نقش وسواس در رشد مسیر شغلی، تصمیم‌گیری شغلی و هویت شغلی دانشجویان

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-20

10.48308/jcoc.2022.100620

فاطمه سلطان زاده جزی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ احمد صادقی


بررسی تأثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر قابلیت استخدام دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 9-32

بتول تدین چهارسوقی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


آیا مولفه‌های سلامت روان‌شناختی محیط کار پیش‌بینی‌کننده ابعاد بیگانگی شغلی هستند؟

دوره 7، شماره 23، تیر 1394، صفحه 9-27

علی مهداد؛ ایران مهدیزادگان؛ مریم سوسن آبادی


بررسی نقش تعدیل‌گر حمایت اجتماعی و ارتباط آن با استرس و رضایت شغلی کارکنان منطقه‌ی فراساحلی پارس جنوبی

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 9-28

شهناز طباطبایی؛ سیمین حسینیان؛ میثم متاجی؛ اعظم ملکی؛ مریم بحرینی؛ زیاد دهقان


آرزوهای شغلی کودکان پیش‌دبستانی و دبستانی شهر اصفهان

دوره 8، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 9-28

فاطمه سمیعی؛ ایران باغبان؛ محمد رضا عابدی؛ سیمین حسینیان


بررسی کفایت شاخص‌های روانسنجی مقیاس بهزیستی کارکن

دوره 8، شماره 27، تیر 1395، صفحه 9-29

نوری کعب عمیر؛ فاطمه شنبدی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی


اثربخشی محدودیت و سازش بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی

دوره 8، شماره 28، مهر 1395، صفحه 9-28

اشرف السادات شریفی؛ عبداله شفیع‌آبادی؛ مهدی زارع بهرام آبادی


بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش های مسیر شغلی بی مرز

دوره 8، شماره 29، دی 1395، صفحه 9-28

راضیه امینی شلمزاری؛ پریسا نیلفروشان


تاثیر ایفای نقش و شباهت تمرین‌های شبیه‌سازی در کانون‌های ارزیابی وظیفه‌محور و بعدمحور در عملکرد کارکنان

دوره 9، شماره 33، دی 1396، صفحه 9-32

نرگس السادات مرتضوی؛ حمیدرضا عریضی؛ زهره موسوی؛ عباس عباسپور


تاب آوری مسیر شغلی زنان : نقش انطباق پذیری و خودکار آمدی ‏

دوره 10، شماره 34، فروردین 1397، صفحه 9-22

رویا نظری؛ فیض الله افرازی زاده؛ امیر حسن کوهی؛ سید رضا فاضلی؛ رضا بیرامی


سیر رشد اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان کارشناسی

دوره 11، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 9-24

10.29252/jcoc.11.1.9

حمیده عبدالحسینی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ سیمین حسینیان


شیوع اعتیاد به کار در بین کارکنان بیمارستان: نقش دلبستگی به خدا و معنویت در کار

دوره 11، شماره 40، مهر 1398، صفحه 9-32

10.29252/jcoc.11.3.9

سعید آریاپوران؛ محمد مرادی؛ مهرنوش گرجی چالسپاری


طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی

دوره 12، شماره 43، تیر 1399، صفحه 9-32

10.52547/jcoc.12.2.9

طیبه جعفری؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش؛ عباس عباسپور؛ جلیل یونسی


طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شادکامی در کار

دوره 12، شماره 42، فروردین 1399، صفحه 9-30

10.52547/jcoc.12.1.9

نسرین ارشدی؛ امیر فردوسی زاده؛ عبدالکاظم نیسی


بررسی اثربخشی برنامه درسی کارآفرینی شاخه کاردانش آموزش متوسطه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389

محبوبه عارفی؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ سعیده نساج