رابطه ی علّی انطباق پذیری شغلی بر اساس خودکارآمدی شغلی و ویژگی های شخصیتی و میانجیگری بلوغ شغلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه/تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد. گروه مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشجوی دکتری مشاوره و راهنمایی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی علّی انطباق‌پذیری شغلی بر اساس خودکارآمدی شغلی و ویژگی های شخصیتی و میانجی‌گری بلوغ شغلی بین کارکنان اداره‌ی زندان‌های کرمانشاه، می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره زندان‌های کرمانشاه می‌باشد . تعداد 200 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از پرسشنامه های زیر استفاده گردید که عبارتند از الف: انطباق‌پذیری شغلی ساویکاس(2012) ب: خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت (1994ج: NEO و د: بلوغ شغلی ایزدی یزدان آبادی (1385) . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید . نتایج نشان داد بین ویژگی های شخصیتی با بلوغ شغلی، خودکارآمدی شغلی و انطباق پذیری شغلی وجود دارد . همچنین ویژگی های شخصیتی علاوه بر تأثیر مستقیم، از طریق متغیر بلوغ شغلی نیز بر متغیرهای انطباق پذیری شغلی و خودکارآمدی شغلی تأثیر دارد. همچنین مدل از برازش مناسبی برخوردار است  (p <0. 01)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causal relationship of job adaptability based on job self-efficacy and personality traits and career mediation

نویسندگان [English]

  • Aras Rasouli 1
  • farahnaz karami 2
  • afsaneh tajik 3
1 Assistant Professor of Azad University
2 Masters student. Consulting Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Phd student university of Tehran shomal Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the causal relationship of career adaptability based on work self-efficacy, personality traits and mediation of career maturity among employees of Kermanshah prison. The present study is a descriptive study of correlation and path analysis. The statistical population of this research includes all employees of Kermanshah prison. 200 employees were selected through convenience sampling. The following questionnaires were used to collect data; Savickas's Career Adapt-Abilities Scale: (2012); Riggs and Knight's Work SelfEfficacy Scale (1994) and Izadi Yazdani Abadi's Career Maturity (2006). Pearson correlation coefficient, regression, and path analysis were used to analyze the data. The results showed that there is a relationship between personality traits, career maturity, work self-efficacy, and career adaptability. Also, Personality traits, in addition to the direct effect, through career maturity variable have an effect on work self-efficacy and career adaptability. The model also has a good fit (p <0. 01)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Adaptability
  • Work Selfefficacy
  • Personality Traits
  • Career Maturity