عباس و فرخی، داوود. (1391). مؤلفه‌های سازنده شایستگی‌های مهارت آموختگان. دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، سال اول، شماره 2، ص 131-161.
 23. داورپناه، محمد‌رضا. (1384). روابط میان‌رشته‌ای در علوم‌انسانی: تحلیلی استنادی. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، ‌شماره 18، صص 17-36.
 24. دین محمدی؛ مصطفی، نریمانی، مریم و قربانی، فهیمه. (1397). شبیه‌سازی روند تغییرات عرضه دانش‌آموختگان آموزش عالی و بیکاران دارای تحصیلات عالی در 1404-1395؛ مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 53، شماره 3، پیاپی، 124، صص 569-595
 25. ذاکرصالحی، غلامرضا. (1391). آموزش‌عالی مالزی: تحولات و چشم‌اندازها، نامه‌ی آموزش‌عالی، دوره 5، شماره 19، صص 95-126.
 26. راولی، دانیل جیمز؛ لوهان، هرمن، دی و‌ دولنس، مایکل‌جی. (1382). تغییر راهبردی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی. ترجمه حمید رضا آراسته، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین، چاپ اول.
 27. سعیدی رضوانی، محمود؛ محمدحسین زاده، معصومه؛ باغگلی، حسین. (1389). سرنوشت شغلی فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، شماره 11‌، صص 57-86.
 28. شادفر، حوریه؛ لیاقتدار، محمدجواد و شریف، مصطفی. (1390). بررسی میزان انطباق برنامه‌درسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان. فصلنامه پژوهش وبرنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، شماره 62، صص 123-146.
 29. شرفی، محمد و مقدم، مینا. (1394). واکاوی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم‌تربیتی. فصلنامه سال اول، شماره 2، صص 167- 192.
 30. شریف، بهرام و منصف، محمود. (1390). مهندسی مجدد نگرش در نظام آموزش‌عالی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره دوم، ص 1-28.
 31. شریفیان، فریدون؛ جعفری، سید ابراهیم؛ موسی پور، نعمت الله و شریف، سید مصطفی. (1392). بررسی وضعیت موجود و مطلوب مشارکت مدیران و کارفرمایان در برنامه‌ریزی ‌درسی آموزش‌عالی. دوفصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره سوم، شماره 6، صص 82-113.
 32. شعبانعلی فمی، حسین‌؛ آقاپور، شهلا و علم بیگی، امیر. (1388). تحلیل عوامل فردی موثر بر یادگیری شغل محور در بین دانشجویان کشاوری دانشگاه تهران. مجله آموزش عالی، دوره 3، شماره 1، صص 103-125.
 33. شفیعی، مسعود و موسوی، سید عبدرضا. (1392). تحلیل موانع، فرصت‌ها، راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه. دو فصلنامه نوآوری آموزشی و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 5، صص 5-18.
 34. شفیعی، مسعود. (1382). تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه. مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، صص 21-32.
 35. شهامت، نادر؛ آراسته، حمیدرضا؛ شهامت، فاطمه و روزگار، مریم. (1392). بازسازی ساختار میانرشته‌ای‌ها در آموزش‌‌عالی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره ششم، شماره 1، صص 55-77.
 36. شهرکی پور، حسن. (1391). عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده علوم تربیتی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم، دورة دوم، شماره 7، صص 118-124.
 37. صالحی عمران، ابراهیم و چهارباشلو، حسین. (1392). بررسی میزان توجه به مهارت‌های عمومی اشتغالزا در محتوای کتب درسی دوره آموزش راهنمایی ایران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 5، شماره 16، صص 68-95.
 38. صالحی عمران، ابراهیم و یغموری، سعید. (1389). بررسی مهارت‌های اشتغال‌زای بازار کار با توجه به اقتصاد جهانی در برنامه‌های درسی آموزش‌عالی. مجله مطالعات برنامه‌درسی، سال 4، شماره 16، صص 165-185.
 39. صیدایی، سید اسکندر؛ بهاری، عیسی و زارعی، امیر. (1390). بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران طی سال‌های 53-89. مجله‌ی راهبرد یاس، شماره 25، صص 247- 216.
 40. عارفی، محبوبه. (1383). بررسی برنامه‌های درسی رشتة علوم‌تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی)، آموزش‌عالی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. پایان‌نامة دکترای تخصصی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکدة علوم انسانی.
 41. عباسی تقی دیزج، رسول و فراستخواه، مقصود. (1393). تحلیل فازی عوامل موثر بر توازن برابری آموزش‌عالی و توسعه اقتصادی در سطح کلان (یک رویکرد تطبیقی- کمی). دوفصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال سوم، شماره 5، صص 25-50.
 42. عزیزی، نعمت الله. (1383). اشتغال و آموزش عالی: دایره‌المعارف آموزش‌عالی. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، صص 153 – 145.
 43. عزیزی، نعمت الله. (1387). بررسی چالش‌ها و نارسایی‌های تحصیلات دانشگاهی در حوزه علوم‌انسانی تاملی بر نظرات دانشجویان. مجله آموزش‌عالی، دوره 1، شماره 2، صص 1-29.
 44. عیوضی، محمد رحیم. (1384). آسیب‌شناسی علوم‌انسانی در چشم انداز بیست ساله. اندیشه انقلاب اسلامی، ‌شماره 13 و 14، صص 102-126.
 45. الفاویان، نادر. (1389). بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز. نامۀآموزش‌عالی، سال سوم، شمارة یازدهم، صص 179-194.
 46. فائض، علی و شهابی، علی (1389). ارزیابی و اولویت‌بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال 4، شماره 2، صص 97-124
 47. فتحی واجارگاه، کوروش. (1387). اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات ایران زمین، چاپ ششم.
 48. فراستخواه، مقصود. (1389). بررسی الگوی تعاملات آموزش‌عالی و دانشگاه با سایر نظام‌های تولید و خدمات. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 57، صص 45-64.
 49. قورچیان، نادرقلی ومالکی، فائزه سادات. (1395). برنامه درسی در نظام آموزشی (با تأکید بر روشهای میانرشتهای). تهران: انتشارات مشکوه دانش، چاپ اول.
 50. کارشکی، حسین؛ جعفری ثانی، حسین و ارفع بلوچی، فاطمه. (1392). ارزیابی محتوای برنامه‌درسی رشته علوم‌تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی. پژوهش در برنامه‌ریزی، سال دهم، دوره دوم، شماره 11، صص 103-115.
 51. کیذوری، امیرحسین؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد، مهرمحمدی؛ محمود و ابوالقاسمی، محمود. (1391). مفهوم پردازی توسعه سیستم میان‌رشته‌ای از منظر پیچیدگی سیستم دانشگاه. فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، سال اول، شماره 1، صص 131-157.
 52. گویا، زهرا. (1384). عدم تعادل در برنامة‌درسی دکترای تخصصی رشته برنامه‌ریزی‌درسی در ایران. خبرنامة داخلی انجمن برنامه‌ریزی درسی در ایران، سال سوم، شماره 6.
 53. محمودیان، حسین و رشوند، مرجان. (1391). اشتغال زنان فارغ‌التحصیلان آموزش‌عالی و عوامل جمعیتی و اجتماعی موثر بر آن. زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره 1، صص 83-104.
 54. ملامحمدی، آمنه. (1379). ارزیابی کیفیت برنامة‌درسی رشتة برنامه‌ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی.
 55. مهدی، رضا (1393). آینده‌شناسی آموزش‌عالی: راهبردها و پیامدهای سازگاری دانشگاه با محیط و جامعه. فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 1، پیاپی 91، صص 31-54.
 56. مومنی‌مهموئی، حسین؛ شریعتمداری، علی و نادری، عزت‌الله. (1387). برنامه‌درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی. پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، شماره 17‌، صص 129-156.
 57. میرعلیخانی، کریم؛ کبیری اصفهانی، محمد و علی وردی‌لو، هوشنگ. (1388). بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه و معرفی یک نمونه موفق در ایران. نشریه صنعت و دانشگاه، سال 2، شماره 3 و 4، 75-89.
 58. نجف بیگی، رضا. (1388). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: نشر ترمه، چاپ اول.
 59. نجف‌آبادی، محمد؛ محمدزاده، سعید؛ خسروی‌پور، بهمن و یزدان پناه، مسعود. (1393). عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان به استخدام: کاربردی از نظریه توسعه یافته رفتار برنامه‌ریزی شده. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، دوره 20، شماره، 4، صص 75-93.
 60. نصر، احمدرضا؛ جمالی زواره، بتول؛ نیلی، محمد رضا و آرمند، محمد. (1388). تبیین معیارهای نگارشی و ساختاری تألیف و تدوین کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته‌های علوم تربیتی، مشاوره و روان‌شناسی. نامه‌ی آموزش عالی، شماره 21‌، صص 31-49.
 61. نوذری، محمود. (1391). امکان اسلامی سازی و بومی سازی برنامه‌درسی رشته علوم‌تربیتی، مجله راهبرد فرهنگ، دوره 5، شماره 19، صص 139-168
 62. نوین‌فر، علی؛ دردانی، کمال و کرمدوست، نوروزعلی. (1391). بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی و روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، شماره 66، صص 145-167.
 63. هاشم‌نیا، شهرام؛ عمادزاده، مصطفی؛ صمدی، سعید و ساکتی، پرویز. (1388). روش‌های تجاری‌سازی در آموزش‌عالی و چالش‌های آن. فصلنامه انجمن آموزش‌عالی ایران، دوره 2، شماره 2، صص 35-57.
 64. وحیدشاهی، کورش؛ صالحی عمران، ابراهیم و ولی پور خواجه قیاسی، رقیه. (1391). مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران سال 1389. مجله ایرانی آموزش در علوم‌پزشکی، سال 12، شماره 2، صص 93-100.
 65. یغموری، سعید. (1388). بررسی مهارت‌های اشتغال‌زای بازارکار در آموزش‌عالی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازنداران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.
 66. یمنی دوزی سرخابی، محمد. (1380). در‌آمدی به عملکرد سیستم‌های دانشگاهی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
 67. یمنی دوزی سرخابی، محمد. (1391). کیفیت در آموزش‌عالی، تهران: انشارات سمت، چاپ اول.
 68. یمنی، دوزی سرخابی، محمد. (1382). برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی، نظریه‌ها و تجربه‌ها. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 69. Barrier, J. (2010). La Science en Projets. Regimes de Financement ET Reconfi gurations du Travail des Chercheurs Academiques. Le CAS des Sciences ET Technologies de l’Information ET de la Communication en France (1982–2006). PhD in Sociology, Sciences Po, Paris.
 70. Bozkurt, T. (2014). Thoughts about implementation of positive psychology in education and emerging leadership roles of counselors in the process. Cypriot Journal of Educational Sciences, 9 (3), 194-202.
 71. Bromage, A. (2006). The Management of Planned Change: An Interdisciplinary Perspective. In L. Hunt, A. Bromage & B. Tomkinson (Eds. ), The Realities of Change in Higher Education: Interventions to Promote Learning and Teaching (pp. 1-14). New York, NY: Routledge.
 72. Chan, Sh. J. & Lin, L. W. (2015). Massification of Higher Education in Taiwan: Shifting Pressure from Admission to Employment. Higher Education Policy, 28, 17–33.
 73. Chan, W. K. & Ngok, K. L. (2011). Accumulating human capital while increasing educational inequalities: a study on higher education policy in China. Asian Pacific Journal of Education 31(3), 293–310.
 74. Chapman, B & Doris, A. (2018). Modelling higher education financing reform for Ireland, Economics of Education Review, in press, corrected proof, Available online 19 June 2018.
 75. Chiang, C. H. (2013). Toward a universal higher education system: A case study of Taiwan. Quality & Quantity, 47(1), 411–420.
 76. Chou, C. P. (2012). Who benefi ts from the massifi cation of Taiwan’s higher education?—Editor’s preface. Chinese Education and Society, 45 (5/6), 3–7.
 77. De Moor, R. A. (1979). Changing Tertiary Education in Modern European Society, Strasbourg: Council for Cultural Cooperation.
 78. Duffy, F. M. , & Reigeluth, C. M. (2010). The school system transformation protocol. In F. M. Duffy (Ed. ), Dream! Create! Sustain! Mastering the art and science of transforming school systems (pp. 199-215). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 79. Fajar, A, Nurcahyo, A & Septi. , (2018). Soa System Architecture For Interconected Modern Higher Education In Indonesia, Procedia Computer Science, (135), 354-360.
 80. Gornitzka, A. , Kogan, M. , & Amaral, A. (Eds. ). (2005). Reform and change in higher education: Analysing policy implementation. Dordrecht: Springer.
 81. Guilbault, M. (2018). Students as customers in higher education: The (controversial) debate needs to end, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 40, Pages 295-298.
 82. Hanushek, E. , & Woessmann, L. (Eds. ). (2011). Handbook of economics of education. Amsterdam: North Holland.
 83. Institute for the 21st Century Education. (2005). Report on Chinese education development (Chinese Version). Beijing: Social Sciences Academic Press (China).
 84. Jacob, W, Neubauer, D, Ye, Huiyuan. (2018). financing trends in Southeast Asia and Oceania: Meeting the demands of regional higher education growth, International Journal of Educational Development, 58, 47-63.
 85. Johnstone, D. B. , & Marcucci, P. N. (2011). Financing higher education worldwide: Who pays? Who should pay? Baltimore: The Johns Hopkins University.
 86. Jonnaert, P. h. , Ettayebi, M. , & Defise, R. (2010). Curriculum şi competenţe: un cadru operational [Curriculum and competences: an operational framework]. Ed. ASCR, Cluj-Napoca.
 87. Kashkooli, M. D. (2014). The structure of Persian emotion lexicon: A prototype approach. Global Journal of Psychology Research. 4 (1), 08-18.
 88. Knight, J. , Quheng, D. , & Shi, L. (2017). China’s expansion of higher education: The labour market consequences of a supply shock. China Economic Review, 43,127-141.
 89. Kyui, N. (2016). Expansion of higher education, employment and wages: Evidence from the Russian Transition. Labour Economics, 39. 68–87.
 90. Kyvik, S. (2004). Structural changes in higher education systems in Western Europe. Higher Education in Europe, 29(3), 393–409.
 91. Maassen, P. , & Stensaker, B. (2010). The knowledge triangle, European higher education policy logics and policy implications. Higher Education, 61 (6), 757–769.
 92. Martin, B. R. (2003). The changing social contract for science and the evolution of the university. In: Geuna, A. , Salter, A. J. , Steinmueller, W. E. (Eds. ), Science and Innovation Rethinking the Rationales for Public Funding. Edward Elgar, Cheltenham, UK.
 93. Martini, M. , & Fabbris, L. (2017). Beyond Employment Rate: A Multidimensional Indicator of Higher Education Effectiveness. Social Indicators Research, 130 (1), 351-370.
 94. Massyrova, R. , Tautenbaeva, A. , Tussupova, A. , Zhalalova, A. , & Bissenbayeva, Zh. (2015). Changes in the Higher Education System of Kazakhstan. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 185, 49 – 53.
 95. Meek, V. L. , Goedegebuure, L. , Kivinen, O. & Rinne, R. (eds. ) (1996). The Mockers and Mocked: Comparative Perspectives on Differentiation, Convergence and Diversity in Higher Education. Oxford: Pergamon.
 96. Mendiola Alvarez, G. (2011). El fin de la bonanza. La educacion superior privada en Mexico en la primera decada Del siglo XXI (The end of abundance. Private higher education in Mexico in the first decade of the 21st century). Reencuentro (Reunion), 60, 10-29. Mexico: Universidad Autonoma Metropolitana – Xochimilco (Autonomous Metropolitan University, Xochimilco Campus).
 97. Minelli, E. , Rebora, G. , & Turri, M. (2012). Waiting for the Market: Where is the Italian, University System Heading? Higher Education Policy, 25 (1), 131–145.
 98. Moreland, N. (2004). Work-Related Learning in Higher Education. ESECT Research Fellow, FEBRUARY 2004 (SERIES 1).
 99. Musselin, Ch. , & Teixeira, P. N. (2014). Reforming Higher Education Public Policy Design and Implementation. Springer is part of Springer Science+Business Media (www. springer. com).
 100. Mycos. (2005, 2008). Report of Mycos: Graduate employment in China. www. mycos. com. cn.
 101. Neave, G. (2009). Institutional Autonomy 2010–2020. A tale of Elan – Two steps back to make one very large leap forward. In B. Kehm, J. Huisman, & B. Stensaker (Eds. ), Mapping the future of the European higher education area: Perspectives on a moving target (pp. 3–22). Rotterdam: Sense Publishers.
 102. Sa-Chaves, I. (2007). A qualidade da escola somos nos. In I. Sa-Chaves, (Org. ). Formação, Conhecimento e Supervisão: Contributos nas Áreas da Formação de Professores e de Outros Profissionais (pp. 21–30). Aveiro: Universidade de Aveiro.
 103. Schiller, D. , & Liefner, I. (2007). Higher education funding reform and university–industry links in developing countries: The case of Thailand, High Educ, 54, 543–556.
 104. Shi, X. , & Ma, Y. (2014). The role of research universities in national innovation system in China. In Y. CAI & J. Kivistö (Eds. ), Transformation of higher education in innovation systems in China and Finland (pp. 167–187). Tampere: Tampere University Press.
 105. Shin, J. , & Harman, G. (2009). New challenges for higher education: Asia-Pacifi c and global perspectives. Asia Pacifi c Education Review, 10 (1), 1–13.
 106. Shin, J. , & Kim, H. (2013). Tuition rising in competitions for a world-class university: Cost sharing or cost transfer? Asia Pacific. Journal of Educational Development, 2 (2), 1–11.
 107. Silva, p. , Lopes, B. , Costa, M. , Seabra, D. , & I. Melo, A. , Brito, E. , & Paiva Dias, G. (2016). Stairway to employment? Internships in higher education. Higher education, 72 (6). 703- 721.
 108. Suleman, F. (2016). Employability skills of higher education graduates: Little consensus on a much-discussed subject. 2nd International Conference on Higher Education Advances, HEAd´16, 21-23 June 2016, Available online at www. sciencedirect. com.
 109. Sun, W. (2011). A research on the education of university students’ view of employment under the situation of popularization of higher education (Chinese Version). Shanghai: East China Normal University, Master’s Dissertation of 2011 School Code 10269, Univ. ID. 51082. 965062 (p. 18).
 110. Szücs, F (2018). Research subsidies, industry–university cooperation and innovation, Research Policy, Volume 47, Issue 7, Pages 1256-1266.
 111. Teichler, U. (2009). Higher education and the world of work: Conceptual frameworks, comparative perspectives, empirical findings. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.
 112. Teichler, Ulrich. (2006). Changing Structures of the Higher Education Systems: The Increasing Complexity of Underlying Forces, Higher Education Policy, 19, (447–461).
 113. Teichler, Ulrich. (2015). Higher Education and the World of Work: The Perennial Controversial Debate, Mass Higher Education Development in East Asia, Springer International Publishing Switzerland 2015.
 114. Teixeira, P. & Dill, D. (2011). Introduction – The many faces of marketization in higher education. In P.
 115. Wang, S. & Huang, H. (2011). College graduate employment: Global problem and Chinese solution. In X. Shi & J. Yan (Eds), Higher education in globalist knowledge economy (pp. 99, 250–257). Beijing: Peking University Press.
 116. Wang, T. (2012). A Study on Structural Unemployment among University Graduates and Responsive Policies in China — an Employability Perspective. Beijing: China University of Political Science and Law Press.
 117. Watanabe, R. , & Keeres j. p. (2004). Vocational Education and Training Asia, kluwer, Academic publishers, India.
 118. Woo Lee, K. & Chung, M. (2015). Enhancing the link between higher education and employment. International Journal of Educational Development, 40, 19 –27.
 119. Xing, C, Yang, P. , & Li, Z. (2018). The medium-run effect of China's higher education expansion on the unemployment of college graduates, China Economic Review, Volume 51, Pages 181-193.
 120. Yang, L. (2018). Higher education expansion and post-college unemployment: Understanding the roles of fields of study in China, International Journal of Educational Development, 62, 62-74.
 121. Yang, S. , S. , (2012). Discussion: the achievement and tasks of Lee, Myung-bak regime’s higher education policy. Diagnose and future tasks of Korean higher education policy. Article presented at the spring conference of Korean higher education policy society.
 122. Yao, y. (2018). Does higher education expansion enhance productivity? Journal of Macroeconomics, 59, 169-194.
 123. Yeşilorman, M. , (2014). Sociology, Politics and Education in a Triangular Geometry of Political Education. Global Journal of Sociology, 4(1), 28-32.