نقش نظارت توهین‌آمیز بر تنش شغلی و انحراف کارکنان بانک‌های منتخب شهرستان نجف‌آباد با نقش میانجی خودتنظیمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش نظارت توهین‌آمیز بر تنش شغلی و انحراف کاری کارکنان بانک‌های منتخب شهرستان نجف‌آباد با نقش میانجی خود تنظیمی است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل 435 نفر از کارکنان بانک‌های منتخب شهرستان نجف‌آباد می‌باشد که براساس جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 217 نفر به شیوه تصادفی در دسترس از بین آنان انتخاب شده‌اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش نیز از پرسشنامه‌های؛ نظارت توهین‌آمیز تپر (2000)، خودتنظیمی تنگنی و همکاران (2004)، تنش شغلی هاوس و ریزو (1972) و انحراف کاری بنت و رابینسون (2000) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تائید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که نظارت توهین‌آمیز بر انحراف کاری کارکنان تاثیرگذار است. همچنین نظارت توهین‌آمیز به‌طور غیرمستقیم  و از طریق خودتنظیمی بر تنش شغلی کارکنان تاثیرگذار می باشد که نشان دهنده نقش میانجی خودتنظیمی است. نتیجه‌گیری: نظارت توهین‌آمیز یکی از عوامل افزایش دهنده تنش و انحراف در کارکنان قلمداد می شود. زمانی کارکنان می‌توانند خود را از تنش یا انحراف کاری مصون نگه دارند که مهارت‌های خود تنظیمی را کسب کرده باشند. از آنجایی که نقش میانجی خود تنظیمی مورد تایید قرار گرفته است، از این‌رو کارکنان می‌توانند با بهره‌گیری از خود تنظیمی اثرات مخرب نظارت توهین‌آمیز را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of abusive supervision on job tension and employees deviance of selected banks in Najafabad city, mediation by self-regulation role

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hakkak
 • raziyeh montazeri najafabadi
Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of abusive supervision on job tension and deviance among employees of selected banks in Najaf Abad city with their self-regulatory mediator role.
Methodes: The statistical population of the study is 435 employees from selected banks in Najafabad city. They was selected randomly based on the Morgan table, a sample of 217 people from among them. To measure the variables of the research, Tepper’s (2000) abusive supervision questionnaire and Tangney’s (2008) self-regulation questionnaire, House and Rizzo’s (1972) job tension questionnaire and Bennett and Robinson’s (2000) job devince questionnaire were used. Reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha. Structural equation modeling and PLS software were used to analyze the data.
Results: The results of the research showed that abusive supervision has an effect on employee deviation. Also, abusive supervision is indirectly affected on job tension by employee self-regulation.
Conclusion: abusive supervision is one of the factors that increase tension and deviation in the employees. Employees can protect themselves from tensions or deviations when have acquired self-regulation skills. Therefore, employees can use self-regulation to reduce abusive supervision destructive effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • job deviance
 • job tension
 • self-regulation
 • abusive supervision
 1. جوادی، وحید.؛ خامسان، احمد و راستگومقدم، میترا. (1395). نقش واسطه‌ای خودتنظیمی در رابطه بین سبک‌های تفکر و اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه بیرجند. فصلنامه روانشناسی شناختی. 4(4).
 2. داوری، ع و رضازاده، آ. (1393). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، ص 208-210.
 3. فتاحی‌اردکانی، حسین. و امینی‌خواه، محمدحسین. (1396). رابطه موارد اسنرس‌زای شغلی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت گاز. دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. 2(2).
 4. گل‌پرور، محسن.؛ واثقی، زهرا؛ و اشجع، آرزو. (1393). تبیین رابطه استرس شغلی ب بیگانگی شغلی و رفتارهای انحرافی براساس نقش تعدیل‌کننده اسناد شناختی به علل استرس. روانشناسی معاصر. 9(1).
 5. محمدی‌ریزی، سهیلا.؛ کردی، معصومه؛ و شاکری، محمدتقی. (1391). بررسی ارتباط تنش شغلی با رضایت از شغل در ماماهای شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی شهر مشهد در سال 1390. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 15 (31).
 6. Ashforth, B. E. (1997). Petty tyranny in organizations: A preliminary examination of antecedents and consequences. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 14(2), 126-140.
 7. Bandura, A. (2009). Social cognitive theory of mass communication. In Media effects (pp. 110-140). Routledge.
 8. Bandura, A., & Locke, E. A. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited. Journal of applied psychology, 88(1), 87.
 9. Baumeister, R. F. (2003). Ego depletion and self‐regulation failure: A resource model of self‐control. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 27(2), 281-284.
 10. Baumeister, R. F., Gailliot, M., DeWall, C. N., & Oaten, M. (2006). Self‐regulation and personality: How interventions increase regulatory success, and how depletion moderates the effects of traits on behavior. Journal of personality, 74(6), 1773-1802.
 11. Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The strength model of self-control. Current directions in psychological science, 16(6), 351-355.
 12. Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of applied psychology, 85(3), 349.
 13. Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2003). The past, present, and future of workplace deviance research.
 14. Carlson, D., Ferguson, M., Hunter, E., & Whitten, D. (2012). Abusive supervision and work–family conflict: The path through emotional labor and burnout. The Leadership Quarterly, 23(5), 849-859.
 15. Emerson, R. M. (1972). Exchange theory, part I: A psychological basis for social exchange. Sociological theories in progress, 2, 38-57.
 16. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics.
 17. Hershcovis, M. S., Reich, T. C., Parker, S. K., & Bozeman, J. (2012). The relationship between workplace aggression and target deviant behaviour: The moderating roles of power and task interdependence. Work & Stress, 26(1),1-20.
 18. Hershcovis, M. S., Turner, N., Barling, J., Arnold, K. A., Dupre, K. E., Inness, M., ... & Sivanathan, N. (2007). Predicting workplace aggression: a meta-analysis. Journal of applied Psychology, 92(1), 228.
 19. House, R. J., & Rizzo, J. R. (1972). Role conflict and ambiguity as critical variables in a model of organizational behavior. Organizational behavior and human performance, 7(3), 467-505.
 20. Hurley, P. J. (2015). Ego depletion: Applications and implications for auditing research. Journal of Accounting Literature, 35, 47-76.
 21. Kernan, M. C., Watson, S., Fang Chen, F., & Gyu Kim, T. (2011). How cultural values affect the impact of abusive supervision on worker attitudes. Cross Cultural Management: An International Journal, 18(4), 464-484.
 22. Lanaj, K., Johnson, R. E., & Barnes, C. M. (2014). Beginning the workday yet already depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 124(1), 11-23.
 23. Lian, H., Ferris, D. L., & Brown, D. J. (2012). Does power distance exacerbate or mitigate the effects of abusive supervision? It depends on the outcome. Journal of Applied Psychology, 97(1), 107.
 24. McAllister, C. P., Mackey, J. D., & Perrewe, P. L. (2018). The role of self‐regulation in the relationship between abusive supervision and job tension. Journal of Organizational Behavior, 39(4), 416-428.
 25. Mitchell, M. S., & Ambrose, M. L. (2007). Abusive supervision and workplace deviance and the moderating effects of negative reciprocity beliefs. Journal of Applied Psychology, 92(4), 1159.
 26. Nandkeolyar, A. K., Shaffer, J. A., Li, A., Ekkirala, S., & Bagger, J. (2014). Surviving an abusive supervisor: The joint roles of conscientiousness and coping strategies. Journal of Applied Psychology, 99(1), 138.
 27. Pundt, A., & Schwarzbeck, K. (2017). Abusive Supervision from an Integrated Self‐Control Perspective. Applied Psychology.
 28. Robinson, S. L., & Bennett, R. J. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. Academy of management journal, 38(2), 555-572.
 29. Tangney, J. P., BOONE, A. L., & BAUMEISTER, R. F. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. In Self-Regulation and Self-Control (pp. 181-220). Routledge.
 30. Tepper, B. J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of management journal, 43(2), 178-190.
 31. Tepper, B. J. (2007). Abusive supervision in work organizations: Review, synthesis, and research agenda. Journal of management, 33(3), 261-289.
 32. Tepper, B. J., Carr, J. C., Breaux, D. M., Geider, S., Hu, C., & Hua, W. (2009). Abusive supervision, intentions to quit, and employees’ workplace deviance: A power/dependence analysis. Organizational behavior and human decision processes, 109(2), 156-167.
 33. Thau, S., Bennett, R. J., Mitchell, M. S., & Marrs, M. B. (2009). How management style moderates the relationship between abusive supervision and workplace deviance: An uncertainty management theory perspective. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108(1), 79-92.
 34. Vohs, K. D., Baumeister, R. F., Schmeichel, B. J., Twenge, J. M., Nelson, N. M., & Tice, D. M. (2018). Making choices impairs subsequent self-control: A limited-resource account of decision making, self-regulation, and active initiative. In Self-Regulation and Self-Control (pp. 45-77). Routledge.
 35. Wheeler, A. R., Halbesleben, J. R., & Whitman, M. V. (2013). The interactive effects of abusive supervision and entitlement on emotional exhaustion and co‐worker abuse. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 86(4), 477-496.
 36. Wu, T. Y., & Hu, C. (2013). Abusive supervision and subordinate emotional labor: The moderating role of openness personality. Journal of Applied Social Psychology, 43(5), 956-970.
 37. Zhang, Y., & Bednall, T. C. (2016). Antecedents of abusive supervision: A meta-analytic review. Journal of Business Ethics, 139(3), 455-471.
 38. Zimmer, B. (1989). A social cognitive view of self-regulated learning. Journal of Educational Psychology, 81(3), 329-339.