اثربخشی محدودیت و سازش بر فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسنادپزشکی سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیارمرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون (GTCC)[1] بر مؤلفه‌های فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران بود.روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی و طرح تحقیق پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان واحد اسنادپزشکی شهر تهران (420 نفر) را شامل شد که از میان کسانی که به پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش پاسخ دادند، 30 نفر به شیوه تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی دردو گروه 15نفری، گروه آزمایشی با رویکرد آموزشی GTCC و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایشی در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با رویکرد گاتفردسون تحت آموزش قرار گرفتند. فرسودگی شغلی مشارکت کنندگان پس از اجرای مداخله اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: داده‌ها به وسیله تحلیل کواریانس و کواریانس تک متغییری تجزیه و تحلیل شدند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که رویکرد محدودیت و سازش بر بهبود مولفه‌های فرسودگی شغلی (تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت، عملکرد شخصی) موثر بود. 

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Circumscription & Compromise Pattern on the Burnout among the Medical Documents Staff of the Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • ASHRAF ALSADAT SHARIFI 1
  • ABDOLLAH SHAFIABADI 2
  • Mahdi Zar Bahram Abadi 3
1 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Assistant professor of the Center for Humanities Research and Development, affiliated to the Organization of Studies and Compilation of the Humanities Textbooks (Samt)
چکیده [English]

Abstract:
Aim: The aim of this research was determines effectiveness of training Gottfredson theory of circumscription and compromise (GTCC) on the burnout among the medical documents staff of the Social Security Organization in Tehran.
Methods: The research was semi-experimental conducted using pretest-posttest and a control group. The population under study consisted of all medical documents employees of the Social Security Organization in Tehran (n=420). Among those who answered the Maslach Burnout Questionnaire, 30 person were selected randomly and assigned in two groups (n=15). experimental group received training with Gottfredson’s theory of circumscription and compromise. One group was considered as control group. The experimental groups were trained in eight 90-minute sessions separately. The participants’ burnout levels were measured after the intervention.
Results: The collected data were analysed using covariance analysis . The results showed that GTCC is effective in reducing the frequency and intensity of emotional exhaustion, depersonalization, and in increasing the frequency and intensity of positive individual performance.

احمدی، بشیر (1392). رابطه عوامل درون سازمانی و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
احیاء کننده، منیژه؛ شفیع آبادی، عبدالله و سودانی، منصور. (1387). اثربخشی مشاوره شغلی به شیوه سازگاری شغلی دیویس بر فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. دوره 10، شماره 38، 1-24.
اسدی، محسن؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ پناه علی، امیر؛ و حبیب اله زاده، حسین. (1390). اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کاهش فرسودگی شغلی. اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)، 6(22)، 69-78.
باغبانیان، منیژه. (1393). اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر کاهش فرسودگی شغلی زنان معلم دوره ابتدایی منطقه 7 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
تیموری نسب، آزاده؛ رشیدی، محمد مهدی؛ ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز؛ موسوی هفتادر، مجتبی؛ سلیمی، مجید. (1389). بررسی میزان فرسودگی شغلی منابع انسانی وعوامل درون سازمانی مؤثر برآن شرکت ملی حفاری ایران (1-26).
حسینیان، سیمین؛ خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ و طباطبایی یحیی آبادی، شهناز. (1386). اثربخشی مشاوره ی گروهی با الگوی شناختی- رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روان پزشکی رازی تهران. مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا، 3(1)، 103-115.
رضایی، اکرم السادات. (1394) مقایسه اثر بخشی دو رویکرد چندمحوری شفیع آبادی وسازه گرایی ساویکاس بر خودکارامدی در تصمیم گیری شغلی بیکارشدگان جویای کار تحت پوشش بیمه بیکاری. رساله دکتری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
سمیعی، فاطمه؛ باغبانیان، ایران؛ عابدی، محمدرضا؛ حسینیان، سیمین. (1390). نظریه‌های مشاوره مسیر شغلی(مسیر تکامل انتخاب شغل). اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
شفیع آبادی، عبدالله. (1391). راهنمای مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل با تجدیدنظر و اضافات. تهران: انتشارات رشد.
صفری، شهربانو؛ و گودرزی، حسنیه. (1388). بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بین اساتید و کارکنان دانشگاه. فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی و سازمانی، 1، 63-69.
عابدی، محمدرضا (1381) بررسی و مقایسه اثربخشی روش‌های مشاوره شغلی به سبک یادگیری اجتماعی، سازگاری شغلی ومدل شناختی-رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان، پایان نامه دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی.
علی پور، احمد؛ صفاری نیا، مجید؛ صرامی فروشانی، غلام رضا؛ آقا علیخانی، علی محمد؛ و آخوندی، نیلا. (1392). بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل. فصلنامه علمی تخصصی طب کار، 5(3)، 30-41.
فکری، کاترین؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ نورانی پور، رحمت الله؛ احقر، قدسی. (1392). مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مؤلفه‌های رفتار کارآفرینانه. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(1)، 19-32.
یاسامی، احمد. (1391). مطالعه فرسودگی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
Bakker, A. B; Cosca, P. L. (2014). Chronic job burnout and daily functioning: A theoretical analysis. Journal of Vocational Behavior, Vol. 1, Issue 3, PP: 112–119.
Beaver, K. M; Wright, J. P; Delisi, M.; Vaughn, M. G. (2008). Genetic influences on the stability of low self-control: Results from a longitudinal sample of twins (Article). Department of Sociology, Volume 36, Issue 6, Pages 478-485.
Cochran, D. B; Wang, E. W; Stevenson, S. J; Johnson, L. E; Crews, C. (2011). Adolescent Occupational Aspirations: Test of Gottfredson’s Theory of Circumscription and Compromise. The Career Development Quarterly, Vol. 59, PP: 412-427.
Dugas, B. W. (1993). Introduction to Patient Care Comprehensive Approach to Nursing. 6th Edn., W. B. Saunders Company, Philadelphia, pp: 485-515.
Ewers, P; Bradshaw, T; McGovern, G; & Ewers, B. (2002). Does training in psychosocial interventions reduce burnout rates in forensic nurses?. Journal of Advance Nursing, Vol. 37(5), PP: 470-476.
Fekri, K; Shafiabady, A; Nooranipour, R; & Ahghar. Gh. (2013). Comparison effectiveness stability in two career counseling approaches on entrepreneurship skills over time. The European Journal of Social & Behavioral Sciences. (eISSN: 2301-2218).
Ivers, N. N; Milsom, A. M; and Newsome, W. D. (2012). Using Gottfredson’s Theory of Circumscription and Compromiseto Improve Latino Students’ School. The Career Development Quarterly, Vol. 60, Issue 3, PP: 231–242,
Lambert, G. E; Hogan, L. N; & Jiang, S. (2010). A preliminary examination of the relationship between organizational structure and emotional burnout among Correctional staff. The Howard Journal, Vol. 49 (2), PP: 125–146.
Maslach, C., & Jakson, S. E. (1993). Manual of the Maslach Burnout Inventory. (2nd ed. ). Palo Alto: Consulting Psychologist Press Inc.
Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). MBI: The Maslach Burnout Inventory. Manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.
Schaufeli, W. B., van Dierendonck, D., & van Gorp, K. (1996). Burnout and reciprocity: Towards a dual- level social exchange model. Work and Stress, 10, 225-237.
Tian, X; Liu, C; Zon, G; Li, G; Kong, L., Z; Guopeng, L; Linghua, K; Ping, L. (2015). Positive resources for combating job burnout among Chinese telephone operators: Resilience and psychological empowerment, Psychiatry Research, PP: 1172–1178.
Tracey, T, J, G; Caulum, D. (2015). Minimizing gender differences in children's interest assessment: Development of the Inventory of Children's Activities-3 (ICA-3), Journal of Vocational Behavior, 87, 154–160.
Khalid, S, A; Abdul Rahma, N; Noor, A. N,. (2015). "Job Burnout and Work Values as Antecedents of Organizational". Jurnal Intelek, Vol. 9(2), PP: 37-42.
Wee, Serena. (2014). Compromises in career-related decisions: Examining the role of compromise severity. a Journal of Counseling Psychology, Vol 61 (4), 593-604.
Zolnierczyk-Zreda, D. (2005). An Intervention to Reduce Work-Related Burnout in Teachers. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. PP: 423-430.
Zunker, V. G. (2006). Career counseling: a holistic approach. New York: Thomson learning Inc.