بررسی تأثیر مشاوره شغلی به سبک کوچینگ در تغییرنگرشبازارکار و افزایش مهارت های کاریابی در فارغ التحصیلان دانشکدهروانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاور شغلی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وره شغلی به سبک کوچینگ بر تغییر نگرش نسبت به بازار کار و افزایش مهار تهای کاریابی فارغ التحصیلان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. بدین منظور ابتدا طی فراخوانی از کلیه دانشجویان ترم آخر که واحدهای درسی خود را به پایان رسانده و بیکار بودند، برای ترم بعد که فارغ التحصیل به حساب می آمدند، دعوت به عمل آمد . بعد از مصاحبه گزینشی (به علت استفاده از سبک کوچینگ) حدود 60 نفر از فارغ التحصیلان کارشناسی انتخاب شده که از بین آنها 30 نفر( 17 دختر و 13 پسر ) که حجم نمونه بودند، به صورت تصادفی منظم انتخاب و در دو گروه آزمایش و گروه گواه هر کدام 15 نفر جایگزین شدند. فارغ التحصیلان مورد پژوهش به سؤال های پرسشنامه های نگرش نسبت به بازار کار و مهارت های کاریابی پاسخ مستقل است که از طریق محاسبه میانگین تفاضل نمرات پیش آزمو ن و t دادند. روش آماری استفاده شده آزمون تحلیل گردید و نتایج SPSS پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه انجام شده است . داده ها با استفاده از نرم افزار بدست آمده نشان داد که آزمودنی ها پس از مشاوره شغلی به سبک کوچینگ در نگرش نسبت به بازار کار و مهارت های کاریابی تفاوت معناداری را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها