بررسی تاثیر روانی رنگ پوشش ظاهری کارکنان مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی بر اشتیاق شغلی و عملکرد شغلی ایشان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 وابستگی سازمانی ندارد

چکیده

هدف: رنگ ها می توانند به شیوه‏ های مختلف، بر زندگانی ما تاثیر بگذارند و هر کدام به سبب تاثیر خود در ترشح میانجی های عصبی و تغییر شیمی خون، منبع مهمی از انرژی، به شمار روند.  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر روانی  رنگ پوشش ظاهری کارکنان مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی بر عملکرد و اشتیاق شغلی آنان بوده است.روش: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل و آزمایش می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان تحت پوشش اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان بودند که تعداد 30 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (N=15) و کنترل (N=15) گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه جهت سنجش عملکرد شغلی (پاترسون) و اشتیاق شغلی (اوتریچ) بود.یافته ها: یافته ها نشان داد تغییر رنگ پوشش ظاهری کارکنان بر اشتیاق شغلی آنان با اندازه اثر 37/0%، تاثیر  داشت اما بر عملکرد شغلی آن ها تاثیر نداشته است.نتیجه گیری: چنین نتیجه گیری شد که تغییر رنگ پوشش می تواند بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیر مثبت داشته باشد.کلیدواژه ها: .

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Psychological Effect of the Staff`s Uniform Color of the Public Libraries and Information Centers on the Their Job Engagement and Job Performance

چکیده [English]

Aim: Colors may have fundamental effects by different ways on our life and each color is a main source of energy based on its chemical and psychological character. The aim of this study was to investigate psychological effect of personnels’ uniform of a public library on their job performance and job engagement.
Methods: This study was an applied study based on quasi experimental and is associated with pretest, protest, control group and examination. Statistical sample of this study was comprised of Esfahan administration public library staff that total of 30 people were selected for accessible sampling. The sample was randomly selected and assigned into two exam groups such test group (N=15) and control group (N=15). Research tools was consisted of two guestionnaires including Paterson job performance and Utrecht job engagement.
Results: The findings was analyted bye SPSS/PC version 19. Findings have shown that staffs uniform changing color has impact on their job engagement and that impact percentages are 0.37%, but it has no relationship with their job performance.
Conclusion: Therefore it can be suggested that personnel uniform changing color can has positive effect on their job engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job performance- job engagement- library staff-psychology of color-unifor
اد، ژرارد. (1369). رنگ ها برای سلامتی شما. ترجمه ساعد زمان. تهران: فقیه.
ایتن، جوهانز. (1367). کتاب رنگ. ترجمه محمد حسین حلیمی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
صالح صدیق پور، بهرام. (1378). انتخاب رنگ مناسب برای فضای آموزشی. تهران: سازمان نو سازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.
علی اکبر زاده، مهدی. (1373). رنگ و تربیت. تهران: مؤلف.
غلامیان، هادی. (1392). بررسی تاثیر روانی رنگ و رنگ کاری بر دکوراسون داخلی. از سایت فورس مبل. بازیابی 25 بهمن 1392، آدرس دسترسی: http://www.forestmobl.com/fa/article/21
قربانی، بیژن. (1383). تأثیر رنگ در فعالیت‏های آموزشی دانش‌آموزان. فصلنامه آموزه، 23 (2)، 32-31.
گریفین، مورهد. (1383). رفتار سازمانی. ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده. تهران: مروارید.
لوشر، ماکس. (1370). روان شناسی رنگ ها. ترجمه لیلا مهراد پی. تهران: حسام.
لوشر، ماکس. (1388). روان شناسی رنگ ها: با آزمایش انتخاب رنگ شخصیت خود را بهتر بشناسید. ترجمه ویدا ابی زاده. تهران: درسا.
Gibbons, J. (2006). "Employee Engagement" A Review of Current Research and Its Implications. New York: The Conference Board.
Mehta, R. & Zhu, R. (2009). Blue or Red? Exploring the Effect of Color on Cognitive Task Performances. Science. 323 (5918). 1226-1229. From Sciense. Data Access: 11 March 2014. Available at: http://www.sciencemag.org/content/323/5918/1226
Scargall, H. (1999). color: unsuspected influence. Library Talk. 7 (12). 11-12.