بررسی رابطه بین انواع پاداش و رضایت شغلی پرسنل- مطالعه موردی: بانک گردشگری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه صنایع، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

محققان تلاش می‌کنند مولفه‌های مختلف و تاثیرگذار بر رضایت شغلی را شناسایی کرده تا تاثیر مولفه‌های نسبتا مهم را اندازه گیری نمایند. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارائی و ایجاد انگیزش و نگرش مثبت در پرسنل نسبت به کارشان می‌باشد، که نهایتا باعث ایجاد وفاداری و ماندگاری کارکنان در سازمان ها می شود. از این‌رو شناسایی عواملی که موجب افزایش رضایت می شود حائز اهمیت بالایی بوده که در این مقاله به بررسی یکی از روش های تاثیرگذار بر رضایت کارکنان پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر انواع پاداش بر رضایت شغلی کارکنان در بانک گردشگری صورت گرفت. روش تحقیق بخش کمی از نوع همبستگی؛ طرح معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک گردشگری در ایران می‌باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بدین ترتیب از حجم جامعه 1207 نفری، تعداد 292 نفر برای نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده‌ها از پرسشنامه انواع پاداش هلریگل و همکاران (1995) و با هدف سنجش انواع پاداش بر رضایت پرسنل استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها از طریق متخصصین مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها نیز از طریق آلفای کرونباخ به مقدار 939/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان‌داد که پاداش های مالی؛ پاداش های مکمل؛ پاداش‌های اجتماعی/ بین فردی؛ پاداش‌های حاصل از کار، پاداش های خود‌‌اداره شونده و نمادهای وضعیتی با پاداشی که منجر به رضایت شغلی در پرسنل می‌شود، رابطه معنی‌داری دارد. همچنین پاداش‌ اجتماعی/ بین فردی بیشترین میزان همبستگی با عامل پاداشی را دارند که منجر به رضایت‌مندی در کارکنان می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Reviewing the Relationship between the Types of Rewards and the Job Satisfaction of Personnel- Case Study: Tourism Bank

نویسنده [English]

 • Seyed Shahabeddin Hosseini
Department of Industrial Engineering, E-Campus Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The researchers are to identify the impact of various elements which influence the personnel satisfaction and focus on the most important factors. Job satisfaction is one of the most important elements which can increase the proficiency, motivation and positive attitude of the employees regarding their jobs and this important factor can lead to the fidelity and permanence of organizations' personnel. Considering these matters, determining the factors which increase the personnel satisfaction is of special importance so in this paper the researcher studies the impact of different rewards on the personnel satisfaction of Tourism Bank. In quantitative section of this study, unity research method is used; Structural Equations Design. The personnel of Tourism Bank of Iran consist the statistical society, simple random sampling is utilized as the sampling method and for determining the sample size of the present study, the researcher relies on Cochran Formula. From 1207 persons of statistical society, 292 persons are chosen as study samples. For data collecting tools the researcher uses the questionnaire of the types of rewards Hellriegel et al. (1995) to evaluate the impact of the reward types on the personnel satisfactions. The professionals authenticate the validity of these questionnaires and the permanence of the questionnaires is calculated 0/939 by utilizing Cronbach's Alpha. Analyzing the research data shows that financial, complementary, social/interpersonal, job, autonomy rewards and job design can increase the job satisfaction in the employees so there is a close relationship between these rewards and personnel satisfaction. Among the mentioned rewards, social/interpersonal rewards are of the most impact on job satisfaction of the personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resources Management_ Job Satisfaction_ Reward_ Reward Management_ Reward System
 1. - باستانی، پیوند و مصطفایی، داوود و صادقی فر، جمیلو کریمی، سمانه و حمیدی، حجت. (1394). عوامل تاثیر‌گذار بر رضایتمندی کارکنان طبق مدل اسمیت- کندال- هالین در بیمارستان آموزشی: یک مطالعه موردی. فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 1(2)، 167-176.
 2. - بهروان، حسین و سعیدی، رقیه. (1387). رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال 1386. مجله علوم اجتماعی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد). 5(2). 155-177.
 3. - جهاندیده، احسان. (1389). ارزیابی روش های پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 4. - رامین مهر، حمید و چارستاد، پروانه. (1392). روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل). تهران: نشر ترمه.
 5. - رفیعیان، امید. (1395). تاثیر پاداش و جو سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت های خدمت محور. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 6. - زلفی، سمانه. (1394). پیش بینی رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان بانک ملت بر اساس ویژگی های شخصیتی از دیدگاه یونگ. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. - سعادت، اسفندیار. (1395). مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت.
 8. - شهبازی، محمد و علی اکبری، آرش و اسعدی، علی و جواهری کامل، مهدی. (1387). تاثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان. دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 5(19)، 25-47.
 9. - عابدی، احمد. (1387). بررسی رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکده نظامی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، شماره 1، 149-175.
 10. - قنبری، علیرضا. (1394). مطالعه تاثیرات پاداش بیرونی و پاداش درونی بر رضایت شغلی کارکنان: مطالعه موردی در صنایع فلزی استان فارس. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز، دانشگاه پیام نور نکا.
 11. - محبی فر، رفعت و خدابخشیان، محمود، رفیعی، سیما. (1395). تاثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی انگیزش در بیمارستان های آموزشی شهر قزوین. فصلنامه پژوهش های سلامت محور، 2(3)، 223-232.
 12. - Abbas, Q., Khan, M. A., & Hussain, J. (2017). Relationship between Types of Rewards and job Satisfaction of Employees: Evidence from Khyber Pakhtunkhwah. Pakistan Business Review, 18(4), 829-847.
 13. - Ali, R., & Ahmed, M. S. (2009). The impact of reward and recognition programs on employee’s motivation and satisfaction: an empirical study. International review of business research papers, 5(4), 270-279.
 14. - Al-shaibah, M., & Habtoor, N. (2015). Reward system and job satisfaction: A conceptual review. Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies, 4(4), 137-141.
 15. - Athar W., Umair B. et al. (2014). Factors Influencing Job Satisfaction and Its Impact on Job Loyalty: International Journal of Learning & Development, 141-161.
 16. - Bustamam, F. L., Teng, S. S., & Abdullah, F. Z. (2014). Reward management and job satisfaction among frontline employees in hotel industry in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, 392-402.
 17. - Chandan, Jet. (1994). Organizational Behavior, New Delhi: Vikas Publishing House pvt. Ltd.
 18. - Chen, F., Yang, M., Gao, W., Liu, Y., & De Gieter, S. (2015). Impact of satisfactions with psychological reward and pay on Chinese nurses' work attitudes. Applied Nursi
 19. - Danish, R. Q., & Usman, A. (2010). Impact of reward and recognition on job satisfaction and motivation: An empirical study from Pakistan. International Journal of Business and Management, 5(2), 159.
 20. - Huang, Y. (2016). Monetary Rewards and Job Satisfaction: A Comparison between the United States and China. Journal of Management Research, 8(3), 1-14.
 21. - Khan, N., Waqas, H., & Muneer, R. (2017). Impact of Rewards (Intrinsic and extrinsic) on Employee Performance with Special Reference to Courier Companies of City Faisalabad, Pakistan. International Journal of Management Excellence, 8(2), 937-945.
 22. - Irshad A. (2016). Impact of Extrinsic Rewards on Employees Performance. Journal of Global Economics, 4(3), 2-4.
 23. - Luthans. F. (1998), Organizathonal Behavior. 8th Edition. New York: MC Graw-hill International Edition.
 24.  Motowidlo, J. S. (2003). Job Performance. Handbook of Psychology, Industrial and Organizational Psychology, 12, pp. 39-55.
 25. - Taufek, F. H. B. M., Zulkifle, Z. B., & Sharif, M. Z. B. M. (2016). Sustainability in Employment: Reward System and Work Engagement. Procedia Economics and Finance, 35, 699-704.