اثر ارزش‌های کاری برجهت‌گیری مسیر شغلی متنوع و بدون مرز با نقش میانجی شخصیت نیروی کار (موردمطالعه: شرکت نرم‌افزاری همکاران سیستم)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

2 هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه لرستان

3 کارشناس ارشد مدیریت - دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ارزش‌های کاری بر جهت‌گیری‌های مسیر شغلی متنوع و بدون مرز است. روش پژوهش توصیفی، پیمایشی و از نوع کاربردی بوده و برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه سوپر (1991)، برای سنجش متغیر ارزش‌های کاری، پرسشنامه مک کریوکاستا (1997)، برای سنجش شخصیت کاری و برای سنجش جهت‌گیری مسیر شغلی از پرسشنامه بریسکو و همکاران (2006) استفاده‌ شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه مهندسان دارای قرارداد کار معین با شرکت همکاران سیستم که حجم آن‌ها 950 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان 274 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جهت تعیین روایی پرسشنامه­ها از نظرات کارشناسانه و تخصصی صاحب­نظران و برای تعیین پایایی پرسشنامه­ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل­سازی ساختاری و نرم­افزار PLS استفاده شد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان‌دهنده آن است که ارزش‌های کاری سرمایه‌های انسانی هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق متغیر میانجی شخصیت کاری بر جهت‌گیری‌های مسیر شغلی متنوع و بدون مرز اثرگذار است.کلید واژه­ها: ارزش‌های کاری، مسیر شغلی متنوع، مسیر شغلی بدون مرز، شخصیت کاری.  The purpose of the study is the effect of work values on the protean and boundary less career orientations.  The research method was descriptive, survey and applied. For collecting data, the Super Questionnaire (1991) used to measure the variables of work values, McCryakast's (1997) questionnaire to measure the personality of the workforce, and to measure the career path orientation from Briscoe et al (2006). The statistical population of this research consisted of all engineers with a specified contract with the system partners of whom 950 people were employed, using the Morgan table, 274 of them were selected as samples. In order to determine the validity of the questionnaires were used of the expert and professional opinions of the experts and to determine the reliability of the questionnaires was used of Cronbach's alpha method. Structural modeling and PLS software were used to analyze and test the research hypotheses. The results of the structural equation modeling show that the work values of human capitals investment both directly and through the mediator variable of the personality of the workforce influences the protean and boundary less career orientations.Keywords: work values, protean career  boundary less career, personality of the workforce 

عنوان مقاله [English]

The effect of work values on the diverse career paths without boundaries Mediator of the Personnel of the Workforce

نویسندگان [English]

  • resa sepahvand 1
  • mohsen arefnezhad 2
  • zahra ghorbani 3
1 Associate Professor, Department of Management, Lorestan University
2 Assistant Professor, Department of Management, Lorestan University
3 Master of Management Allameh University
چکیده [English]

Increasing competition and shortening the product life cycle has exacerbated the atmosphere of innovation and learning. This phenomenon has led to a shift in the value of human capital and the abandonment of traditional and organizational career paths and the emergence of new and personalized career paths, as diverse as without borders. The purpose of this paper is to examine the effect of working values ​​on the diverse and unlimited boundary paths. The statistical population of this research consisted of all engineers with a fixed-term contract with a system of contributors whose volume was 950 people, using the Morgan table, 274 of them were selected as samples. The research method was descriptive, survey, and applied. For collecting data, questionnaire of Super Questionnaire (1991) was used to measure the variables of work values, McChrystal's (1997) questionnaire for assessing worker's personality and to measure job orientation from the Bricks questionnaire. Et al. (2006). Structural modeling and PLS software were used to analyze and test the research hypotheses. The results of the structural equation modeling show that the value of human capital works both directly and through the mediating variable of the personality of work on the diversification of the various business paths without boundaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Values ​​- Varied Career Paths
  • Job Paths Without Borders
  • Work Personality
ارتیامی، روشنک (1389). بررسی رابطه انواع تطبیق در محیط کار با موفقیت کار راهه، سازگاری کار راهه و هویت سازمانی در شرکت گاز پایان نامه، کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
امیرتاش، علی محمد؛ مظفری، امیراحمد؛ مهری، کاظم و چنانی، حمید (1390)، مقایسه لنگرهای شغلی و تعهد سازمانی بین اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی ایران،.130- فراسوی مدیریت، سال 5، ش 17، صص 111
خنیفر، حسین، زارعی متین، حسن، حسن زاده، محمدصادق (1391). ارائه مدل مفهومی ارزشهای کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دروره دهم، شما اول. صص 64-96
خنیفر، حسین، مقیمی، سیدمحمد، جندقی، غلامرضا، طاهری، فاطمه و سیار ابوالقاسم (1388). شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه‌ی مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی شخصیت در دانشگاه علوم پزشکی قم). نشریه مدیریت سلامت (37) 12
رضائیان، علی. حاتمی، سکینه. دستیار، حسن. (1390). ارتباط بین مدیریت مسیر پیشرفت شغلی و رضایت از مسیر پیشرفت شغلی. مجله طب نظامی. دوره 13.221- شماره 14.
Abessolo,M, Hirschi ,A, Rossier ,J, (2017) "Work values underlying protean and boundary less career orientations", Career Development International, Vol. 22 Issue: 3, doi: 10.1108/CDI-10-2016-0167
Arnold, J. and Cohen, L. (2008), "The psychology of careers in industrial-organizational settings: A critical but appreciative analysis", International Review of Industrial-Organizational Psychology, Vol. 23, pp. 1-44.
Arthur, M. B. & Rousseau, D. M. (1996). The boundary less career: A new employment principle for a new organizational era. New York, NY: Oxford University Press.
Arthur, M. B. Khapova, S. N. & Wilderom, C. P. M. (2005), Career success in a boundary less career world. Journal of Organizational Behavior, 26, 177–202.
Ballout, H. (2007). “Career Success: The effects of human capital,person-environment fit and organizational support”, Journal ofManagerial Psychology, 22, (8), pp. 741-765.
Baruch, Y. (2006), "Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints", Human Resource Management Review, Vol. 16, No. 2, pp. 125-38.
Bauman, Z. (2007), Liquid times: Living in an age of uncertainty, Polity Press, Cambridge.
Bozionelos N(2003) . The big five of personality and work involvement Journal of Managerial Psychology; 19(1): 69-81.
Briscoe, J.P. and Hall, D.T. (2006), "The interplay of boundary less and protean careers: Combinations and implications", Journal of Vocational Behavior, Vol. 69, No. 1, pp. 4-18.
Dawis, R.V. and Lofquist, L.H. (1984), A psychological theory of work adjustment, University ofMinnesota Press, Minneapolis.
DeFillippi, R.J. and Arthur, M.B. (1996), "Boundary less contexts and careers: A competency based perspective", in Arthur, M.B. and Rousseau, D.M. (eds), The boundary less career, Oxford University Press, New York, NY, pp. 116-31.
Gubler, M., Arnold, J. and Coombs, C. (2014), "Reassessing the protean career concept: Empirical findings, conceptual components, and measurement", Journal of Organizational Behavior, Vol. 35, No. 1, pp. 23-40.
Gubler, M., Arnold, J. and Coombs, C. (2014), "Reassessing the protean career concept: Empirical findings, conceptual components, and measurement", Journal of Organizational Behavior, Vol. 35, No. 1, pp. 23-40.
Hall, D. T. (2002), Careers in and out of organizations. Thousand Oaks: Sage Publications.
Hall, D.T. (2004), "The protean career: A quarter-century journey", Journal of Vocational Behavior, Vol. 65, No. 1, pp. 1-13.
Jin, J. and Rounds, J. (2012), "Stability and change in work values: A meta-analysis of longitudinal studies", Journal of Vocational Behavior, Vol. 80, No. 2, pp. 326-39.
Leuty, M.E. and Hansen, J.-I.C. (2011), "Evidence of construct validity for work values", Journal of Vocational Behavior, Vol. 79, No. 2, pp. 379-90. Lofquist,
Lyons, sean (2003), An exploration of generational values in life and at work, A thesis submitted to the faculty of graduate studies and research in partial fulfillment of the requirement for the degree of doctor of philosophy, management, Ottawa.
Maguire, H. (2002), Psychological contracts: Are they still relevant? Career Development International, 7(3).
McCrae, R.R. and Costa, P.T.J. (1997), “Personality trait structure as a human universal”, American Psychologist, Vol. 52 No. 5, pp. 509-16.
Niles, S. G. Herr, E. L. & Hartung, P. J. (2002). Adult career concerns in contemporary society. In S. G. Niles (Ed.), Adult career development: Concepts, issues and practices (3rd ed. pp. 2e18). Columbus, OH US: National Career Development Association.
Rounds, J.B. and Jin, J. (2013), "Nature, importance, and assessment of needs and values", in Brown, S.D. and Lent, R.W. (eds), Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work, 2 edn, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, pp. 417-48.
Rounds, J.B., Henley, G.A., Dawis, R.V., Lofquist, L.H. and Weiss, D.J. (1981), Manual for the Minnesota Importance Questionnaire: A measure of vocational needs and values, Department of Psychology, University of Minnesota, Minneapolis, MN.
Schroeder RG.(2001). The impact of various factors on the personality, job satisfaction and turnover intentions of professional accountants. Managerial Auditing Journal, 16(4): 234-45.
Sullivan, S.E. and Arthur, M.B. (2006), "The evolution of the boundary less career concept: Examining physical and psychological mobility", Journal of Vocational Behavior, Vol. 69, No. 1, pp. 19-29.
Sullivan, S.E. and Baruch, Y. (2009), "Advances in career theory and research: A critical review and agenda for future exploration", Journal of Management, Vol. 35, No. 6, pp. 1542-71.
Super, D.E. (1991), Manuel du questionnaire des value’s professional’s, Editions du Centre de Psychologies Applique, Paris.
Van der Heijde, C. M., & Van der Heijden, B.I.J.M. (2006).Acompetence Based and multidimentional operationalization andmeasurement of employability.HRM, 45(3), 449-476.